આ માસૂમ ચહેરો - A Masum Chahero - Gujarati

આ માસૂમ ચહેરો

લીધો એણે ચાંદો, લીધાં સૌ સિતારા
લીધાં સૌએ શમણાં લીધાં સૌ શબાબો
લીધાં એણે ઝરણાં, લીધાં સૌએ સાગર
બનાવી તને ત્યારે પરવરદિગારે

   આ માસૂમ ચહેરો... 
   આ માસૂમ ચહેરો આ ગાલોના ખંજન
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

   આ નટખટ નિગાહો આ શ્વાસોની સરગમ
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

   આ  રંગીન પુષ્પોમાં શબનમ  સવારી
   હવાની  લહેરમાં  છે  ખુશબુ  તમારી
   જીગરમાં છે  યારી નથી  હું  જુગારી
   આ  રૂહે મુહબ્બત છે મજબૂરી મારી

   આ માસૂમ ચહેરો આ ગાલોના ખંજન
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

   નથી  મહેફીલો  તોય  નેપુર  રણકતાં
   નથી  મહેફીલો  તોય  નેપુર  રણકતાં
   સુરાહી  છે  ખાલી ને જામો છલકતાં
   આ  સંમોહનો છે  તું  માને  ન માને
   આ ધડકન છે તારી ને મદહોશી મારી

   આ માસૂમ ચહેરો આ ગાલોના ખંજન
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

   આ નટખટ નિગાહો આ શ્વાસોની સરગમ
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

   ઓ શમણાંની રાણી હતી ક્યાં છૂપાણી
   પૂકારી   છે  ચોમેર  પુરકાદ  તારી
   મિલનની  ઘડીમાં  ન  કોઈ  દિવાની
   આ  જન્મોજનમથી  હું  તારો  પૂજારી

   આ માસૂમ ચહેરો આ ગાલોના ખંજન
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

   આ નટખટ નિગાહો આ શ્વાસોની સરગમ
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી
   ભલે તું ન માને  છે જન્નત  અમારી

आ मासूम चहेरो

लीधो एणे चांदो, लीधां सौ सितारा
लीधां सौए शमणां लीधां सौ शबाबो
लीधां एणे झरणां, लीधां सौए सागर
बनावी तने त्यारे परवरदिगारे

   आ मासूम चहेरो... 
   आ मासूम चहेरो आ गालोना खंजन
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

   आ नटखट निगाहो आ श्वासोनी सरगम
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

   आ  रंगीन पुष्पोमां शबनम  सवारी
   हवानी  लहेरमां  छे  खुशबु  तमारी
   जीगरमां छे  यारी नथी  हुं  जुगारी
   आ  रूहे मुहब्बत छे मजबूरी मारी

   आ मासूम चहेरो आ गालोना खंजन
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

   नथी  महेफीलो  तोय  नेपुर  रणकतां
   नथी  महेफीलो  तोय  नेपुर  रणकतां
   सुराही  छे  खाली ने जामो छलकतां
   आ  संमोहनो छे  तुं  माने  न माने
   आ धडकन छे तारी ने मदहोशी मारी

   आ मासूम चहेरो आ गालोना खंजन
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

   आ नटखट निगाहो आ श्वासोनी सरगम
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

   ओ शमणांनी राणी हती क्यां छूपाणी
   पूकारी   छे  चोमेर  पुरकाद  तारी
   मिलननी  घडीमां  न  कोई  दिवानी
   आ  जन्मोजनमथी  हुं  तारो  पूजारी

   आ मासूम चहेरो आ गालोना खंजन
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

   आ नटखट निगाहो आ श्वासोनी सरगम
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी
   भले तुं न माने  छे जन्नत  अमारी

A Masum Chahero

Lidho ene chando, lidhan sau sitara
Lidhan saue shamanan lidhan sau shababo
Lidhan ene zaranan, lidhan saue sagara
Banavi tane tyare paravaradigare

   a masum chahero... 
   a masum chahero a galona khanjana
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

   a natakhat nigaho a shvasoni saragama
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

   a  rangin pushpoman shabanam  savari
   havani  laheraman  chhe  khushabu  tamari
   jigaraman chhe  yari nathi  hun  jugari
   a  ruhe muhabbat chhe majaburi mari

   a masum chahero a galona khanjana
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

   nathi  mahefilo  toya  nepur  ranakatan
   nathi  mahefilo  toya  nepur  ranakatan
   surahi  chhe  khali ne jamo chhalakatan
   a  sanmohano chhe  tun  mane  n mane
   a dhadakan chhe tari ne madahoshi mari

   a masum chahero a galona khanjana
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

   a natakhat nigaho a shvasoni saragama
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

   o shamananni rani hati kyan chhupani
   pukari   chhe  chomer  purakad  tari
   milanani  ghadiman  n  koi  divani
   a  janmojanamathi  hun  taro  pujari

   a masum chahero a galona khanjana
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

   a natakhat nigaho a shvasoni saragama
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari
   bhale tun n mane  chhe jannat  amari

Ā māsūm chahero

Līdho eṇe chāndo, līdhān sau sitārā
Līdhān saue shamaṇān līdhān sau shabābo
Līdhān eṇe zaraṇān, līdhān saue sāgara
Banāvī tane tyāre paravaradigāre

   ā māsūm chahero... 
   ā māsūm chahero ā gālonā khanjana
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

   ā naṭakhaṭ nigāho ā shvāsonī saragama
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

   ā  rangīn puṣhpomān shabanam  savārī
   havānī  laheramān  chhe  khushabu  tamārī
   jīgaramān chhe  yārī nathī  hun  jugārī
   ā  rūhe muhabbat chhe majabūrī mārī

   ā māsūm chahero ā gālonā khanjana
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

   nathī  mahefīlo  toya  nepur  raṇakatān
   nathī  mahefīlo  toya  nepur  raṇakatān
   surāhī  chhe  khālī ne jāmo chhalakatān
   ā  sanmohano chhe  tun  māne  n māne
   ā dhaḍakan chhe tārī ne madahoshī mārī

   ā māsūm chahero ā gālonā khanjana
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

   ā naṭakhaṭ nigāho ā shvāsonī saragama
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

   o shamaṇānnī rāṇī hatī kyān chhūpāṇī
   pūkārī   chhe  chomer  purakād  tārī
   milananī  ghaḍīmān  n  koī  divānī
   ā  janmojanamathī  hun  tāro  pūjārī

   ā māsūm chahero ā gālonā khanjana
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

   ā naṭakhaṭ nigāho ā shvāsonī saragama
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī
   bhale tun n māne  chhe jannat  amārī

Source : સ્વર: ભૂપિન્દર