આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું - A Shabda Have Chhute To Sarun - Gujarati

આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું

આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું.
મૌન સુધીના મારગ માંડ મળ્યા છે,
વાટ ખૂટે તો સારું.

સંબોધનમાં, સંબંધોમાં,
માયાની માયામાં,
પગલે પગલે શબ્દ અહીં રોકી રાખે છે,
એના પડછાયામાં;

આ મનમાં પળ પળ ઊગતા રહેતા મોહ
હવે છૂટે તો સારું.

ક્યાં અધવચ્ચે, ક્યાં મઝધારે
ક્યાં અંતરને આરે,
ખુદને મૂકી પાછળ ચાલ્યા,
પાછા ફરશું ક્યારે!

આ જીવતર જેવું જીવતર અટવાયું છે,
જાળ તૂટે તો સારું.

આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું.
મૌન સુધીના મારગ માંડ મળ્યા છે,
વાટ ખૂટે તો સારું.
આ શબ્દ હવે છૂટે તો સારું.


आ शब्द हवे छूटे तो सारुं

आ शब्द हवे छूटे तो सारुं.
मौन सुधीना मारग मांड मळ्या छे,
वाट खूटे तो सारुं.

संबोधनमां, संबंधोमां,
मायानी मायामां,
पगले पगले शब्द अहीं रोकी राखे छे,
एना पडछायामां;

आ मनमां पळ पळ ऊगता रहेता मोह
हवे छूटे तो सारुं.

क्यां अधवच्चे, क्यां मझधारे
क्यां अंतरने आरे,
खुदने मूकी पाछळ चाल्या,
पाछा फरशुं क्यारे!

आ जीवतर जेवुं जीवतर अटवायुं छे,
जाळ तूटे तो सारुं.

आ शब्द हवे छूटे तो सारुं.
मौन सुधीना मारग मांड मळ्या छे,
वाट खूटे तो सारुं.
आ शब्द हवे छूटे तो सारुं.


A Shabda Have Chhute To Sarun

A shabda have chhute to sarun. Maun sudhina marag manda malya chhe,
Vat khute to sarun.

Sanbodhanaman, sanbandhoman,
Mayani mayaman,
Pagale pagale shabda ahin roki rakhe chhe,
Ena padachhayaman;

A manaman pal pal ugata raheta moha
Have chhute to sarun.

Kyan adhavachche, kyan mazadhare
Kyan antarane are,
Khudane muki pachhal chalya,
Pachha farashun kyare!

A jivatar jevun jivatar atavayun chhe,
Jal tute to sarun.

A shabda have chhute to sarun. Maun sudhina marag manda malya chhe,
Vat khute to sarun. A shabda have chhute to sarun.


Ā shabda have chhūṭe to sārun

Ā shabda have chhūṭe to sārun. Maun sudhīnā mārag mānḍa maḷyā chhe,
Vāṭ khūṭe to sārun.

Sanbodhanamān, sanbandhomān,
Māyānī māyāmān,
Pagale pagale shabda ahīn rokī rākhe chhe,
Enā paḍachhāyāmān;

Ā manamān paḷ paḷ ūgatā rahetā moha
Have chhūṭe to sārun.

Kyān adhavachche, kyān mazadhāre
Kyān antarane āre,
Khudane mūkī pāchhaḷ chālyā,
Pāchhā farashun kyāre!

Ā jīvatar jevun jīvatar aṭavāyun chhe,
Jāḷ tūṭe to sārun.

Ā shabda have chhūṭe to sārun. Maun sudhīnā mārag mānḍa maḷyā chhe,
Vāṭ khūṭe to sārun. Ā shabda have chhūṭe to sārun.


Source : માધવ રામાનુજ