અદના આદમીનું ગીત - Adana Adaminun Gita - Gujarati

અદના આદમીનું ગીત

અદના તે આદમી છઈએ,
હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.
ઝાઝું તો મૂંગા રહીએ,
હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

   મોટા તે આદમીની વાતું બહુ સાંભળી, રે
   જુગના તે જુગ એમાં વીત્યાં;
   થાયે છે આજ એવું, નાની શી વાત છે જે
   હૈયે અમારે, કહી દઈએ,
   હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

   વસ્તરના વણનારાં, ખેતરના ખેડનારાં,
   ખાણના ખોદનારાં છઈએ;
   હોડીના હાંકનારાં, મારગના બાંધનારાં,
   ગીતોનાં ગાનારાં થઈએ.
   હે જી, અમે રંગોની રચનાય દઈએ!
   હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

   છઈએ રચનારાં, અમે છઈએ ઘડનારાં,
   તે સંહારની વાતું નહીં સહીએ;
   ધરતીના જાયાનાં કાયા ને હૈયાંને
   મોંઘેરા મૂલનાં કહીએ,
   હે જી, એને કેમ કરીને અવગણીએ!
   હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

   જોઈને ના તાજ અમને, જોઈએ ના રાજ કોઈ;
   જીવીએ ને જીવવા દઈએ;
   જીવતરનો સાથી છે સર્જક અમારો:
   નહીં મોતના હાથા થઈએ,
   હે જી, એવી વાતુંને કાન નહીં દઈએ!
   હો ભાઈ, અમે અદના તે આદમી છઈએ.

अदना आदमीनुं गीत

अदना ते आदमी छईए,
हो भाई, अमे अदना ते आदमी छईए.
झाझुं तो मूंगा रहीए,
हो भाई, अमे अदना ते आदमी छईए.

   मोटा ते आदमीनी वातुं बहु सांभळी, रे
   जुगना ते जुग एमां वीत्यां;
   थाये छे आज एवुं, नानी शी वात छे जे
   हैये अमारे, कही दईए,
   हो भाई, अमे अदना ते आदमी छईए.

   वस्तरना वणनारां, खेतरना खेडनारां,
   खाणना खोदनारां छईए;
   होडीना हांकनारां, मारगना बांधनारां,
   गीतोनां गानारां थईए.
   हे जी, अमे रंगोनी रचनाय दईए!
   हो भाई, अमे अदना ते आदमी छईए.

   छईए रचनारां, अमे छईए घडनारां,
   ते संहारनी वातुं नहीं सहीए;
   धरतीना जायानां काया ने हैयांने
   मोंघेरा मूलनां कहीए,
   हे जी, एने केम करीने अवगणीए!
   हो भाई, अमे अदना ते आदमी छईए.

   जोईने ना ताज अमने, जोईए ना राज कोई;
   जीवीए ने जीववा दईए;
   जीवतरनो साथी छे सर्जक अमारो:
   नहीं मोतना हाथा थईए,
   हे जी, एवी वातुंने कान नहीं दईए!
   हो भाई, अमे अदना ते आदमी छईए.

Adana Adaminun Gita

Adana te adami chhaie,
ho bhai, ame adana te adami chhaie.
zazun to munga rahie,
ho bhai, ame adana te adami chhaie.

   mota te adamini vatun bahu sanbhali, re
   jugana te jug eman vityan;
   thaye chhe aj evun, nani shi vat chhe je
   haiye amare, kahi daie,
   ho bhai, ame adana te adami chhaie.

   vastarana vananaran, khetarana khedanaran,
   khanana khodanaran chhaie;
   hodina hankanaran, maragana bandhanaran,
   gitonan ganaran thaie.
   he ji, ame rangoni rachanaya daie!
   ho bhai, ame adana te adami chhaie.

   chhaie rachanaran, ame chhaie ghadanaran,
   te sanharani vatun nahin sahie;
   dharatina jayanan kaya ne haiyanne
   monghera mulanan kahie,
   he ji, ene kem karine avaganie!
   ho bhai, ame adana te adami chhaie.

   joine na taj amane, joie na raj koi;
   jivie ne jivava daie;
   jivatarano sathi chhe sarjak amaro:
   nahin motana hatha thaie,
   he ji, evi vatunne kan nahin daie!
   ho bhai, ame adana te adami chhaie.

Adanā ādamīnun gīta

Adanā te ādamī chhaīe,
ho bhāī, ame adanā te ādamī chhaīe.
zāzun to mūngā rahīe,
ho bhāī, ame adanā te ādamī chhaīe.

   moṭā te ādamīnī vātun bahu sānbhaḷī, re
   juganā te jug emān vītyān;
   thāye chhe āj evun, nānī shī vāt chhe je
   haiye amāre, kahī daīe,
   ho bhāī, ame adanā te ādamī chhaīe.

   vastaranā vaṇanārān, khetaranā kheḍanārān,
   khāṇanā khodanārān chhaīe;
   hoḍīnā hānkanārān, māraganā bāndhanārān,
   gītonān gānārān thaīe.
   he jī, ame rangonī rachanāya daīe!
   ho bhāī, ame adanā te ādamī chhaīe.

   chhaīe rachanārān, ame chhaīe ghaḍanārān,
   te sanhāranī vātun nahīn sahīe;
   dharatīnā jāyānān kāyā ne haiyānne
   mongherā mūlanān kahīe,
   he jī, ene kem karīne avagaṇīe!
   ho bhāī, ame adanā te ādamī chhaīe.

   joīne nā tāj amane, joīe nā rāj koī;
   jīvīe ne jīvavā daīe;
   jīvatarano sāthī chhe sarjak amāro:
   nahīn motanā hāthā thaīe,
   he jī, evī vātunne kān nahīn daīe!
   ho bhāī, ame adanā te ādamī chhaīe.

Source : પ્રહ્લાદ પારેખ