આજ અંધાર ખુશબોભર્યો - Aj Andhar Khushabobharyo - Gujarati

આજ અંધાર ખુશબોભર્યો

આજ અંધાર ખુશબોભર્યો લાગતો,
આજ સૌરભભરી રાત સારી;
આજ આ શાલની મંજરી ઝરી ઝરી,
પમરતી પાથરી દે પથારી.
આજ અંધાર ખુશબોભર્યો લાગતો.

આજ ઓ પારથી ગંધને લાવતી,
દિવ્ય કો સિંધુની લહરી લહરી;
આજ આકાશથી તારલા માંહીંથી
મ્હેંકતી આવતી શી સુગંધી!
આજ અંધાર ખુશબોભર્યો લાગતો.

ક્યાં, કયું પુષ્પ એવું ખીલ્યું, જેહના
મઘમઘાટે નિશા આજ ભારી?
ગાય ના કંઠ કો, તાર ના ઝણઝણે:
ક્યાં થકી સૂર કેરી ફૂવારી ?
આજ અંધાર ખુશબોભર્યો લાગતો.

હૃદય આ વ્યગ્ર જે સૂર કાજે હતું
હરિણ શું, તે મળ્યો આજ સૂર?
ચિત્ત જે નિત્ય આનંદને કલ્પતું,
આવિયો તે થઈ સુરભિ-પૂર?
આજ અંધાર ખુશબોભર્યો લાગતો.


आज अंधार खुशबोभर्यो

आज अंधार खुशबोभर्यो लागतो,
आज सौरभभरी रात सारी;
आज आ शालनी मंजरी झरी झरी,
पमरती पाथरी दे पथारी.
आज अंधार खुशबोभर्यो लागतो.

आज ओ पारथी गंधने लावती,
दिव्य को सिंधुनी लहरी लहरी;
आज आकाशथी तारला मांहींथी
म्हेंकती आवती शी सुगंधी!
आज अंधार खुशबोभर्यो लागतो.

क्यां, कयुं पुष्प एवुं खील्युं, जेहना
मघमघाटे निशा आज भारी?
गाय ना कंठ को, तार ना झणझणे:
क्यां थकी सूर केरी फूवारी ?
आज अंधार खुशबोभर्यो लागतो.

हृदय आ व्यग्र जे सूर काजे हतुं
हरिण शुं, ते मळ्यो आज सूर?
चित्त जे नित्य आनंदने कल्पतुं,
आवियो ते थई सुरभि-पूर?
आज अंधार खुशबोभर्यो लागतो.


Aj Andhar Khushabobharyo

Aj andhar khushabobharyo lagato,
Aj saurabhabhari rat sari;
Aj a shalani manjari zari zari,
Pamarati pathari de pathari. Aj andhar khushabobharyo lagato.

Aj o parathi gandhane lavati,
Divya ko sindhuni lahari lahari;
Aj akashathi tarala manhinthi
Mhenkati avati shi sugandhi! Aj andhar khushabobharyo lagato.

Kyan, kayun pushpa evun khilyun, jehana
Maghamaghate nisha aj bhari? Gaya na kanth ko, tar na zanazane:
Kyan thaki sur keri fuvari ?
Aj andhar khushabobharyo lagato.

Hrudaya a vyagra je sur kaje hatun
Harin shun, te malyo aj sura? Chitta je nitya anandane kalpatun,
Aviyo te thai surabhi-pura?
Aj andhar khushabobharyo lagato.


Āj andhār khushabobharyo

Āj andhār khushabobharyo lāgato,
Āj saurabhabharī rāt sārī;
Āj ā shālanī manjarī zarī zarī,
Pamaratī pātharī de pathārī. Āj andhār khushabobharyo lāgato.

Āj o pārathī gandhane lāvatī,
Divya ko sindhunī laharī laharī;
Āj ākāshathī tāralā mānhīnthī
Mhenkatī āvatī shī sugandhī! Āj andhār khushabobharyo lāgato.

Kyān, kayun puṣhpa evun khīlyun, jehanā
Maghamaghāṭe nishā āj bhārī? Gāya nā kanṭh ko, tār nā zaṇazaṇe:
Kyān thakī sūr kerī fūvārī ?
Āj andhār khushabobharyo lāgato.

Hṛudaya ā vyagra je sūr kāje hatun
Hariṇ shun, te maḷyo āj sūra? Chitta je nitya ānandane kalpatun,
Āviyo te thaī surabhi-pūra?
Āj andhār khushabobharyo lāgato.