આજ મારે ઘેર, થાય લીલા લહેર - Aj Mare Ghera, Thaya Lila Lahera - Gujarati

આજ મારે ઘેર, થાય લીલા લહેર

આજ મારે ઘેર, થાય લીલા લહેર
કૃષ્ણ પધારે મારે આંગણે જી રે

મેં તો કુમ કુમના સાથિયા કાઢ્યા
મેં તો કુમ કુમના સાથિયા કાઢ્યા
મેં તો ગરબો કે દીવડા માંડીયા
વ્હાલો મારો આવશે ઓવારણે જી રે
વ્હાલો મારો આવશે ઓવારણે જી રે

આજ મારે ઘેર, થાય લીલા લહેર
કૃષ્ણ પધારે મારે આંગણે જી રે
આજ મારે ઘેર, થાય લીલા લહેર
કૃષ્ણ પધારે મારે આંગણે જી રે

પીળી પીતાંબરી, પગમાં છે પાવળી
વ્હાલો વગાડે છે વાંસળી જી રે
હેમ દોર ઝાંઝરી પૂરક છે પામરી
માતા જશોદા છે બાવરી માવડી
માતા જશોદા છે બાવરી માવડી

આજ મારે ઘેર, થાય લીલા લહેર
કૃષ્ણ પધારે મારે આંગણે જી રે


आज मारे घेर, थाय लीला लहेर

आज मारे घेर, थाय लीला लहेर
कृष्ण पधारे मारे आंगणे जी रे

में तो कुम कुमना साथिया काढ्या
में तो कुम कुमना साथिया काढ्या
में तो गरबो के दीवडा मांडीया
व्हालो मारो आवशे ओवारणे जी रे
व्हालो मारो आवशे ओवारणे जी रे

आज मारे घेर, थाय लीला लहेर
कृष्ण पधारे मारे आंगणे जी रे
आज मारे घेर, थाय लीला लहेर
कृष्ण पधारे मारे आंगणे जी रे

पीळी पीतांबरी, पगमां छे पावळी
व्हालो वगाडे छे वांसळी जी रे
हेम दोर झांझरी पूरक छे पामरी
माता जशोदा छे बावरी मावडी
माता जशोदा छे बावरी मावडी

आज मारे घेर, थाय लीला लहेर
कृष्ण पधारे मारे आंगणे जी रे


Aj Mare Ghera, Thaya Lila Lahera

Aj mare ghera, thaya lila laher
krushna padhare mare angane ji re

Men to kum kumana sathiya kadhya
men to kum kumana sathiya kadhya
Men to garabo ke divada mandiya
vhalo maro avashe ovarane ji re
vhalo maro avashe ovarane ji re

Aj mare ghera, thaya lila laher
krushna padhare mare angane ji re
Aj mare ghera, thaya lila laher
krushna padhare mare angane ji re

Pili pitanbari, pagaman chhe pavali
vhalo vagade chhe vansali ji re
Hem dor zanzari purak chhe pamari
mata jashoda chhe bavari mavadi
mata jashoda chhe bavari mavadi

Aj mare ghera, thaya lila laher
krushna padhare mare angane ji re


Āj māre ghera, thāya līlā lahera

Āj māre ghera, thāya līlā laher
kṛuṣhṇa padhāre māre āngaṇe jī re

Men to kum kumanā sāthiyā kāḍhyā
men to kum kumanā sāthiyā kāḍhyā
Men to garabo ke dīvaḍā mānḍīyā
vhālo māro āvashe ovāraṇe jī re
vhālo māro āvashe ovāraṇe jī re

Āj māre ghera, thāya līlā laher
kṛuṣhṇa padhāre māre āngaṇe jī re
Āj māre ghera, thāya līlā laher
kṛuṣhṇa padhāre māre āngaṇe jī re

Pīḷī pītānbarī, pagamān chhe pāvaḷī
vhālo vagāḍe chhe vānsaḷī jī re
Hem dor zānzarī pūrak chhe pāmarī
mātā jashodā chhe bāvarī māvaḍī
mātā jashodā chhe bāvarī māvaḍī

Āj māre ghera, thāya līlā laher
kṛuṣhṇa padhāre māre āngaṇe jī re


Source : સ્વરઃ અવિનાશ વ્યાસ અને સાથીદારો
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ