આજ રે સપનામાં મેં તો - Āj Re Sapanāmān Men To - Lyrics

આજ રે સપનામાં મેં તો

આજ રે સપનામાં મેં તો ડોલતો ડુંગર દીઠો જો
ખળખળતી નદિયું રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે

આજ રે સપનામાં મેં તો ઘમ્મર વલોણું દીઠું જો
દહીં દૂધના વાટકા રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે

આજ રે સપનામાં મેં તો લવિંગ લાકડી દીઠી જો
ઢીંગલાં ને પોતિયાં રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે

આજ રે સપનામાં મેં તો જટાળો જોગી દીઠો જો
સોનાની થાળી રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે

આજ રે સપનામાં મેં તો પારસપીપળો દીઠો જો
તુળસીનો ક્યારો રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે

આજ રે સપનામાં મેં તો ગુલાબી ગોટો દીઠો જો
ફૂલડિયાંની ફોરમ રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે

ડોલતો ડુંગર ઈ તો અમારો સસરો જો
ખળખળતી નદીએ રે સાસુજી મારાં ના’તાં’તાં રે

ઘમ્મર વલોણું ઈ તો અમારો જેઠ જો
દહીં દૂધના વાટકા રે જેઠાણી મારાં જમતાં’તાં રે

લવિંગ લાકડી ઈ તો અમારો દેર જો
ઢીંગલે ને પોતિયે રે દેરાણી મારાં રમતાં’તાં રે

જટાળો જોગી ઈ તો અમારો નણદોઇ જો
સોનાની થાળીએ રે નણદી મારાં ખાતાં’તાં રે

પારસ પીપળો ઈ તો અમારો ગોર જો
તુળસીનો ક્યારો રે ગોરાણી મારાં પૂજતાં’તાં રે

ગુલાબી ગોટો ઈ તો અમારો પરણ્યો જો
ફૂલડિયાંની ફોરમ, સાહેલી, મારી ચૂંદડીમાં રે


Āj Re Sapanāmān Men To

Āj re sapanāmān men to ḍolato ḍungar dīṭho jo
Khaḷakhaḷatī nadiyun re, sāhelī, mārā sapanāmān re

Āj re sapanāmān men to ghammar valoṇun dīṭhun jo
Dahīn dūdhanā vāṭakā re, sāhelī, mārā sapanāmān re

Āj re sapanāmān men to lavinga lākaḍī dīṭhī jo
Ḍhīngalān ne potiyān re, sāhelī, mārā sapanāmān re

Āj re sapanāmān men to jaṭāḷo jogī dīṭho jo
Sonānī thāḷī re, sāhelī, mārā sapanāmān re

Āj re sapanāmān men to pārasapīpaḷo dīṭho jo
Tuḷasīno kyāro re, sāhelī, mārā sapanāmān re

Āj re sapanāmān men to gulābī goṭo dīṭho jo
Fūlaḍiyānnī foram re, sāhelī, mārā sapanāmān re

Ḍolato ḍungar ī to amāro sasaro jo
Khaḷakhaḷatī nadīe re sāsujī mārān nā’tān’tān re

Ghammar valoṇun ī to amāro jeṭh jo
Dahīn dūdhanā vāṭakā re jeṭhāṇī mārān jamatān’tān re

Lavinga lākaḍī ī to amāro der jo
Ḍhīngale ne potiye re derāṇī mārān ramatān’tān re

Jaṭāḷo jogī ī to amāro naṇadoi jo
Sonānī thāḷīe re naṇadī mārān khātān’tān re

Pāras pīpaḷo ī to amāro gor jo
Tuḷasīno kyāro re gorāṇī mārān pūjatān’tān re

Gulābī goṭo ī to amāro paraṇyo jo
Fūlaḍiyānnī forama, sāhelī, mārī chūndaḍīmān re

Source: Mavjibhai