આજે સવારે બેઠી નિશાળ - Aje Savare Bethi Nishala - Gujarati

આજે સવારે બેઠી નિશાળ

આજે સવારે બેઠી નિશાળ,
પવન ઘૂંટાવે અક્ષર ઝાલી મધુમાલતીની ડાળ.

હારબંધ આ કબૂતર ગોખે
ગઈકાલનો આ પાઠ ઝરોખે;

સવારનો આ ચંદ્ર રાંકડો -
ધ્રૂજતે હાથે લખે આંકડો!

સૂર્યકિરણની દોરી રેખા
કોણ, કહોને, માંડે લેખાં?

આજ સવારે બેઠી નિશાળ,
પવન ઘૂંટાવે અક્ષર ઝાલી મધુમાલતીની ડાળ.


आजे सवारे बेठी निशाळ

आजे सवारे बेठी निशाळ,
पवन घूंटावे अक्षर झाली मधुमालतीनी डाळ.

हारबंध आ कबूतर गोखे
गईकालनो आ पाठ झरोखे;

सवारनो आ चंद्र रांकडो -
ध्रूजते हाथे लखे आंकडो!

सूर्यकिरणनी दोरी रेखा
कोण, कहोने, मांडे लेखां?

आज सवारे बेठी निशाळ,
पवन घूंटावे अक्षर झाली मधुमालतीनी डाळ.


Aje Savare Bethi Nishala

Aje savare bethi nishala,
Pavan ghuntave akshar zali madhumalatini dala.

Harabanda a kabutar gokhe
Gaikalano a path zarokhe;

Savarano a chandra rankado -
Dhrujate hathe lakhe ankado!

Suryakiranani dori rekha
Kona, kahone, mande lekhan?

Aj savare bethi nishala,
Pavan ghuntave akshar zali madhumalatini dala.


Āje savāre beṭhī nishāḷa

Āje savāre beṭhī nishāḷa,
Pavan ghūnṭāve akṣhar zālī madhumālatīnī ḍāḷa.

Hārabanḍa ā kabūtar gokhe
Gaīkālano ā pāṭh zarokhe;

Savārano ā chandra rānkaḍo -
Dhrūjate hāthe lakhe ānkaḍo!

Sūryakiraṇanī dorī rekhā
Koṇa, kahone, mānḍe lekhān?

Āj savāre beṭhī nishāḷa,
Pavan ghūnṭāve akṣhar zālī madhumālatīnī ḍāḷa.


Source : સુરેશ હ. જોષી