અમારો રાહ છે ન્યારો! - Amaro Rah Chhe Nyaro! - Lyrics

અમારો રાહ છે ન્યારો!

મુબારક હો તમોને આ તમારા ઈશ્કના રસ્તા;
અમારો રાહ ન્યારો છે તમોને જે ન ફાવ્યો તે!

ગુલામો કાયદાના છો! ભલા એ કાયદો કોનો?
ગુલામોને કહું હું શું ? અમારા રાહ ન્યારા છે!

મને ઘેલો કહી, લોકો! હજારો નામ આપો છો!
અમે મનસૂરના ચેલાં, ખુદાથી ખેલ કરનારા!

નહીં જાહોજલાલીના, નહીં કીર્તિ, ન ઉલ્ફતનાં –
અમે લોભી છીયે, ના! ના! અમારા રાહ ન્યારા છે!

કુરંગો જ્યાં કૂદે ભોળાં, પરિન્દોનાં ઊડે ટોળાં
કબૂતર ઘૂઘવે જ્યાં, અમારા મ્હેલ ઊભાં ત્યાં

લવે બેત નદીઓ જ્યાં, ગઝલ દરખત રહ્યાં ગાતાં
અમે ત્યાં નાચતાં નાગા! અમારા રાહ છે ન્યારા!

તમારા કૃષ્ણ ને મોહમદ, તમારા માઘ, કાલિદાસ
બિરાદર એ બધા મારા, અમારા રાહ છે ન્યારા!

હતાં મહેતો અને મીરાં, ખરા ઈલ્મી, ખરા શૂરા
અમારા કાફલામાં એ મુસાફર બે હતાં પૂરાં!

પૂજારી એ અમારાં, ને અમો તો પૂજતાં તેને
અમારાં એ હતાં માશૂક, અમો તેનાં હતા દિલબર

તમારા રાજદ્વારોનાં ખૂની ભભકા નથી ગમતા
મતલબની મુરવ્વત ત્યાં ખુશામતના ખજાના ત્યાં

હવાઈ મ્હેલોના વાસી, અમે એકાન્ત દુઃખવાદી
અમોને શોખ મરવાનો! અમારો રાહ છે ન્યારો!

-કલાપી


Amaro Rah Chhe Nyaro!

Mubarak ho tamone a tamar ishkan rasta;
Amaro rah nyaro chhe tamone je n favyo te!

Gulamo kayadan chho! bhal e kayado kono?
Gulamone kahun hun shun ? amar rah nyar chhe!

Mane ghelo kahi, loko! hajaro nam apo chho!
Ame manasuran chelan, khudathi khel karanara!

Nahin jahojalalina, nahin kirti, n ulfatanan –
Ame lobhi chhiye, na! Na! amar rah nyar chhe!

Kurango jyan kude bholan, parindonan ude tolan
Kabutar ghughave jyan, amar mhel ubhan tyan

Lave bet nadio jyan, gazal darakhat rahyan gatan
Ame tyan nachatan naga! amar rah chhe nyara!

Tamar krushna ne mohamada, tamar magha, kalidasa
Biradar e badh mara, amar rah chhe nyara!

Hatan maheto ane miran, khar ilmi, khar shura
Amar kafalaman e musafar be hatan puran!

Pujari e amaran, ne amo to pujatan tene
Amaran e hatan mashuka, amo tenan hat dilabara

Tamar rajadvaronan khuni bhabhak nathi gamata
Matalabani muravvat tyan khushamatan khajan tyan

Havai mhelon vasi, ame ekanṭa duahkhavadi
Amone shokh maravano! Amaro rah chhe nyaro!

-Kalapi