અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું - Amatho Amatho Khush Thaun Chhun - Gujarati

અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

મેદાનો હરિયાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું
લીલાંછમ અજવાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

આંખોમાં વૈશાખી સૂકું શહેર લઈને રખડું ત્યારે
રસ્તા પર ગરમાળા નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

અજમેરી પીળા બોર સમા આછું મીઠું મ્હેંક્યા કરતા
આ દિવસો તડકાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

રોજ જતા ને રોજ જશે પણ આજ અચાનક સાંજ ઢળી તો
ધણ જતાં ઘરઢાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

એની તીણી ટોચ અડી જ્યાં નભને તારક-ટશિયા ફૂટ્યા
અંધારાં અણિયાળાં નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

પૂનમ રાતે સામે સામી ડાળ ઉપરથી મંડાતા કંઈ-
ટહુકાના સરવાળા નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું

શબ્દોનો આ કોષ લઈને ખાલી બેઠો છું ઉંબર પર
ભાષાની ભરમાળા નીરખી અમથો અમથો ખુશ થાઉં છું


अमथो अमथो खुश थाउं छुं

मेदानो हरियाळां नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं
लीलांछम अजवाळां नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं

आंखोमां वैशाखी सूकुं शहेर लईने रखडुं त्यारे
रस्ता पर गरमाळा नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं

अजमेरी पीळा बोर समा आछुं मीठुं म्हेंक्या करता
आ दिवसो तडकाळां नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं

रोज जता ने रोज जशे पण आज अचानक सांज ढळी तो
धण जतां घरढाळां नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं

एनी तीणी टोच अडी ज्यां नभने तारक-टशिया फूट्या
अंधारां अणियाळां नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं

पूनम राते सामे सामी डाळ उपरथी मंडाता कंई-
टहुकाना सरवाळा नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं

शब्दोनो आ कोष लईने खाली बेठो छुं उंबर पर
भाषानी भरमाळा नीरखी अमथो अमथो खुश थाउं छुं


Amatho Amatho Khush Thaun Chhun

Medano hariyalan nirakhi amatho amatho khush thaun chhun
Lilanchham ajavalan nirakhi amatho amatho khush thaun chhun

Ankhoman vaishakhi sukun shaher laine rakhadun tyare
Rasta par garamala nirakhi amatho amatho khush thaun chhun

Ajameri pila bor sama achhun mithun mhenkya karata
A divaso tadakalan nirakhi amatho amatho khush thaun chhun

Roj jata ne roj jashe pan aj achanak sanja dhali to
Dhan jatan gharadhalan nirakhi amatho amatho khush thaun chhun

Eni tini toch adi jyan nabhane taraka-tashiya futya
Andharan aniyalan nirakhi amatho amatho khush thaun chhun

Punam rate same sami dal uparathi mandata kani-
Tahukana saravala nirakhi amatho amatho khush thaun chhun

Shabdono a kosh laine khali betho chhun unbar para
Bhashani bharamala nirakhi amatho amatho khush thaun chhun


Amatho amatho khush thāun chhun

Medāno hariyāḷān nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun
Līlānchham ajavāḷān nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun

Ānkhomān vaishākhī sūkun shaher laīne rakhaḍun tyāre
Rastā par garamāḷā nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun

Ajamerī pīḷā bor samā āchhun mīṭhun mhenkyā karatā
Ā divaso taḍakāḷān nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun

Roj jatā ne roj jashe paṇ āj achānak sānja ḍhaḷī to
Dhaṇ jatān gharaḍhāḷān nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun

Enī tīṇī ṭoch aḍī jyān nabhane tāraka-ṭashiyā fūṭyā
Andhārān aṇiyāḷān nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun

Pūnam rāte sāme sāmī ḍāḷ uparathī manḍātā kanī-
Ṭahukānā saravāḷā nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun

Shabdono ā koṣh laīne khālī beṭho chhun unbar para
Bhāṣhānī bharamāḷā nīrakhī amatho amatho khush thāun chhun


Source : મનોજ ખંડેરિયા