અમે અમારી રીત પ્રમાણે રાતોને અજવાળી છે - Ame Amari Rit Pramane Rātone Ajvali Chhe - Lyrics

અમે અમારી રીત પ્રમાણે રાતોને અજવાળી છે

અમે અમારી રીત પ્રમાણે રાતોને અજવાળી છે,
તમે ઘરે દિવો સળગાવ્યો, અમે જાતને બાળી છે.
વાર તહેવારે જિદે ચડતી ઇચ્છાઓ પંપાળી છે,
મનમાં ભિતર હોળી સળગે, ચહેરા પર દિવાળી છે.
તમને જોઇ ને પલકારાની રસમ ટાળી છે આંખોએ,
જ્યારે જ્યારે નજર મળી છે ત્યારે મેં પાંપણ ઢાળી છે.
છાંયડે બેસી અસ્ત ઉદયની લિજ્જતના સમજાવ મને,
માથે આખો સૂરજ લઇ ને સાંજ બપોરે ગાળી છે.
કેટકેટલી ડાળો જાતે નમી પડેલી તોયે ‘ખલિલ’,
જે ડાળેથી ફૂલ મેં ચૂંટ્યું, સૌથી ઉંચી ડાળી છે.
– ખલિલ ધનતેજવી


Ame Amari Rit Pramane Rātone Ajvali Chhe

Ame amārī rīt pramāṇe rātone ajavāḷī chhe,
Tame ghare divo saḷagāvyo, ame jātane bāḷī chhe. Vār tahevāre jide chaḍatī ichchhāo panpāḷī chhe,
Manamān bhitar hoḷī saḷage, chaherā par divāḷī chhe. Tamane joi ne palakārānī rasam ṭāḷī chhe ānkhoe,
Jyāre jyāre najar maḷī chhe tyāre men pānpaṇ ḍhāḷī chhe. Chhānyaḍe besī asta udayanī lijjatanā samajāv mane,
Māthe ākho sūraj lai ne sānja bapore gāḷī chhe. Keṭakeṭalī ḍāḷo jāte namī paḍelī toye ‘khalila’,
Je ḍāḷethī fūl men chūnṭyun, sauthī unchī ḍāḷī chhe.
– Khalil Dhanatejavī