અમે કહ્યું કે ક્યારે સાજન - Ame Kahyun Ke Kyare Sajana - Gujarati

અમે કહ્યું કે ક્યારે સાજન

અમે કહ્યું કે ક્યારે સાજન
તમે કહ્યું’તું હમણાં

  અમે કહ્યું કે ક્યારે સાજન
  તમે કહ્યું'તું હમણાં
  આભ પડી ખડકાયું તો પણ
  ન આવ્યું પેલું હમણાં 
  સાજન તમે કહ્યું'તું હમણાં
  તમે કહ્યું'તું હમણાં

  દન ઊગ્યો કે ઉટક્યાં કરીએ
  તમે પીતાં એ લોટો
  નાવણિયે રોપેલો પેલો
  ફટાં ફટાં ગલગોટો
  વાડામાં ટહૂ...કે તો એ
  નામ કુટેલા નમણાં
  સાજન તમે કહ્યું'તું હમણાં

  અમે કહ્યું કે ક્યારે સાજન
  તમે કહ્યું'તું હમણાં
  આભ પડી ખડકાયું તો પણ
  ન આવ્યું પેલું હમણાં 
  સાજન તમે કહ્યું'તું...

  કમાડ પાછળ સાંજ વળે કે
  વધતાં જાતાં લીંટા
  હવાની શી વાત શ્વાસમાં
  ફરતાં થઈ ગ્યા ફીંટા
  નળીયે વળીયે કેવળ ગણીએ
  ખરખરતા ચાંદરણાં
  સાજન તમે કહ્યું'તું હમણાં

  અમે કહ્યું કે ક્યારે સાજન
  તમે કહ્યું'તું હમણાં
  આભ પડી ખડકાયું તો પણ
  ન આવ્યું પેલું હમણાં 
  સાજન તમે કહ્યું'તું હમણાં
  તમે કહ્યું'તું હમણાં
  તમે કહ્યું'તું હમણાં

अमे कह्युं के क्यारे साजन

अमे कह्युं के क्यारे साजन
तमे कह्युं’तुं हमणां

  अमे कह्युं के क्यारे साजन
  तमे कह्युं'तुं हमणां
  आभ पडी खडकायुं तो पण
  न आव्युं पेलुं हमणां 
  साजन तमे कह्युं'तुं हमणां
  तमे कह्युं'तुं हमणां

  दन ऊग्यो के उटक्यां करीए
  तमे पीतां ए लोटो
  नावणिये रोपेलो पेलो
  फटां फटां गलगोटो
  वाडामां टहू...के तो ए
  नाम कुटेला नमणां
  साजन तमे कह्युं'तुं हमणां

  अमे कह्युं के क्यारे साजन
  तमे कह्युं'तुं हमणां
  आभ पडी खडकायुं तो पण
  न आव्युं पेलुं हमणां 
  साजन तमे कह्युं'तुं...

  कमाड पाछळ सांज वळे के
  वधतां जातां लींटा
  हवानी शी वात श्वासमां
  फरतां थई ग्या फींटा
  नळीये वळीये केवळ गणीए
  खरखरता चांदरणां
  साजन तमे कह्युं'तुं हमणां

  अमे कह्युं के क्यारे साजन
  तमे कह्युं'तुं हमणां
  आभ पडी खडकायुं तो पण
  न आव्युं पेलुं हमणां 
  साजन तमे कह्युं'तुं हमणां
  तमे कह्युं'तुं हमणां
  तमे कह्युं'तुं हमणां

Ame Kahyun Ke Kyare Sajana

Ame kahyun ke kyare sajana
tame kahyun’tun hamanan

  ame kahyun ke kyare sajana
  tame kahyun'tun hamanan
  abh padi khadakayun to pana
  n avyun pelun hamanan 
  sajan tame kahyun'tun hamanan
  tame kahyun'tun hamanan

  dan ugyo ke utakyan karie
  tame pitan e loto
  navaniye ropelo pelo
  fatan fatan galagoto
  vadaman tahu...ke to e
  nam kutela namanan
  sajan tame kahyun'tun hamanan

  ame kahyun ke kyare sajana
  tame kahyun'tun hamanan
  abh padi khadakayun to pana
  n avyun pelun hamanan 
  sajan tame kahyun'tun...

  kamad pachhal sanja vale ke
  vadhatan jatan linta
  havani shi vat shvasaman
  faratan thai gya finta
  naliye valiye keval ganie
  kharakharata chandaranan
  sajan tame kahyun'tun hamanan

  ame kahyun ke kyare sajana
  tame kahyun'tun hamanan
  abh padi khadakayun to pana
  n avyun pelun hamanan 
  sajan tame kahyun'tun hamanan
  tame kahyun'tun hamanan
  tame kahyun'tun hamanan

Ame kahyun ke kyāre sājana

Ame kahyun ke kyāre sājana
tame kahyun’tun hamaṇān

  ame kahyun ke kyāre sājana
  tame kahyun'tun hamaṇān
  ābh paḍī khaḍakāyun to paṇa
  n āvyun pelun hamaṇān 
  sājan tame kahyun'tun hamaṇān
  tame kahyun'tun hamaṇān

  dan ūgyo ke uṭakyān karīe
  tame pītān e loṭo
  nāvaṇiye ropelo pelo
  faṭān faṭān galagoṭo
  vāḍāmān ṭahū...ke to e
  nām kuṭelā namaṇān
  sājan tame kahyun'tun hamaṇān

  ame kahyun ke kyāre sājana
  tame kahyun'tun hamaṇān
  ābh paḍī khaḍakāyun to paṇa
  n āvyun pelun hamaṇān 
  sājan tame kahyun'tun...

  kamāḍ pāchhaḷ sānja vaḷe ke
  vadhatān jātān līnṭā
  havānī shī vāt shvāsamān
  faratān thaī gyā fīnṭā
  naḷīye vaḷīye kevaḷ gaṇīe
  kharakharatā chāndaraṇān
  sājan tame kahyun'tun hamaṇān

  ame kahyun ke kyāre sājana
  tame kahyun'tun hamaṇān
  ābh paḍī khaḍakāyun to paṇa
  n āvyun pelun hamaṇān 
  sājan tame kahyun'tun hamaṇān
  tame kahyun'tun hamaṇān
  tame kahyun'tun hamaṇān

Source : સ્વર: પૌરવી દેસાઈ
સંગીતઃ નવીન શાહ