આપણા મલકના માયાળુ માનવી - Apana Malakana Mayalu Manavi - Gujarati

આપણા મલકના માયાળુ માનવી

આપણા મલકના માયાળુ માનવી
માયા મેલીને મરી જાશું મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં ઉતારા ઓરડા
ઉતારા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં નાવણ કુંડીયું
નાવણિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં ભોજનિયા ભાવતાં
ભોજનિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં મુખવાસ એલચી
મુખવાસિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકમાં પોઢણ ઢોલિયા
પોઢણિયા કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં

આપણા મલકના માયાળુ માનવી
માયા મેલીને મરી જાશું મારા મેરબાન
હાલોને આપણા મલકમાં


आपणा मलकना मायाळु मानवी

आपणा मलकना मायाळु मानवी
माया मेलीने मरी जाशुं मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां

आपणा मलकमां उतारा ओरडा
उतारा करी घोडे चडजो मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां

आपणा मलकमां नावण कुंडीयुं
नावणिया करी घोडे चडजो मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां

आपणा मलकमां भोजनिया भावतां
भोजनिया करी घोडे चडजो मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां

आपणा मलकमां मुखवास एलची
मुखवासिया करी घोडे चडजो मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां

आपणा मलकमां पोढण ढोलिया
पोढणिया करी घोडे चडजो मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां

आपणा मलकना मायाळु मानवी
माया मेलीने मरी जाशुं मारा मेरबान
हालोने आपणा मलकमां


Apana Malakana Mayalu Manavi

Apana malakana mayalu manavi
Maya meline mari jashun mara merabana
Halone apana malakaman

Apana malakaman utara orada
Utara kari ghode chadajo mara merabana
Halone apana malakaman

Apana malakaman navan kundiyun
Navaniya kari ghode chadajo mara merabana
Halone apana malakaman

Apana malakaman bhojaniya bhavatan
Bhojaniya kari ghode chadajo mara merabana
Halone apana malakaman

Apana malakaman mukhavas elachi
Mukhavasiya kari ghode chadajo mara merabana
Halone apana malakaman

Apana malakaman podhan dholiya
Podhaniya kari ghode chadajo mara merabana
Halone apana malakaman

Apana malakana mayalu manavi
Maya meline mari jashun mara merabana
Halone apana malakaman


Āpaṇā malakanā māyāḷu mānavī

Āpaṇā malakanā māyāḷu mānavī
Māyā melīne marī jāshun mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān

Āpaṇā malakamān utārā oraḍā
Utārā karī ghoḍe chaḍajo mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān

Āpaṇā malakamān nāvaṇ kunḍīyun
Nāvaṇiyā karī ghoḍe chaḍajo mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān

Āpaṇā malakamān bhojaniyā bhāvatān
Bhojaniyā karī ghoḍe chaḍajo mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān

Āpaṇā malakamān mukhavās elachī
Mukhavāsiyā karī ghoḍe chaḍajo mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān

Āpaṇā malakamān poḍhaṇ ḍholiyā
Poḍhaṇiyā karī ghoḍe chaḍajo mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān

Āpaṇā malakanā māyāḷu mānavī
Māyā melīne marī jāshun mārā merabāna
Hālone āpaṇā malakamān


Source : સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે
લોકગીત