અષાઢસ્ય પ્રથમ દિને - Ashadhasya Pratham Dine - Gujarati

અષાઢસ્ય પ્રથમ દિને

એવા ભર્યા છે શું ભલા જંતર અષાઢમાં;
ફૂલોની જેમ ફોરતા પથ્થર અષાઢમાં.

ભૂરકી છવાઈ જાય છે આંખોમાં એવી કે,
જે જે નિહાળો તે બધું સુંદર અષાઢમાં.

કોઈ તરસતી છે જો યુવાની ધરા રૂપે,
કોઈ વરસતું હૈયું છે અંબર, અષાઢમાં.

જોજે ન લાગે કોઈ વિજોગણનો શાપ ક્યાંક,
ગિરનાર! થા ન આટલો સુંદર અષાઢમાં.

અલકાની યાદ આવી તરત જાય છે ઉરે
નેવા નીચે નિહાળી કબૂતર અષાઢમાં.


अषाढस्य प्रथम दिने

एवा भर्या छे शुं भला जंतर अषाढमां;
फूलोनी जेम फोरता पथ्थर अषाढमां.

भूरकी छवाई जाय छे आंखोमां एवी के,
जे जे निहाळो ते बधुं सुंदर अषाढमां.

कोई तरसती छे जो युवानी धरा रूपे,
कोई वरसतुं हैयुं छे अंबर, अषाढमां.

जोजे न लागे कोई विजोगणनो शाप क्यांक,
गिरनार! था न आटलो सुंदर अषाढमां.

अलकानी याद आवी तरत जाय छे उरे
नेवा नीचे निहाळी कबूतर अषाढमां.


Ashadhasya Pratham Dine

Eva bharya chhe shun bhala jantar ashadhaman;
Fuloni jem forata paththar ashadhaman.

Bhuraki chhavai jaya chhe ankhoman evi ke,
Je je nihalo te badhun sundar ashadhaman.

Koi tarasati chhe jo yuvani dhara rupe,
Koi varasatun haiyun chhe anbara, ashadhaman.

Joje n lage koi vijoganano shap kyanka,
Giranara! tha n atalo sundar ashadhaman.

Alakani yad avi tarat jaya chhe ure
Neva niche nihali kabutar ashadhaman.


Aṣhāḍhasya pratham dine

Evā bharyā chhe shun bhalā jantar aṣhāḍhamān;
Fūlonī jem foratā paththar aṣhāḍhamān.

Bhūrakī chhavāī jāya chhe ānkhomān evī ke,
Je je nihāḷo te badhun sundar aṣhāḍhamān.

Koī tarasatī chhe jo yuvānī dharā rūpe,
Koī varasatun haiyun chhe anbara, aṣhāḍhamān.

Joje n lāge koī vijogaṇano shāp kyānka,
Giranāra! thā n āṭalo sundar aṣhāḍhamān.

Alakānī yād āvī tarat jāya chhe ure
Nevā nīche nihāḷī kabūtar aṣhāḍhamān.


Source : મનોજ ખંડેરિયા