આતમને ઓઝલમાં રાખ મા - Atamane Ozalaman Rakh Ma - Lyrics

આતમને ઓઝલમાં રાખ મા

પ્રભુજીને પડદામાં રાખ મા
પૂજારી, તારા આતમને ઓઝલમાં રાખ મા

વાયુ વીંજાશે ને દીવડો હોલાશે એવી
ભીતિ વંટોળિયાની ભાખ મા
પૂજારી, તારા આતમને ઓઝલમાં રાખ મા

આડે ઊભો તારો દેહ અડીખમ
ભળી જાશે એ તો ખાખમાં
પૂજારી, તારા આતમને ઓઝલમાં રાખ મા

ઊડી ઊડીને આવ્યાં પંખી હિમાળેથી
થાક ભરેલો એની પાંખમાં
સાત સમંદર પાર કર્યા તોયે
નથી રે ગુમાન એની આંખમાં
પૂજારી, તારા આતમને ઓઝલમાં રાખ મા

આંખનાં રતન તારા છોને હોલાય
છોને હીરા લૂંટાય તારા લાખના
હૈયાનો હીરો તારો નહિ રે લૂંટાય કોઈથી
ખોટા હીરાને ખેંચી રાખ મા
પૂજારી, તારા આતમને ઓઝલમાં રાખ મા

-ઈન્દુલાલ ગાંધી


Atamane Ozalaman Rakh Ma

Prabhujine padadaman rakh ma
Pujari, tar atamane ozalaman rakh ma

Vayu vinjashe ne divado holashe evi
Bhiti vantoliyani bhakh ma
Pujari, tar atamane ozalaman rakh ma

Ade ubho taro deh adikhama
Bhali jashe e to khakhaman
Pujari, tar atamane ozalaman rakh ma

Udi udine avyan pankhi himalethi
Thak bharelo eni pankhaman
Sat samandar par karya toye
Nathi re guman eni ankhaman
Pujari, tar atamane ozalaman rakh ma

Ankhanan ratan tar chhone holaya
Chhone hir luntaya tar lakhana
Haiyano hiro taro nahi re luntaya koithi
Khot hirane khenchi rakh ma
Pujari, tar atamane ozalaman rakh ma

-indulal gandhi

Source: Mavjibhai