આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ - Āvaḍā Mandiramān Hun To Ekalī Re Lola - Lyrics

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ
આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ

કેમ કરી મારા દઃખના દા’ડા જાય જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

કેમ કરી મારા દઃખના દા’ડા જાય જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

તમારે પરમાર સૈંયર સામટી રે લોલ
રે’જો તમો રાજું કેરી રીત જો
પંડડા રે’શે તો પાછા પૂગશું રે લોલ
અમારા રે પંડડા રહેશે તો પાછા પૂગશું રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ

ઘરમાં સાસુ ને નણંદ દોહ્યલાં રે લોલ
મહિયરની લાંબડી છે વાટ જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

તમારે પરમાર સૈંયર સામટી રે લોલ
રે’જો તમો વહુઆરુની રીત જો
પંડડા રે’શે તો પાછા પૂગશું રે લોલ
અમારા રે પંડડા રહેશે તો પાછા પૂગશું રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ
કેમ કરી મારા દઃખના દા’ડા જાય જો આ
પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી રે લોલ
અમારા રે પંડડા રહેશે તો પાછા પૂગશું રે લોલ


Āvaḍā Mandiramān Hun To Ekalī Re Lola

Āvaḍā mandiramān hun to ekalī re lol
āvaḍā mandiramān hun to ekalī re lola

Kem karī mārā dahkhanā dā’ḍā jāya jo ā
paraṇyo hālyān chhe veraṇ chākarī re lola

Kem karī mārā dahkhanā dā’ḍā jāya jo ā
paraṇyo hālyān chhe veraṇ chākarī re lola

Tamāre paramār sainyar sāmaṭī re lol
Re’jo tamo rājun kerī rīt jo
panḍaḍā re’she to pāchhā pūgashun re lola
amārā re panḍaḍā raheshe to pāchhā pūgashun re lola

Āvaḍā mandiramān hun to ekalī re lol

Gharamān sāsu ne naṇanda dohyalān re lol
Mahiyaranī lānbaḍī chhe vāṭ jo ā
paraṇyo hālyān chhe veraṇ chākarī re lola

Tamāre paramār sainyar sāmaṭī re lol
Re’jo tamo vahuārunī rīt jo
panḍaḍā re’she to pāchhā pūgashun re lola
amārā re panḍaḍā raheshe to pāchhā pūgashun re lola

Āvaḍā mandiramān hun to ekalī re lol
Kem karī mārā dahkhanā dā’ḍā jāya jo ā
paraṇyo hālyān chhe veraṇ chākarī re lola

Āvaḍā mandiramān hun to ekalī re lol
amārā re panḍaḍā raheshe to pāchhā pūgashun re lola

Source: Mavjibhai