અવધૂતનું ગાન - Avadhutanun Gana - Gujarati

અવધૂતનું ગાન

એક લંગોટી, એક ભંભોટી, હાથમાં છે એકતારો;
એક હરિનું નામ છે હોઠે, ગાનનો એક ફુવારો;
હૈયે અમારે ગાનનો એક ફુવારો.

ગાનના તારે ધરણીની સાથે સાંધીએ ઊંચાં આભ;
ગાનથી નાના હૈયાની સાથે કરીએ એક વિરાટ :
અમારાં ગાન એ મિલનવાટ.

ગાનના જોરે ઊડતા ઊંચે, ઊડતા ગાતા ગાન;
એકતારાની ઝણઝણાટી, કંઠથી ઊઠે તાન;
તેના ઘેનમાં રે’ અમ પ્રાણ.

ગાનનો ગેરુ રંગ અમારો, ધરણીથી તે આભ
ઊડતો, જેને લાગતો તેને ફૂટતી જાણે પાંખ,
અને એ ઊડતો સાથોસાથ.


अवधूतनुं गान

एक लंगोटी, एक भंभोटी, हाथमां छे एकतारो;
एक हरिनुं नाम छे होठे, गाननो एक फुवारो;
हैये अमारे गाननो एक फुवारो.

गानना तारे धरणीनी साथे सांधीए ऊंचां आभ;
गानथी नाना हैयानी साथे करीए एक विराट :
अमारां गान ए मिलनवाट.

गानना जोरे ऊडता ऊंचे, ऊडता गाता गान;
एकतारानी झणझणाटी, कंठथी ऊठे तान;
तेना घेनमां रे’ अम प्राण.

गाननो गेरु रंग अमारो, धरणीथी ते आभ
ऊडतो, जेने लागतो तेने फूटती जाणे पांख,
अने ए ऊडतो साथोसाथ.


Avadhutanun Gana

Ek langoti, ek bhanbhoti, hathaman chhe ekataro;
Ek harinun nam chhe hothe, ganano ek fuvaro;
Haiye amare ganano ek fuvaro.

Ganana tare dharanini sathe sandhie unchan abha;
Ganathi nana haiyani sathe karie ek virat :
Amaran gan e milanavata.

Ganana jore udata unche, udata gata gana;
Ekatarani zanazanati, kanthathi uthe tana;
Tena ghenaman re’ am prana.

Ganano geru ranga amaro, dharanithi te abha
Udato, jene lagato tene futati jane pankha,
Ane e udato sathosatha.


Avadhūtanun gāna

Ek langoṭī, ek bhanbhoṭī, hāthamān chhe ekatāro;
Ek harinun nām chhe hoṭhe, gānano ek fuvāro;
Haiye amāre gānano ek fuvāro.

Gānanā tāre dharaṇīnī sāthe sāndhīe ūnchān ābha;
Gānathī nānā haiyānī sāthe karīe ek virāṭ :
Amārān gān e milanavāṭa.

Gānanā jore ūḍatā ūnche, ūḍatā gātā gāna;
Ekatārānī zaṇazaṇāṭī, kanṭhathī ūṭhe tāna;
Tenā ghenamān re’ am prāṇa.

Gānano geru ranga amāro, dharaṇīthī te ābha
Ūḍato, jene lāgato tene fūṭatī jāṇe pānkha,
Ane e ūḍato sāthosātha.


Source : પ્રહ્‌લાદ પારેખ