અવસાન સંદેશ - Avasan Sandesha - Gujarati

અવસાન સંદેશ

નવ કરશો કોઈ શોક રસિકડાં નવ કરશો કોઈ શોક

યથાશક્તિ રસપાન કરાવ્યું સેવા કીધી બનતી
પ્રેમી અંશને રુદન આવશે શઠ હરખાશે મનથી

મર્મ ન સમજે બકે શંખ શઠ વાંકું ભણે બહુ પણથી
એક પીડમાં બીજી ચ્હીડથી જળશે જીવ અગનથી

હતો દુખિયો થયો સુખિયો, સમજો છૂટ્યો રણથી
મુઓ હું તમે પણ વળી મરશો મુક્ત થશો જગતથી

હરિકૃપાથી મમ લેખચિત્રથી, જીવતો છઉં હું દમથી
વીર સત્ય ને રસિક ટેકીપણું, અરિ પણ ગાશે દિલથી

જુદાઈ દુ:ખ તે નથી જ જવાનું, જાયે માત્ર મરણથી
મરણ પ્રેમીને ખચિત મોડું છે, દુ:ખ વધે જ રુદનથી

જગતનીમ છે જનમ મરણનો દૃઢ રહેજો હિંમતથી
મને વિસારી રામ સમરજો, સુખી થશો એ લતથી


अवसान संदेश

नव करशो कोई शोक रसिकडां नव करशो कोई शोक

यथाशक्ति रसपान कराव्युं सेवा कीधी बनती
प्रेमी अंशने रुदन आवशे शठ हरखाशे मनथी

मर्म न समजे बके शंख शठ वांकुं भणे बहु पणथी
एक पीडमां बीजी च्हीडथी जळशे जीव अगनथी

हतो दुखियो थयो सुखियो, समजो छूट्यो रणथी
मुओ हुं तमे पण वळी मरशो मुक्त थशो जगतथी

हरिकृपाथी मम लेखचित्रथी, जीवतो छउं हुं दमथी
वीर सत्य ने रसिक टेकीपणुं, अरि पण गाशे दिलथी

जुदाई दु:ख ते नथी ज जवानुं, जाये मात्र मरणथी
मरण प्रेमीने खचित मोडुं छे, दु:ख वधे ज रुदनथी

जगतनीम छे जनम मरणनो दृढ रहेजो हिंमतथी
मने विसारी राम समरजो, सुखी थशो ए लतथी


Avasan Sandesha

Nav karasho koi shok rasikadan nav karasho koi shoka

Yathashakti rasapan karavyun seva kidhi banati
Premi anshane rudan avashe shath harakhashe manathi

Marma n samaje bake shankh shath vankun bhane bahu panathi
Ek pidaman biji chhidathi jalashe jiv aganathi

Hato dukhiyo thayo sukhiyo, samajo chhutyo ranathi
Muo hun tame pan vali marasho mukta thasho jagatathi

Harikrupathi mam lekhachitrathi, jivato chhaun hun damathi
Vir satya ne rasik tekipanun, ari pan gashe dilathi

Judai du:kh te nathi j javanun, jaye matra maranathi
Maran premine khachit modun chhe, du:kh vadhe j rudanathi

Jagatanim chhe janam maranano drudh rahejo hinmatathi
Mane visari ram samarajo, sukhi thasho e latathi


Avasān sandesha

Nav karasho koī shok rasikaḍān nav karasho koī shoka

Yathāshakti rasapān karāvyun sevā kīdhī banatī
Premī anshane rudan āvashe shaṭh harakhāshe manathī

Marma n samaje bake shankh shaṭh vānkun bhaṇe bahu paṇathī
Ek pīḍamān bījī chhīḍathī jaḷashe jīv aganathī

Hato dukhiyo thayo sukhiyo, samajo chhūṭyo raṇathī
Muo hun tame paṇ vaḷī marasho mukta thasho jagatathī

Harikṛupāthī mam lekhachitrathī, jīvato chhaun hun damathī
Vīr satya ne rasik ṭekīpaṇun, ari paṇ gāshe dilathī

Judāī du:kh te nathī j javānun, jāye mātra maraṇathī
Maraṇ premīne khachit moḍun chhe, du:kh vadhe j rudanathī

Jagatanīm chhe janam maraṇano dṛuḍh rahejo hinmatathī
Mane visārī rām samarajo, sukhī thasho e latathī


Source : નર્મદ