અઝાન - Azana - Gujarati

અઝાન

પરમેશ પ્રભુ! પરમેશ પ્રભુ!
પરમેશ પ્રભુ! પરમેશ પ્રભુ! … ૧

પ્રભુ એક તું હી વિણ અન્ય પ્રભુ
નથી કોઈ બીજો, પ્રભુ! સાક્ષી પૂરું; … ૨

પ્રભુ એક તું હી વિણ અન્ય પ્રભુ
નથી કોઈ બીજો, પ્રભુ! સાક્ષી પૂરું; … ૩

વળી એ પણ- એ પણ સાક્ષી પૂરું
મહમૂદ, રસૂલ-ખુદા, ગણું છું. … ૪

વળી એ પણ- એ પણ સાક્ષી પૂરું
મહમૂદ, રસૂલ-ખુદા, ગણું છું. … ૫

સહુ પાક નમાઝ વળો પઢવા;
સહુ પાક નમાઝ વળો પઢવા. … ૬

સહુ આવો ભલાઈ ભલી પઢવા;
સહુ આવો ભલાઈ ભલી પઢવા. … ૭

(મીઠી ઊંઘથી પાક નમાઝ ભલી;
મીઠી ઊંઘથી પાક નમાઝ ભલી.) … ૮

( ન ગુનાહ કરો, અલ્લાહ વિના–
નથી કૌવત એકલી બંદગીમાં.) … ૯

પરમેશ પ્રભુ! પરમેશ પ્રભુ!
પ્રભુ એક વિના નથી અન્ય પ્રભુ. … ૧૦


अझान

परमेश प्रभु! परमेश प्रभु!
परमेश प्रभु! परमेश प्रभु! … १

प्रभु एक तुं ही विण अन्य प्रभु
नथी कोई बीजो, प्रभु! साक्षी पूरुं; … २

प्रभु एक तुं ही विण अन्य प्रभु
नथी कोई बीजो, प्रभु! साक्षी पूरुं; … ३

वळी ए पण- ए पण साक्षी पूरुं
महमूद, रसूल-खुदा, गणुं छुं. … ४

वळी ए पण- ए पण साक्षी पूरुं
महमूद, रसूल-खुदा, गणुं छुं. … ५

सहु पाक नमाझ वळो पढवा;
सहु पाक नमाझ वळो पढवा. … ६

सहु आवो भलाई भली पढवा;
सहु आवो भलाई भली पढवा. … ७

(मीठी ऊंघथी पाक नमाझ भली;
मीठी ऊंघथी पाक नमाझ भली.) … ८

( न गुनाह करो, अल्लाह विना–
नथी कौवत एकली बंदगीमां.) … ९

परमेश प्रभु! परमेश प्रभु!
प्रभु एक विना नथी अन्य प्रभु. … १०


Azana

Paramesh prabhu! paramesh prabhu!
Paramesh prabhu! paramesh prabhu! … 1

Prabhu ek tun hi vin anya prabhu
Nathi koi bijo, prabhu! Sakshi purun; … 2

Prabhu ek tun hi vin anya prabhu
Nathi koi bijo, prabhu! Sakshi purun; … 3

Vali e pana- e pan sakshi purun
Mahamuda, rasula-khuda, ganun chhun. … 4

Vali e pana- e pan sakshi purun
Mahamuda, rasula-khuda, ganun chhun. … 5

Sahu pak namaz valo padhava;
Sahu pak namaz valo padhava. … 6

Sahu avo bhalai bhali padhava;
Sahu avo bhalai bhali padhava. … 7

(mithi unghathi pak namaz bhali;
mithi unghathi pak namaz bhali.) … 8

( n gunah karo, allah vina-
nathi kauvat ekali bandagiman.) … 9

Paramesh prabhu! paramesh prabhu!
Prabhu ek vina nathi anya prabhu. … 10


Azāna

Paramesh prabhu! paramesh prabhu!
Paramesh prabhu! paramesh prabhu! … 1

Prabhu ek tun hī viṇ anya prabhu
Nathī koī bījo, prabhu! Sākṣhī pūrun; … 2

Prabhu ek tun hī viṇ anya prabhu
Nathī koī bījo, prabhu! Sākṣhī pūrun; … 3

Vaḷī e paṇa- e paṇ sākṣhī pūrun
Mahamūda, rasūla-khudā, gaṇun chhun. … 4

Vaḷī e paṇa- e paṇ sākṣhī pūrun
Mahamūda, rasūla-khudā, gaṇun chhun. … 5

Sahu pāk namāz vaḷo paḍhavā;
Sahu pāk namāz vaḷo paḍhavā. … 6

Sahu āvo bhalāī bhalī paḍhavā;
Sahu āvo bhalāī bhalī paḍhavā. … 7

(mīṭhī ūnghathī pāk namāz bhalī;
mīṭhī ūnghathī pāk namāz bhalī.) … 8

( n gunāh karo, allāh vinā–
nathī kauvat ekalī bandagīmān.) … 9

Paramesh prabhu! paramesh prabhu!
Prabhu ek vinā nathī anya prabhu. … 10


Source : કરીમ મહમદ માસ્તર