બાલપણના સંભારણા - Balapanana Sanbharana - Gujarati

બાલપણના સંભારણા

સાંભરે રે… બાળપણના સંભારણા
સાંભરે રે… બાળપણના સંભારણા

   ઉઘડતાં જીવનના બારણા
   હાં જાણે, ઉઘડતાં જીવનના બારણા
   એ... બાળપણના સંભારણા

   ફૂલ સમા હસતાં, ખીલતા'તાં
   પવન સમા લહેરાતાં
   ગાતા'તાં, ભણતા'તાં
   મસ્તીમાં મસ્ત મનાતાં

   ચ્હાતા'તાં વિદ્યાના વારણાં
   એ... બાળપણના સંભારણા

   રખેને બોલ્યું કોઈ સાંભળશે એની ચિંતા ન્હોતી
   રખેને બોલ્યું કોઈ સાંભળશે એની ચિંતા ન્હોતી
   ભય ન્હોતો, મદ ન્હોતો, પ્રીતિની પીડા ન્હોતી
   ભય ન્હોતો, મદ ન્હોતો, પ્રીતિની પીડા ન્હોતી

   ન્હોતી કોઈ ઝાઝી વિચારણા
   એ... બાળપણના સંભારણા

   કોઈ અજાણ્યા નરને હોંશે પ્રિયતમ કહેવું પડશે
   કોઈ અજાણ્યા નરને હોંશે પ્રિયતમ કહેવું પડશે
   વણમૂલે, વણવાંકે,  દાસી થઈ  રહેવું પડશે
   વણમૂલે, વણવાંકે,  દાસી થઈ  રહેવું પડશે

   ન્હોતી મેં ધારી આ ધારણા
   એ... બાળપણના સંભારણા

बालपणना संभारणा

सांभरे रे… बाळपणना संभारणा
सांभरे रे… बाळपणना संभारणा

   उघडतां जीवनना बारणा
   हां जाणे, उघडतां जीवनना बारणा
   ए... बाळपणना संभारणा

   फूल समा हसतां, खीलता'तां
   पवन समा लहेरातां
   गाता'तां, भणता'तां
   मस्तीमां मस्त मनातां

   च्हाता'तां विद्याना वारणां
   ए... बाळपणना संभारणा

   रखेने बोल्युं कोई सांभळशे एनी चिंता न्होती
   रखेने बोल्युं कोई सांभळशे एनी चिंता न्होती
   भय न्होतो, मद न्होतो, प्रीतिनी पीडा न्होती
   भय न्होतो, मद न्होतो, प्रीतिनी पीडा न्होती

   न्होती कोई झाझी विचारणा
   ए... बाळपणना संभारणा

   कोई अजाण्या नरने होंशे प्रियतम कहेवुं पडशे
   कोई अजाण्या नरने होंशे प्रियतम कहेवुं पडशे
   वणमूले, वणवांके,  दासी थई  रहेवुं पडशे
   वणमूले, वणवांके,  दासी थई  रहेवुं पडशे

   न्होती में धारी आ धारणा
   ए... बाळपणना संभारणा

Balapanana Sanbharana

Sanbhare re… Balapanana sanbharana
sanbhare re… Balapanana sanbharana

   ughadatan jivanana barana
   han jane, ughadatan jivanana barana
   e... Balapanana sanbharana

   ful sama hasatan, khilata'tan
   pavan sama laheratan
   gata'tan, bhanata'tan
   mastiman masta manatan

   chhata'tan vidyana varanan
   e... Balapanana sanbharana

   rakhene bolyun koi sanbhalashe eni chinta nhoti
   rakhene bolyun koi sanbhalashe eni chinta nhoti
   bhaya nhoto, mad nhoto, pritini pida nhoti
   bhaya nhoto, mad nhoto, pritini pida nhoti

   nhoti koi zazi vicharana
   e... Balapanana sanbharana

   koi ajanya narane honshe priyatam kahevun padashe
   koi ajanya narane honshe priyatam kahevun padashe
   vanamule, vanavanke,  dasi thai  rahevun padashe
   vanamule, vanavanke,  dasi thai  rahevun padashe

   nhoti men dhari a dharana
   e... Balapanana sanbharana

Bālapaṇanā sanbhāraṇā

Sānbhare re… Bāḷapaṇanā sanbhāraṇā
sānbhare re… Bāḷapaṇanā sanbhāraṇā

   ughaḍatān jīvananā bāraṇā
   hān jāṇe, ughaḍatān jīvananā bāraṇā
   e... Bāḷapaṇanā sanbhāraṇā

   fūl samā hasatān, khīlatā'tān
   pavan samā laherātān
   gātā'tān, bhaṇatā'tān
   mastīmān masta manātān

   chhātā'tān vidyānā vāraṇān
   e... Bāḷapaṇanā sanbhāraṇā

   rakhene bolyun koī sānbhaḷashe enī chintā nhotī
   rakhene bolyun koī sānbhaḷashe enī chintā nhotī
   bhaya nhoto, mad nhoto, prītinī pīḍā nhotī
   bhaya nhoto, mad nhoto, prītinī pīḍā nhotī

   nhotī koī zāzī vichāraṇā
   e... Bāḷapaṇanā sanbhāraṇā

   koī ajāṇyā narane honshe priyatam kahevun paḍashe
   koī ajāṇyā narane honshe priyatam kahevun paḍashe
   vaṇamūle, vaṇavānke,  dāsī thaī  rahevun paḍashe
   vaṇamūle, vaṇavānke,  dāsī thaī  rahevun paḍashe

   nhotī men dhārī ā dhāraṇā
   e... Bāḷapaṇanā sanbhāraṇā

Source : સ્વરઃ મોતીબાઈ
ગીતઃ પ્રભુલાલ દ્વિવેદી
નાટકઃ સંપત્તિ માટે