બામણાગામની ભીખલી - Bamanagamani Bhikhali - Gujarati

બામણાગામની ભીખલી

બામણા ગામની ભીખલી રે,
એક ભીખલી રે, એની આંખમાં આંજેલ મેશ,
લીલા કાચની બંગડી રે,
ચાર બંગડી રે, એનો ચુંદડિયાળો વેશ.

ઘમ્મર ઘેરો ઘાઘરો રે,
એક ઘાઘરો રે, એના પગમાં કાંબી ઠેશ,
ડોકમાં રૂપા હાંસડી રે,
એક હાંસડી રે, એના તાણી ગૂંથેલ કેશ.

નાકમાં પીતળ નથણી રે,
એક નથણી રે, એના કાનમાં લોળિયાં લ્હેર,
મુખમાં ચૂંગી શોભતી રે,
એક શોભતી રે, એના ધૂમની ચાલે સેર.

ખેમલો એનો દીકરો રે,
એક દીકરો રે, એની ઉઘલાવી છે જાન,
ભીખલી પહેરે ઝૂમણાં રે,
સૌ ઝૂમણાં રે, આજ હરખે ભૂલે ભાન.

આઠ દહાડા પર ગામમાં રે,
આ ગામમાં રે, એક નીકળી બીજી જાન,
ગામ આખાનું માનવી રે,
સૌ માનવી રે, જઈ ભેગું થયું શમશાન,

ગામના શેઠની સુન્દરી રે,
રૂપસુન્દરી રે, ત્યાં પોઢી અગન સાથ,
હીરની નવરંગ ચુંદડી રે,
રંગ ચુંદડી રે, ત્યાં ભીખીને આવી હાથ.

શેઠાણી પહેરે ચુંદડી રે,
રંગચુંદડી રે, જ્યારે નીકળે એના પ્રાણ,
ભીખલી પહેરે ચુંદડી રે,
રંગચુંદડી રે, જ્યારે નીકળે છૈયાની જાન.


बामणागामनी भीखली

बामणा गामनी भीखली रे,
एक भीखली रे, एनी आंखमां आंजेल मेश,
लीला काचनी बंगडी रे,
चार बंगडी रे, एनो चुंदडियाळो वेश.

घम्मर घेरो घाघरो रे,
एक घाघरो रे, एना पगमां कांबी ठेश,
डोकमां रूपा हांसडी रे,
एक हांसडी रे, एना ताणी गूंथेल केश.

नाकमां पीतळ नथणी रे,
एक नथणी रे, एना कानमां लोळियां ल्हेर,
मुखमां चूंगी शोभती रे,
एक शोभती रे, एना धूमनी चाले सेर.

खेमलो एनो दीकरो रे,
एक दीकरो रे, एनी उघलावी छे जान,
भीखली पहेरे झूमणां रे,
सौ झूमणां रे, आज हरखे भूले भान.

आठ दहाडा पर गाममां रे,
आ गाममां रे, एक नीकळी बीजी जान,
गाम आखानुं मानवी रे,
सौ मानवी रे, जई भेगुं थयुं शमशान,

गामना शेठनी सुन्दरी रे,
रूपसुन्दरी रे, त्यां पोढी अगन साथ,
हीरनी नवरंग चुंदडी रे,
रंग चुंदडी रे, त्यां भीखीने आवी हाथ.

शेठाणी पहेरे चुंदडी रे,
रंगचुंदडी रे, ज्यारे नीकळे एना प्राण,
भीखली पहेरे चुंदडी रे,
रंगचुंदडी रे, ज्यारे नीकळे छैयानी जान.


Bamanagamani Bhikhali

Bamana gamani bhikhali re,
ek bhikhali re, eni ankhaman anjel mesha,
Lila kachani bangadi re,
char bangadi re, eno chundadiyalo vesha.

Ghammar ghero ghagharo re,
ek ghagharo re, ena pagaman kanbi thesha,
Dokaman rupa hansadi re,
ek hansadi re, ena tani gunthel kesha.

Nakaman pital nathani re,
ek nathani re, ena kanaman loliyan lhera,
Mukhaman chungi shobhati re,
ek shobhati re, ena dhumani chale sera.

Khemalo eno dikaro re,
ek dikaro re, eni ughalavi chhe jana,
Bhikhali pahere zumanan re,
sau zumanan re, aj harakhe bhule bhana.

Ath dahada par gamaman re,
a gamaman re, ek nikali biji jana,
Gam akhanun manavi re,
sau manavi re, jai bhegun thayun shamashana,

Gamana shethani sundari re,
rupasundari re, tyan podhi agan satha,
Hirani navaranga chundadi re,
ranga chundadi re, tyan bhikhine avi hatha.

Shethani pahere chundadi re,
rangachundadi re, jyare nikale ena prana,
Bhikhali pahere chundadi re,
rangachundadi re, jyare nikale chhaiyani jana.


Bāmaṇāgāmanī bhīkhalī

Bāmaṇā gāmanī bhīkhalī re,
ek bhīkhalī re, enī ānkhamān ānjel mesha,
Līlā kāchanī bangaḍī re,
chār bangaḍī re, eno chundaḍiyāḷo vesha.

Ghammar ghero ghāgharo re,
ek ghāgharo re, enā pagamān kānbī ṭhesha,
Ḍokamān rūpā hānsaḍī re,
ek hānsaḍī re, enā tāṇī gūnthel kesha.

Nākamān pītaḷ nathaṇī re,
ek nathaṇī re, enā kānamān loḷiyān lhera,
Mukhamān chūngī shobhatī re,
ek shobhatī re, enā dhūmanī chāle sera.

Khemalo eno dīkaro re,
ek dīkaro re, enī ughalāvī chhe jāna,
Bhīkhalī pahere zūmaṇān re,
sau zūmaṇān re, āj harakhe bhūle bhāna.

Āṭh dahāḍā par gāmamān re,
ā gāmamān re, ek nīkaḷī bījī jāna,
Gām ākhānun mānavī re,
sau mānavī re, jaī bhegun thayun shamashāna,

Gāmanā sheṭhanī sundarī re,
rūpasundarī re, tyān poḍhī agan sātha,
Hīranī navaranga chundaḍī re,
ranga chundaḍī re, tyān bhīkhīne āvī hātha.

Sheṭhāṇī pahere chundaḍī re,
rangachundaḍī re, jyāre nīkaḷe enā prāṇa,
Bhīkhalī pahere chundaḍī re,
rangachundaḍī re, jyāre nīkaḷe chhaiyānī jāna.


Source : સુન્દરમ્