બંદર છો દૂર છે - Bandar Chho Dur Chhe - Lyrics

બંદર છો દૂર છે

અલ્લાબેલી, અલ્લાબેલી,
જાવું જરૂર છે,
બંદર છો દૂર છે.
બેલી તારો, બેલી તારો, બેલી તારો તું જ છે.
બંદર છો દૂર છે!

ફંગોળે તોફાની તીખાતા વાયરા,
મૂંઝાયે અંતરના હોયે જે કાયરા;
તારા હૈયામાં જો સાચી સબૂર છે,
છોને એ દૂર છે!

આકાશી નૌકાને વીજ દેતી કાટકા,
તારી નૌકાનેય દેતી એ ઝાટકા;
મધદરિયો મસ્તીમાં છોને ચકચૂર છે;
બંદર છો દૂર છે.

આંખોના દીવા બુઝાયે આ રાતડી,
ધડકે ને ધડકે જે છોટેરી છાતડી;
તારી છાતીમાં, જૂદેરું કો શૂર છે.
છોને એ દૂર છે!

અલ્લાબેલી, અલ્લાબેલી,
જાવું જરૂર છે,
બંદર છો દૂર છે.
બેલી તારો, બેલી તારો, બેલી તારો તું જ છે.
બંદર છો દૂર છે!

-સુંદરજી બેટાઈ


Bandar Chho Dur Chhe

Allabeli, allabeli,
Javun jarur chhe,
Bandar chho dur chhe. Beli taro, beli taro, beli taro tun j chhe. Bandar chho dur chhe!

Fangole tofani tikhat vayara,
Munzaye antaran hoye je kayara;
Tar haiyaman jo sachi sabur chhe,
Chhone e dur chhe!

Akashi naukane vij deti kaṭaka,
Tari naukaneya deti e zaṭaka;
Madhadariyo mastiman chhone chakachur chhe;
Bandar chho dur chhe.

Ankhon div buzaye a ratadi,
Dhadake ne dhadake je chhoteri chhatadi;
Tari chhatiman, juderun ko shur chhe. Chhone e dur chhe!

Allabeli, allabeli,
Javun jarur chhe,
Bandar chho dur chhe. Beli taro, beli taro, beli taro tun j chhe. Bandar chho dur chhe!

-sundaraji betai

Source: Mavjibhai