બની આઝાદ જ્યારે માનવી - Bani Azad Jyare Manavi - Gujarati

બની આઝાદ જ્યારે માનવી

અહીં જે લોક જોઉં છું બધા પામાલ લાગે છે
સિકંદરના સિકંદર છે છતાં બેહાલ લાગે છે
કદી પણ કોઈની આગળ ન ધરજે હાથ ઓ રજની
જગત આખું મને નિર્ધન અને કંગાલ લાગે છે

બની આઝાદ જ્યારે માનવી નિજ ખ્યાલ બદલે છે
સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

પુનિત પગલાં કોઈનાં થઈ રહ્યાં છે આંગણે મારા
મને લાગે છે આજે જિંદગીની કાલ બદલે છે

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

અરે ઓ આવનારા આવ નાજુક છે બહુ અવસર
જીવનના હાલ જોઈને મરણ પણ ખ્યાલ બદલે છે

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે

ઉષાના પ્રેમથી રંગાય છે રજની તણી આંખો
સવાર આવે છે ત્યારે રંગ એનાં લાલ બદલે છે

સમય જેવો સમય આધીન થઈને ચાલ બદલે છે
બની આઝાદ જ્યારે માનવી નિજ ખ્યાલ બદલે છે


बनी आझाद ज्यारे मानवी

अहीं जे लोक जोउं छुं बधा पामाल लागे छे
सिकंदरना सिकंदर छे छतां बेहाल लागे छे
कदी पण कोईनी आगळ न धरजे हाथ ओ रजनी
जगत आखुं मने निर्धन अने कंगाल लागे छे

बनी आझाद ज्यारे मानवी निज ख्याल बदले छे
समय जेवो समय आधीन थईने चाल बदले छे

पुनित पगलां कोईनां थई रह्यां छे आंगणे मारा
मने लागे छे आजे जिंदगीनी काल बदले छे

समय जेवो समय आधीन थईने चाल बदले छे

अरे ओ आवनारा आव नाजुक छे बहु अवसर
जीवनना हाल जोईने मरण पण ख्याल बदले छे

समय जेवो समय आधीन थईने चाल बदले छे

उषाना प्रेमथी रंगाय छे रजनी तणी आंखो
सवार आवे छे त्यारे रंग एनां लाल बदले छे

समय जेवो समय आधीन थईने चाल बदले छे
बनी आझाद ज्यारे मानवी निज ख्याल बदले छे


Bani Azad Jyare Manavi

Ahin je lok joun chhun badha pamal lage chhe
Sikandarana sikandar chhe chhatan behal lage chhe
Kadi pan koini agal n dharaje hath o rajani
Jagat akhun mane nirdhan ane kangal lage chhe

Bani azad jyare manavi nij khyal badale chhe
Samaya jevo samaya adhin thaine chal badale chhe

Punit pagalan koinan thai rahyan chhe angane mara
Mane lage chhe aje jindagini kal badale chhe

Samaya jevo samaya adhin thaine chal badale chhe

Are o avanara av najuk chhe bahu avasara
Jivanana hal joine maran pan khyal badale chhe

Samaya jevo samaya adhin thaine chal badale chhe

Ushana premathi rangaya chhe rajani tani ankho
Savar ave chhe tyare ranga enan lal badale chhe

Samaya jevo samaya adhin thaine chal badale chhe
Bani azad jyare manavi nij khyal badale chhe


Banī āzād jyāre mānavī

Ahīn je lok joun chhun badhā pāmāl lāge chhe
Sikandaranā sikandar chhe chhatān behāl lāge chhe
Kadī paṇ koīnī āgaḷ n dharaje hāth o rajanī
Jagat ākhun mane nirdhan ane kangāl lāge chhe

Banī āzād jyāre mānavī nij khyāl badale chhe
Samaya jevo samaya ādhīn thaīne chāl badale chhe

Punit pagalān koīnān thaī rahyān chhe āngaṇe mārā
Mane lāge chhe āje jindagīnī kāl badale chhe

Samaya jevo samaya ādhīn thaīne chāl badale chhe

Are o āvanārā āv nājuk chhe bahu avasara
Jīvananā hāl joīne maraṇ paṇ khyāl badale chhe

Samaya jevo samaya ādhīn thaīne chāl badale chhe

Uṣhānā premathī rangāya chhe rajanī taṇī ānkho
Savār āve chhe tyāre ranga enān lāl badale chhe

Samaya jevo samaya ādhīn thaīne chāl badale chhe
Banī āzād jyāre mānavī nij khyāl badale chhe


Source : સ્વરઃ મનહર ઉધાસ
રચનાઃ રજની પાલનપુરી