બેડાં મારા નંદવાણાં - Beḍān Mārā Nandavāṇān - Lyrics

બેડાં મારા નંદવાણાં

પાણી ગ્યા’તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ, બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ચોરે બેઠાં રે બેની તારા સસરાજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે બેડાં તારા નંદવાણાં રે

લાંબા તાણીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
રૂમઝૂમ કરતી જઈશ કે બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા’તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ, બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ડેલીએ બેઠાં રે બેની તારા જેઠજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે બેડાં તારા નંદવાણાં રે

લાંબા તાણીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
ધમધમ કરતી જઈશ કે બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા’તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ, બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ઓસરિયે બેઠાં રે બેની તારા સાસુજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે બેડાં તારા નંદવાણાં રે

લાંબા તાણીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
હળવે હળવે જઈશ કે બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા’તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ, બેડાં મારા નંદવાણાં રે

ઓરડે બેઠાં રે બેની તારા પરણ્યોજી રે
કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે બેડાં તારા નંદવાણાં રે

આઘા રાખીશ રે બેની મારા ઘૂમટાં રે
મલકી મલકી જઈશ કે બેડાં મારા નંદવાણાં રે

પાણી ગ્યા’તાં રે બેની અમે તળાવનાં રે
પાળેથી લપટ્યો પગ, બેડાં મારા નંદવાણાં રે


Beḍān Mārā Nandavāṇān

Pāṇī gyā’tān re benī ame taḷāvanān re
pāḷethī lapaṭyo paga, beḍān mārā nandavāṇān re

Chore beṭhān re benī tārā sasarājī re
kem karī gharamān jaīsh ke beḍān tārā nandavāṇān re

Lānbā tāṇīsh re benī mārā ghūmaṭān re
rūmazūm karatī jaīsh ke beḍān mārā nandavāṇān re

Pāṇī gyā’tān re benī ame taḷāvanān re
pāḷethī lapaṭyo paga, beḍān mārā nandavāṇān re

Ḍelīe beṭhān re benī tārā jeṭhajī re
kem karī gharamān jaīsh ke beḍān tārā nandavāṇān re

Lānbā tāṇīsh re benī mārā ghūmaṭān re
dhamadham karatī jaīsh ke beḍān mārā nandavāṇān re

Pāṇī gyā’tān re benī ame taḷāvanān re
pāḷethī lapaṭyo paga, beḍān mārā nandavāṇān re

Osariye beṭhān re benī tārā sāsujī re
kem karī gharamān jaīsh ke beḍān tārā nandavāṇān re

Lānbā tāṇīsh re benī mārā ghūmaṭān re
haḷave haḷave jaīsh ke beḍān mārā nandavāṇān re

Pāṇī gyā’tān re benī ame taḷāvanān re
pāḷethī lapaṭyo paga, beḍān mārā nandavāṇān re

Oraḍe beṭhān re benī tārā paraṇyojī re
kem karī gharamān jaīsh ke beḍān tārā nandavāṇān re

Āghā rākhīsh re benī mārā ghūmaṭān re
malakī malakī jaīsh ke beḍān mārā nandavāṇān re

Pāṇī gyā’tān re benī ame taḷāvanān re
pāḷethī lapaṭyo paga, beḍān mārā nandavāṇān re

Source: Mavjibhai