બે ઘડીની બાદશાહી - Be Ghadini Badashahi - Gujarati

બે ઘડીની બાદશાહી

સુખના સપનામાં મ્હાલે છે માનવ નીંદરમાં
બે ઘડીની બાદશાહી ફુલાય અંતરમાં

આવે ને વહી જાય, આવે ને વહી જાય
સમયના રંગ નીત પલટાય

લેખ લલાટે લખી દીધા
તે કદી ય ના બદલાય
ભૂલું પડ્યું છે કોરું જીવન ભવના સાગરમાં
બે ઘડીની બાદશાહી ફુલાય અંતરમાં

હુંપદમાં હરખાય, હુંપદમાં હરખાય
અધુરા ઘટ પલમાં છલકાય
મારા તારાની મૂંઝવણમાં મન દોડ્યે જાય
ખૂંપી રહી છે દુનિયા સારી લાલચના થરમાં

બે ઘડીની બાદશાહી ફુલાય અંતરમાં


बे घडीनी बादशाही

सुखना सपनामां म्हाले छे मानव नींदरमां
बे घडीनी बादशाही फुलाय अंतरमां

आवे ने वही जाय, आवे ने वही जाय
समयना रंग नीत पलटाय

लेख ललाटे लखी दीधा
ते कदी य ना बदलाय
भूलुं पड्युं छे कोरुं जीवन भवना सागरमां
बे घडीनी बादशाही फुलाय अंतरमां

हुंपदमां हरखाय, हुंपदमां हरखाय
अधुरा घट पलमां छलकाय
मारा तारानी मूंझवणमां मन दोड्ये जाय
खूंपी रही छे दुनिया सारी लालचना थरमां

बे घडीनी बादशाही फुलाय अंतरमां


Be Ghadini Badashahi

Sukhana sapanaman mhale chhe manav nindaraman
Be ghadini badashahi fulaya antaraman

Ave ne vahi jaya, ave ne vahi jaya
Samayana ranga nit palataya

Lekh lalate lakhi didha
Te kadi ya na badalaya
Bhulun padyun chhe korun jivan bhavana sagaraman
Be ghadini badashahi fulaya antaraman

Hunpadaman harakhaya, hunpadaman harakhaya
Adhura ghat palaman chhalakaya
Mara tarani munzavanaman man dodye jaya
Khunpi rahi chhe duniya sari lalachana tharaman

Be ghadini badashahi fulaya antaraman


Be ghaḍīnī bādashāhī

Sukhanā sapanāmān mhāle chhe mānav nīndaramān
Be ghaḍīnī bādashāhī fulāya antaramān

Āve ne vahī jāya, āve ne vahī jāya
Samayanā ranga nīt palaṭāya

Lekh lalāṭe lakhī dīdhā
Te kadī ya nā badalāya
Bhūlun paḍyun chhe korun jīvan bhavanā sāgaramān
Be ghaḍīnī bādashāhī fulāya antaramān

Hunpadamān harakhāya, hunpadamān harakhāya
Adhurā ghaṭ palamān chhalakāya
Mārā tārānī mūnzavaṇamān man doḍye jāya
Khūnpī rahī chhe duniyā sārī lālachanā tharamān

Be ghaḍīnī bādashāhī fulāya antaramān


Source : સ્વરઃ મુકેશ
ગીતઃ પ્રફુલ્લ દેસાઈ
સંગીતઃ મુકુલ રોય
ચિત્રપટઃ વિધાતા (૧૯૫૬)