ભલા એવા માણસને કોણ ઓળખે છે? - Bhala Eva Manasane Kon Olakhe Chhe? - Gujarati

ભલા એવા માણસને કોણ ઓળખે છે?

સદીઓથી એવું જ બનતું રહ્યું છે કે પ્રેમાળ માણસ નથી ઓળખાતા

સખી એને જોવા તું ચાહી રહી છે જે સપનું રહે છે હંમેશા અધૂરું
પ્રીતમનો પરિચય તું માગી રહી છે વિષય તારો સુંદર કુતૂહલ મધૂરું

લે સાંભળ એ સામાન્ય એક આદમી છે હૃદય એનું ભોળું જીવન એનું સાદું
ન ચહેરો રૂપાળો ન વસ્ત્રોમાં ઠસ્સો ન આંખોમાં ઓજસ ન વાતોમાં જાદુ

કવિતાના પણ એ નથી ખાસ રસિયા ન સંગીતમાં કંઈ ગતાગમ છે એને
પસંદ એ નથી કરતા કિસ્સા કહાણી કલાથી ન કોઈ સમાગમ છે એને

એ મુંગા જ મહેફિલમાં બેસી રહે છે છે ચુપકીદી એની સદંતર નિખાલસ
નથી એની પાસે દલીલોની શક્તિ કદી પણ નથી કરતા ચર્ચાનું સાહસ

જુએ કોઈ એને તો હરગીઝ ન માને કે આ માનવીમાં મહોબ્બત ભરી છે
ન કોઈના બુરામાં ન નિંદા કોઈની નસેનસમાં એની શરાફત ભરી છે

જગતની ધમાલોથી એ પર રહે છે છે પોતાને રસ્તે જ સૂરજની માફક
સખી મારા પ્રીતમની છે એ જ ઓળખ છે સૌ લોક માટે જીવન એનું લાયક

ગરીબોની પાસે કે રાજાની પડખે જગા કોઈ પણ હો શોભી શકે છે
પરંતુ સખી આવી દુનિયાની અંદર ભલા એવા માણસને કોણ ઓળખે છે?


भला एवा माणसने कोण ओळखे छे?

सदीओथी एवुं ज बनतुं रह्युं छे के प्रेमाळ माणस नथी ओळखाता

सखी एने जोवा तुं चाही रही छे जे सपनुं रहे छे हंमेशा अधूरुं
प्रीतमनो परिचय तुं मागी रही छे विषय तारो सुंदर कुतूहल मधूरुं

ले सांभळ ए सामान्य एक आदमी छे हृदय एनुं भोळुं जीवन एनुं सादुं
न चहेरो रूपाळो न वस्त्रोमां ठस्सो न आंखोमां ओजस न वातोमां जादु

कविताना पण ए नथी खास रसिया न संगीतमां कंई गतागम छे एने
पसंद ए नथी करता किस्सा कहाणी कलाथी न कोई समागम छे एने

ए मुंगा ज महेफिलमां बेसी रहे छे छे चुपकीदी एनी सदंतर निखालस
नथी एनी पासे दलीलोनी शक्ति कदी पण नथी करता चर्चानुं साहस

जुए कोई एने तो हरगीझ न माने के आ मानवीमां महोब्बत भरी छे
न कोईना बुरामां न निंदा कोईनी नसेनसमां एनी शराफत भरी छे

जगतनी धमालोथी ए पर रहे छे छे पोताने रस्ते ज सूरजनी माफक
सखी मारा प्रीतमनी छे ए ज ओळख छे सौ लोक माटे जीवन एनुं लायक

गरीबोनी पासे के राजानी पडखे जगा कोई पण हो शोभी शके छे
परंतु सखी आवी दुनियानी अंदर भला एवा माणसने कोण ओळखे छे?


Bhala Eva Manasane Kon Olakhe Chhe?

Sadiothi evun j banatun rahyun chhe ke premal manas nathi olakhata

Sakhi ene jova tun chahi rahi chhe je sapanun rahe chhe hanmesha adhurun
Pritamano parichaya tun magi rahi chhe vishaya taro sundar kutuhal madhurun

Le sanbhal e samanya ek adami chhe hrudaya enun bholun jivan enun sadun
N chahero rupalo n vastroman thasso n ankhoman ojas n vatoman jadu

Kavitana pan e nathi khas rasiya n sangitaman kani gatagam chhe ene
Pasanda e nathi karata kissa kahani kalathi n koi samagam chhe ene

E munga j mahefilaman besi rahe chhe chhe chupakidi eni sadantar nikhalasa
Nathi eni pase daliloni shakti kadi pan nathi karata charchanun sahasa

Jue koi ene to haragiz n mane ke a manaviman mahobbat bhari chhe
N koina buraman n ninda koini nasenasaman eni sharafat bhari chhe

Jagatani dhamalothi e par rahe chhe chhe potane raste j surajani mafaka
Sakhi mara pritamani chhe e j olakh chhe sau lok mate jivan enun layaka

Gariboni pase ke rajani padakhe jaga koi pan ho shobhi shake chhe
Parantu sakhi avi duniyani andar bhala eva manasane kon olakhe chhe?


Bhalā evā māṇasane koṇ oḷakhe chhe?

Sadīothī evun j banatun rahyun chhe ke premāḷ māṇas nathī oḷakhātā

Sakhī ene jovā tun chāhī rahī chhe je sapanun rahe chhe hanmeshā adhūrun
Prītamano parichaya tun māgī rahī chhe viṣhaya tāro sundar kutūhal madhūrun

Le sānbhaḷ e sāmānya ek ādamī chhe hṛudaya enun bhoḷun jīvan enun sādun
N chahero rūpāḷo n vastromān ṭhasso n ānkhomān ojas n vātomān jādu

Kavitānā paṇ e nathī khās rasiyā n sangītamān kanī gatāgam chhe ene
Pasanda e nathī karatā kissā kahāṇī kalāthī n koī samāgam chhe ene

E mungā j mahefilamān besī rahe chhe chhe chupakīdī enī sadantar nikhālasa
Nathī enī pāse dalīlonī shakti kadī paṇ nathī karatā charchānun sāhasa

Jue koī ene to haragīz n māne ke ā mānavīmān mahobbat bharī chhe
N koīnā burāmān n nindā koīnī nasenasamān enī sharāfat bharī chhe

Jagatanī dhamālothī e par rahe chhe chhe potāne raste j sūrajanī māfaka
Sakhī mārā prītamanī chhe e j oḷakh chhe sau lok māṭe jīvan enun lāyaka

Garībonī pāse ke rājānī paḍakhe jagā koī paṇ ho shobhī shake chhe
Parantu sakhī āvī duniyānī andar bhalā evā māṇasane koṇ oḷakhe chhe?


Source : રચનાઃ મરીઝ
સ્વર-સંગીતઃ મનહર ઉધાસ