ભારતની ઓ ધર્મધજા! - Bharatani O Dharmadhaja! - Gujarati Kavita

ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને,
ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!

નવલખ તારા આશિષ ઝમે, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
નવલખ તારા આશિષ ઝમે, ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!
વ્યોમ તણી ફરકંત પતાકા
વ્યોમ તણી ફરકંત પતાકા હિમડુંગરનો જંગ
વ્યોમ તણી ફરકંત પતાકા હિમડુંગરનો જંગ

શત્રુ તીરો જગચોક મહી ધ્વજ ફરકંતો પડછંદ
શત્રુ તીરો જગચોક મહી ધ્વજ ફરકંતો પડછંદ
ધ્વજ ફરકંતો પડછંદ

જે ઝંડાને ગાંધીજીએ સ્ફટિક હૃદયથી ધવલ કીધો
જે ઝંડાને ગાંધીજીએ સ્ફટિક હૃદયથી ધવલ કીધો

જે ઝંડાને ભગત - જતીને…
જે ઝંડાને ભગત - જતીને રુધિર રંગ રંગી દીધો
રુધિર રંગ રંગી દીધો રુધિર રંગ રંગી દીધો

વીરા શાંતિ તણાને જાય
વીરા શાંતિ તણાને જાય ભારતની ઓ ધર્મધજા!
વીરા શાંતિ તણાને જાય ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ત્રીસ કોટિ શીર્ષ પ્રણમે તને, ભારતની ઓ ધર્મધજા!
નવલખ તારા આશિષ ઝમે, ભારતની ઓ ધર્મધજા!

ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!
ભારતની ઓ ધર્મધજા! ભારતની ઓ ધર્મધજા!


भारतनी ओ धर्मधजा!

त्रीस कोटि शीर्ष प्रणमे तने,
त्रीस कोटि शीर्ष प्रणमे तने, भारतनी ओ धर्मधजा!
त्रीस कोटि शीर्ष प्रणमे तने, भारतनी ओ धर्मधजा!

नवलख तारा आशिष झमे, भारतनी ओ धर्मधजा!
त्रीस कोटि शीर्ष प्रणमे तने, भारतनी ओ धर्मधजा!
नवलख तारा आशिष झमे, भारतनी ओ धर्मधजा!

भारतनी ओ धर्मधजा! भारतनी ओ धर्मधजा!
व्योम तणी फरकंत पताका
व्योम तणी फरकंत पताका हिमडुंगरनो जंग
व्योम तणी फरकंत पताका हिमडुंगरनो जंग

शत्रु तीरो जगचोक मही ध्वज फरकंतो पडछंद
शत्रु तीरो जगचोक मही ध्वज फरकंतो पडछंद
ध्वज फरकंतो पडछंद

जे झंडाने गांधीजीए स्फटिक हृदयथी धवल कीधो
जे झंडाने गांधीजीए स्फटिक हृदयथी धवल कीधो

जे झंडाने भगत - जतीने…
जे झंडाने भगत - जतीने रुधिर रंग रंगी दीधो
रुधिर रंग रंगी दीधो रुधिर रंग रंगी दीधो

वीरा शांति तणाने जाय
वीरा शांति तणाने जाय भारतनी ओ धर्मधजा!
वीरा शांति तणाने जाय भारतनी ओ धर्मधजा!
भारतनी ओ धर्मधजा!

त्रीस कोटि शीर्ष प्रणमे तने, भारतनी ओ धर्मधजा!
नवलख तारा आशिष झमे, भारतनी ओ धर्मधजा!

भारतनी ओ धर्मधजा! भारतनी ओ धर्मधजा!
भारतनी ओ धर्मधजा! भारतनी ओ धर्मधजा!
भारतनी ओ धर्मधजा! भारतनी ओ धर्मधजा!


Bharatani O Dharmadhaja!

Tris koti shirsh praname tane,
Tris koti shirsh praname tane, bharatani o dharmadhaja! Tris koti shirsh praname tane, bharatani o dharmadhaja!

Navalakh tara ashish zame, bharatani o dharmadhaja! Tris koti shirsh praname tane, bharatani o dharmadhaja! Navalakh tara ashish zame, bharatani o dharmadhaja!

Bharatani o dharmadhaja! bharatani o dharmadhaja! Vyom tani farakanta pataka
Vyom tani farakanta pataka himadungarano janga
Vyom tani farakanta pataka himadungarano janga

Shatru tiro jagachok mahi dhvaj farakanto padachhanda
Shatru tiro jagachok mahi dhvaj farakanto padachhanda
Dhvaj farakanto padachhanda

Je zandane gandhijie sfatik hrudayathi dhaval kidho
Je zandane gandhijie sfatik hrudayathi dhaval kidho

Je zandane bhagat - jatine…
Je zandane bhagat - jatine rudhir ranga rangi didho
Rudhir ranga rangi didho rudhir ranga rangi didho

Vira shanti tanane jaya
Vira shanti tanane jaya bharatani o dharmadhaja! Vira shanti tanane jaya bharatani o dharmadhaja! Bharatani o dharmadhaja!

Tris koti shirsh praname tane, bharatani o dharmadhaja! Navalakh tara ashish zame, bharatani o dharmadhaja!

Bharatani o dharmadhaja! bharatani o dharmadhaja! Bharatani o dharmadhaja! bharatani o dharmadhaja! Bharatani o dharmadhaja! bharatani o dharmadhaja!


Bhāratanī o dharmadhajā!

Trīs koṭi shīrṣh praṇame tane,
Trīs koṭi shīrṣh praṇame tane, bhāratanī o dharmadhajā! Trīs koṭi shīrṣh praṇame tane, bhāratanī o dharmadhajā!

Navalakh tārā āshiṣh zame, bhāratanī o dharmadhajā! Trīs koṭi shīrṣh praṇame tane, bhāratanī o dharmadhajā! Navalakh tārā āshiṣh zame, bhāratanī o dharmadhajā!

Bhāratanī o dharmadhajā! bhāratanī o dharmadhajā! Vyom taṇī farakanta patākā
Vyom taṇī farakanta patākā himaḍungarano janga
Vyom taṇī farakanta patākā himaḍungarano janga

Shatru tīro jagachok mahī dhvaj farakanto paḍachhanda
Shatru tīro jagachok mahī dhvaj farakanto paḍachhanda
Dhvaj farakanto paḍachhanda

Je zanḍāne gāndhījīe sfaṭik hṛudayathī dhaval kīdho
Je zanḍāne gāndhījīe sfaṭik hṛudayathī dhaval kīdho

Je zanḍāne bhagat - jatīne…
Je zanḍāne bhagat - jatīne rudhir ranga rangī dīdho
Rudhir ranga rangī dīdho rudhir ranga rangī dīdho

Vīrā shānti taṇāne jāya
Vīrā shānti taṇāne jāya bhāratanī o dharmadhajā! Vīrā shānti taṇāne jāya bhāratanī o dharmadhajā! Bhāratanī o dharmadhajā!

Trīs koṭi shīrṣh praṇame tane, bhāratanī o dharmadhajā! Navalakh tārā āshiṣh zame, bhāratanī o dharmadhajā!

Bhāratanī o dharmadhajā! bhāratanī o dharmadhajā! Bhāratanī o dharmadhajā! bhāratanī o dharmadhajā! Bhāratanī o dharmadhajā! bhāratanī o dharmadhajā!


Source : સ્વરાંકન અને સ્વરઃ શ્રદ્ધા શ્રીધરાણી
ગીતઃ કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી