ભૂલી પંથ ભમું દિનરાત - Bhuli Panth Bhamun Dinarata - Gujarati

ભૂલી પંથ ભમું દિનરાત

ભૂલી પંથ ભમું દિનરાત રે,
કોઈ સંત! બતાવો જી વાટ

ઊગે સૂરજ વળી આથમે એવી ન્હોતી મારી મૂળ ભોમ;
જ્યોતિ અખંડ ઝગે જહીં જેનાં તેજ ઢળે વીંધી વ્યોમ:
કોઈ સંત બતાવો એ વાટ

સંસારને ઊને વાયરે થાયે ઘરઘરના દીપ ગૂલ:
જીવન એવાં અહીંનાં વ્હેંતિયાં, મારે મુલક અમરોનાં કુળ:
કોઈ સંત બતાવો એ વાટ

ઉષાને અધરે ખીલતો ને સંધ્યાને કાંઠે વિલાય:
એવા રે સ્નેહને સોણલે મારું જીવતર ઝોલાં ખાય:
કોઈ સંત બતાવો દિવ્યવાટ

પગલે પગલે પાવક પ્રજળે; ને આંખે ઠર્યો અંધકાર;
પામર દેહની પીઠ રહી વહી ભવરણ કેરો ભાર:
હવે સંત! દોરો સુરવાટ:


भूली पंथ भमुं दिनरात

भूली पंथ भमुं दिनरात रे,
कोई संत! बतावो जी वाट

ऊगे सूरज वळी आथमे एवी न्होती मारी मूळ भोम;
ज्योति अखंड झगे जहीं जेनां तेज ढळे वींधी व्योम:
कोई संत बतावो ए वाट

संसारने ऊने वायरे थाये घरघरना दीप गूल:
जीवन एवां अहींनां व्हेंतियां, मारे मुलक अमरोनां कुळ:
कोई संत बतावो ए वाट

उषाने अधरे खीलतो ने संध्याने कांठे विलाय:
एवा रे स्नेहने सोणले मारुं जीवतर झोलां खाय:
कोई संत बतावो दिव्यवाट

पगले पगले पावक प्रजळे; ने आंखे ठर्यो अंधकार;
पामर देहनी पीठ रही वही भवरण केरो भार:
हवे संत! दोरो सुरवाट:


Bhuli Panth Bhamun Dinarata

Bhuli panth bhamun dinarat re,
koi santa! Batavo ji vata

Uge suraj vali athame evi nhoti mari mul bhoma;
Jyoti akhanda zage jahin jenan tej dhale vindhi vyoma:
koi santa batavo e vata

Sansarane une vayare thaye gharagharana dip gula:
Jivan evan ahinnan vhentiyan, mare mulak amaronan kula:
koi santa batavo e vata

Ushane adhare khilato ne sandhyane kanthe vilaya:
Eva re snehane sonale marun jivatar zolan khaya:
koi santa batavo divyavata

Pagale pagale pavak prajale; ne ankhe tharyo andhakara;
Pamar dehani pith rahi vahi bhavaran kero bhara:
have santa! Doro suravata:


Bhūlī panth bhamun dinarāta

Bhūlī panth bhamun dinarāt re,
koī santa! Batāvo jī vāṭa

Ūge sūraj vaḷī āthame evī nhotī mārī mūḷ bhoma;
Jyoti akhanḍa zage jahīn jenān tej ḍhaḷe vīndhī vyoma:
koī santa batāvo e vāṭa

Sansārane ūne vāyare thāye gharagharanā dīp gūla:
Jīvan evān ahīnnān vhentiyān, māre mulak amaronān kuḷa:
koī santa batāvo e vāṭa

Uṣhāne adhare khīlato ne sandhyāne kānṭhe vilāya:
Evā re snehane soṇale mārun jīvatar zolān khāya:
koī santa batāvo divyavāṭa

Pagale pagale pāvak prajaḷe; ne ānkhe ṭharyo andhakāra;
Pāmar dehanī pīṭh rahī vahī bhavaraṇ kero bhāra:
have santa! Doro suravāṭa:


Source : સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર
ગીતઃ કેશવ હ. શેઠ
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય