બોલે બોલે મિલનનો મોર - Bole Bole Milanano Mora - Gujarati

બોલે બોલે મિલનનો મોર

ઓ બોલે બોલે ઓ બોલે બોલે મિલનનો મોર
ઓ રસિયા જોબનવનમાં બોલે મિલનનો મોર

જોબન વરસે ઓ વરસે ઓ વરસે ચારે કોર
બોલે બોલે ઓ બોલે બોલે મિલનનો મોર
ઓ રસિયા જોબનવનમાં બોલે મિલનનો મોર

છકેલી અલબેલી મોસમ સૂરીલી શ્રાવણની સરગમ
ભાલે તે પાંપણનું કુમકુમ ગુલાબી રંગતની રૂમઝૂમ

પ્રીતનો પહેલો હો પહેલો હો પહેલો મંજુલ દોર
ઓ રસિયા જોબનવનમાં બોલે મિલનનો મોર

બોલે બોલે મિલનનો મોર
ઓ રસિયા જોબનવનમાં બોલે મિલનનો મોર

સજન તું ડોલર ને હું જૂઈ રમતમાં નહિ અંચી કે થૂઈ
પ્રીતનો કાંટો વાગ્યો ઊઈ રસિલી રીત જ વાલામૂઈ

એ નૈનાં ઘેલા ઓ ઘેલા ઓ ઘેલા ને ઘનઘોર
ઓ રસિયા જોબનવનમાં બોલે મિલનનો મોર

ઓ બોલે બોલે ઓ બોલે બોલે મિલનનો મોર
ઓ રસિયા જોબનવનમાં બોલે મિલનનો મોર


बोले बोले मिलननो मोर

ओ बोले बोले ओ बोले बोले मिलननो मोर
ओ रसिया जोबनवनमां बोले मिलननो मोर

जोबन वरसे ओ वरसे ओ वरसे चारे कोर
बोले बोले ओ बोले बोले मिलननो मोर
ओ रसिया जोबनवनमां बोले मिलननो मोर

छकेली अलबेली मोसम सूरीली श्रावणनी सरगम
भाले ते पांपणनुं कुमकुम गुलाबी रंगतनी रूमझूम

प्रीतनो पहेलो हो पहेलो हो पहेलो मंजुल दोर
ओ रसिया जोबनवनमां बोले मिलननो मोर

बोले बोले मिलननो मोर
ओ रसिया जोबनवनमां बोले मिलननो मोर

सजन तुं डोलर ने हुं जूई रमतमां नहि अंची के थूई
प्रीतनो कांटो वाग्यो ऊई रसिली रीत ज वालामूई

ए नैनां घेला ओ घेला ओ घेला ने घनघोर
ओ रसिया जोबनवनमां बोले मिलननो मोर

ओ बोले बोले ओ बोले बोले मिलननो मोर
ओ रसिया जोबनवनमां बोले मिलननो मोर


Bole Bole Milanano Mora

O bole bole o bole bole milanano mora
O rasiya jobanavanaman bole milanano mora

Joban varase o varase o varase chare kora
Bole bole o bole bole milanano mora
O rasiya jobanavanaman bole milanano mora

Chhakeli alabeli mosam surili shravanani saragama
Bhale te panpananun kumakum gulabi rangatani rumazuma

Pritano pahelo ho pahelo ho pahelo manjul dora
O rasiya jobanavanaman bole milanano mora

Bole bole milanano mora
O rasiya jobanavanaman bole milanano mora

Sajan tun dolar ne hun jui ramataman nahi anchi ke thui
Pritano kanto vagyo ui rasili rit j valamui

E nainan ghela o ghela o ghela ne ghanaghora
O rasiya jobanavanaman bole milanano mora

O bole bole o bole bole milanano mor
O rasiya jobanavanaman bole milanano mora


Bole bole milanano mora

O bole bole o bole bole milanano mora
O rasiyā jobanavanamān bole milanano mora

Joban varase o varase o varase chāre kora
Bole bole o bole bole milanano mora
O rasiyā jobanavanamān bole milanano mora

Chhakelī alabelī mosam sūrīlī shrāvaṇanī saragama
Bhāle te pānpaṇanun kumakum gulābī rangatanī rūmazūma

Prītano pahelo ho pahelo ho pahelo manjul dora
O rasiyā jobanavanamān bole milanano mora

Bole bole milanano mora
O rasiyā jobanavanamān bole milanano mora

Sajan tun ḍolar ne hun jūī ramatamān nahi anchī ke thūī
Prītano kānṭo vāgyo ūī rasilī rīt j vālāmūī

E nainān ghelā o ghelā o ghelā ne ghanaghora
O rasiyā jobanavanamān bole milanano mora

O bole bole o bole bole milanano mor
O rasiyā jobanavanamān bole milanano mora


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે અને દિલીપ ધોળકીયા
ગીતઃ વેણીભાઈ પુરોહિત
સંગીતઃ દિલીપ ધોળકીયા
ચિત્રપટઃ ડાકુરાણી ગંગા (૧૯૭૬)