ચાહીશ હું તો સર્વથા - Chahish Hun To Sarvatha - Gujarati

ચાહીશ હું તો સર્વથા

(હરિગીત)
છે સ્નેહ માયા મોહબંધન સ્નેહ વિષમય પાશ છે
છે સ્નેહ મોટો મોક્ષબાધક સ્નેહ આત્મવિનાશ છે

માટે કોઈ ચ્હાશો નહિ, જો હોય હેતુ મુક્તિનો
ડિંડિંમ બજાવી બોધ દે રસહીન કૈં કૈં જ્ઞાનીઓ

સંસારના કૈં અનુભવી શીખ આપતા બની ડાહ્યલાં
ઈજારદારો હોય જાણે સર્વ દુનિયાદારીના

છે સ્નેહની વાતો બધીયે સ્વાર્થીઓની વંચના
કે વિષયની મૃગતૃષ્ણિકા કે ઊભરા ઉન્માદના

માનો ભલે તે, તેમને જે ઠીક લાગ્યું દીલથી
ચાહ્યા વિના મુજને કદી પણ ચેન કૈં પડતું નથી

શાને દબાવું ઉમળકા જે ઊછળતા શુચિ સ્નેહના?
ચાહીશ હું, ચાહીશ હું, ચાહીશ હું તો સર્વથા


चाहीश हुं तो सर्वथा

(हरिगीत)
छे स्नेह माया मोहबंधन स्नेह विषमय पाश छे
छे स्नेह मोटो मोक्षबाधक स्नेह आत्मविनाश छे

माटे कोई च्हाशो नहि, जो होय हेतु मुक्तिनो
डिंडिंम बजावी बोध दे रसहीन कैं कैं ज्ञानीओ

संसारना कैं अनुभवी शीख आपता बनी डाह्यलां
ईजारदारो होय जाणे सर्व दुनियादारीना

छे स्नेहनी वातो बधीये स्वार्थीओनी वंचना
के विषयनी मृगतृष्णिका के ऊभरा उन्मादना

मानो भले ते, तेमने जे ठीक लाग्युं दीलथी
चाह्या विना मुजने कदी पण चेन कैं पडतुं नथी

शाने दबावुं उमळका जे ऊछळता शुचि स्नेहना?
चाहीश हुं, चाहीश हुं, चाहीश हुं तो सर्वथा


Chahish Hun To Sarvatha

(harigita)
Chhe sneh maya mohabandhan sneh vishamaya pash chhe
Chhe sneh moto mokshabadhak sneh atmavinash chhe

Mate koi chhasho nahi, jo hoya hetu muktino
Dindinma bajavi bod de rasahin kain kain jnyanio

Sansarana kain anubhavi shikh apata bani dahyalan
Ijaradaro hoya jane sarva duniyadarina

Chhe snehani vato badhiye swarthioni vanchana
Ke vishayani mrugatrushnika ke ubhara unmadana

Mano bhale te, temane je thik lagyun dilathi
Chahya vina mujane kadi pan chen kain padatun nathi

Shane dabavun umalaka je uchhalata shuchi snehana? Chahish hun, chahish hun, chahish hun to sarvatha


Chāhīsh hun to sarvathā

(harigīta)
Chhe sneh māyā mohabandhan sneh viṣhamaya pāsh chhe
Chhe sneh moṭo mokṣhabādhak sneh ātmavināsh chhe

Māṭe koī chhāsho nahi, jo hoya hetu muktino
Ḍinḍinma bajāvī boḍ de rasahīn kain kain jnyānīo

Sansāranā kain anubhavī shīkh āpatā banī ḍāhyalān
Ījāradāro hoya jāṇe sarva duniyādārīnā

Chhe snehanī vāto badhīye swārthīonī vanchanā
Ke viṣhayanī mṛugatṛuṣhṇikā ke ūbharā unmādanā

Māno bhale te, temane je ṭhīk lāgyun dīlathī
Chāhyā vinā mujane kadī paṇ chen kain paḍatun nathī

Shāne dabāvun umaḷakā je ūchhaḷatā shuchi snehanā? Chāhīsh hun, chāhīsh hun, chāhīsh hun to sarvathā


Source : ચંદ્રશંકર ન. પંડ્યા