ચાલ, ફરીએ! - Chala, Farie! - Gujarati

ચાલ, ફરીએ!

ચાલ, ફરીએ!
માર્ગમાં જે જે મળે
તેને હૃદયનુ વ્હાલ ધરીએ!

બહારની ખુલ્લી હવા
આવે અહીં, ક્યાં લૈ જવા?
જ્યાં પંથ નવા, પંથી નવા;
એ સર્વનો સંગાથ છે તો
નિત નવા કૈં તાલ કરીએ!

એકલા રહેવું પડી?
આ સૃષ્ટિ છે ના સાંકડી!
એમાં મળી જો બે ઘડી
ચ્હાવા વિષે, ગાવા વિષે; તો
આજની ના કાલ કરીએ!
ચાલ ફરીએ!


चाल, फरीए!

चाल, फरीए!
मार्गमां जे जे मळे
तेने हृदयनु व्हाल धरीए!

बहारनी खुल्ली हवा
आवे अहीं, क्यां लै जवा?
ज्यां पंथ नवा, पंथी नवा;
ए सर्वनो संगाथ छे तो
नित नवा कैं ताल करीए!

एकला रहेवुं पडी?
आ सृष्टि छे ना सांकडी!
एमां मळी जो बे घडी
च्हावा विषे, गावा विषे; तो
आजनी ना काल करीए!
चाल फरीए!


Chala, Farie!

Chala, farie!
Margaman je je male
tene hrudayanu vhal dharie!

Baharani khulli hava
ave ahin, kyan lai java?
jyan panth nava, panthi nava;
E sarvano sangath chhe to
nit nava kain tal karie!

Ekala rahevun padi?
a srushti chhe na sankadi!
eman mali jo be ghadi
Chhava vishe, gava vishe; to
ajani na kal karie!
chal farie!


Chāla, farīe!

Chāla, farīe!
Mārgamān je je maḷe
tene hṛudayanu vhāl dharīe!

Bahāranī khullī havā
āve ahīn, kyān lai javā?
jyān panth navā, panthī navā;
E sarvano sangāth chhe to
nit navā kain tāl karīe!

Ekalā rahevun paḍī?
ā sṛuṣhṭi chhe nā sānkaḍī!
emān maḷī jo be ghaḍī
Chhāvā viṣhe, gāvā viṣhe; to
ājanī nā kāl karīe!
chāl farīe!


Source : નિરંજન ભગત