ચલક ચલાણું - Chalak Chalanun - Gujarati

ચલક ચલાણું

ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

અડકો દડકો ઊર થડકો બાવો બોલ્યો ઘર માંડ
લે…
અડકો દડકો ઊર થડકો બાવો બોલ્યો ઘર માંડ
હું શું જાણું મન મૂંઝાણું, હું શું જાણું મન મૂંઝાણું

અમે કીંયા ઉતારા કરીયે રાજ?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

અમે કીંયા ઉતારા કરીયે રાજ?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

બોલ ચકોરી, બોલ બોલ બોલ ચકોરી
પ્રેમ કટોરી પાવા આવ્યો
અરે બોલ ચકોરી
પ્રેમ કટોરી પાવા આવ્યો, મોઢે માંડ

અરે માણી લેને આવ્યું ટાણું
અરે માણી લેને આવ્યું ટાણું

તમે આવો મારે મંદિરીયે રાજ
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું!
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું!

તમે આવો મારે મંદિરીયે રાજ
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું!
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું!

ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

ચલમ ચિપીયો ટીલાં ટપકાં, જોગ જટા ને દાઢી
ચલમ ચિપીયો ટીલાં ટપકાં, જોગ જટા ને દાઢી

આ તારી દાઢી હા હા હા
કાઢી નાખ! કેમ?
ભૂત ભરાણું આ તો આ તો ભૂત ભરાણું!

હું ભોળી ને ભરમાણી રાજ
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

લો… હાંભળો…

હું ભોળી ને ભરમાણી રાજ!
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?

ભગવા કપડાં ફાડી નાખું, અરે ભગવા કપડાં ફાડી નાખું
માળા કમંડળ તોડી નાખું, અરે માળા કમંડળ તોડી નાખું

ફોડી નાખું તોડી નાખું, ફોડી નાખું તોડી નાખું
તોડી નાખું ફોડી નાખું, ફોડી નાખું તોડી નાખું
અરે ભાંગી નાખું ચંદનભાણું, ભાંગી નાખું ચંદનભાણું

અમે સમજીને સલવાણા રાજ
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું!
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું!

ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું !
ચલક ચલાણું કીયે ઘેર ભાણું?
ચલક ચલાણું આ ઘેર ભાણું !

કીયે ઘેર ભાણું? આ ઘેર ભાણું!
કીયે ઘેર ભાણું? આ ઘેર ભાણું!


चलक चलाणुं

चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

अडको दडको ऊर थडको बावो बोल्यो घर मांड
ले…
अडको दडको ऊर थडको बावो बोल्यो घर मांड
हुं शुं जाणुं मन मूंझाणुं, हुं शुं जाणुं मन मूंझाणुं

अमे कींया उतारा करीये राज?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

अमे कींया उतारा करीये राज?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

बोल चकोरी, बोल बोल बोल चकोरी
प्रेम कटोरी पावा आव्यो
अरे बोल चकोरी
प्रेम कटोरी पावा आव्यो, मोढे मांड

अरे माणी लेने आव्युं टाणुं
अरे माणी लेने आव्युं टाणुं

तमे आवो मारे मंदिरीये राज
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं!
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं!

तमे आवो मारे मंदिरीये राज
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं!
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं!

चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

चलम चिपीयो टीलां टपकां, जोग जटा ने दाढी
चलम चिपीयो टीलां टपकां, जोग जटा ने दाढी

आ तारी दाढी हा हा हा
काढी नाख! केम?
भूत भराणुं आ तो आ तो भूत भराणुं!

हुं भोळी ने भरमाणी राज
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

लो… हांभळो…

हुं भोळी ने भरमाणी राज!
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?

भगवा कपडां फाडी नाखुं, अरे भगवा कपडां फाडी नाखुं
माळा कमंडळ तोडी नाखुं, अरे माळा कमंडळ तोडी नाखुं

फोडी नाखुं तोडी नाखुं, फोडी नाखुं तोडी नाखुं
तोडी नाखुं फोडी नाखुं, फोडी नाखुं तोडी नाखुं
अरे भांगी नाखुं चंदनभाणुं, भांगी नाखुं चंदनभाणुं

अमे समजीने सलवाणा राज
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं!
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं!

चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं !
चलक चलाणुं कीये घेर भाणुं?
चलक चलाणुं आ घेर भाणुं !

कीये घेर भाणुं? आ घेर भाणुं!
कीये घेर भाणुं? आ घेर भाणुं!


Chalak Chalanun

Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Adako dadako ur thadako bavo bolyo ghar manda
Le…
Adako dadako ur thadako bavo bolyo ghar manda
Hun shun janun man munzanun, hun shun janun man munzanun

Ame kinya utara kariye raja? Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Ame kinya utara kariye raja? Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Bol chakori, bol bol bol chakori
Prem katori pava avyo
Are bol chakori
Prem katori pava avyo, modhe manda

Are mani lene avyun tanun
Are mani lene avyun tanun

Tame avo mare mandiriye raja
Chalak chalanun a gher bhanun! Chalak chalanun a gher bhanun!

Tame avo mare mandiriye raja
Chalak chalanun a gher bhanun! Chalak chalanun a gher bhanun!

Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Chalam chipiyo tilan tapakan, jog jata ne dadhi
Chalam chipiyo tilan tapakan, jog jata ne dadhi

A tari dadhi ha ha ha
Kadhi nakha! kema? Bhut bharanun a to a to bhut bharanun!

Hun bholi ne bharamani raja
Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Lo… hanbhalo…

Hun bholi ne bharamani raja! Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun kiye gher bhanun?

Bhagava kapadan fadi nakhun, are bhagava kapadan fadi nakhun
Mala kamandal todi nakhun, are mala kamandal todi nakhun

Fodi nakhun todi nakhun, fodi nakhun todi nakhun
Todi nakhun fodi nakhun, fodi nakhun todi nakhun
Are bhangi nakhun chandanabhanun, bhangi nakhun chandanabhanun

Ame samajine salavana raja
Chalak chalanun a gher bhanun! Chalak chalanun a gher bhanun!

Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun a gher bhanun ! Chalak chalanun kiye gher bhanun? Chalak chalanun a gher bhanun !

Kiye gher bhanun? A gher bhanun! Kiye gher bhanun? A gher bhanun!


Chalak chalāṇun

Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Aḍako daḍako ūr thaḍako bāvo bolyo ghar mānḍa
Le…
Aḍako daḍako ūr thaḍako bāvo bolyo ghar mānḍa
Hun shun jāṇun man mūnzāṇun, hun shun jāṇun man mūnzāṇun

Ame kīnyā utārā karīye rāja? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Ame kīnyā utārā karīye rāja? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Bol chakorī, bol bol bol chakorī
Prem kaṭorī pāvā āvyo
Are bol chakorī
Prem kaṭorī pāvā āvyo, moḍhe mānḍa

Are māṇī lene āvyun ṭāṇun
Are māṇī lene āvyun ṭāṇun

Tame āvo māre mandirīye rāja
Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun! Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun!

Tame āvo māre mandirīye rāja
Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun! Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun!

Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Chalam chipīyo ṭīlān ṭapakān, jog jaṭā ne dāḍhī
Chalam chipīyo ṭīlān ṭapakān, jog jaṭā ne dāḍhī

Ā tārī dāḍhī hā hā hā
Kāḍhī nākha! kema? Bhūt bharāṇun ā to ā to bhūt bharāṇun!

Hun bhoḷī ne bharamāṇī rāja
Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Lo… hānbhaḷo…

Hun bhoḷī ne bharamāṇī rāja! Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun?

Bhagavā kapaḍān fāḍī nākhun, are bhagavā kapaḍān fāḍī nākhun
Māḷā kamanḍaḷ toḍī nākhun, are māḷā kamanḍaḷ toḍī nākhun

Foḍī nākhun toḍī nākhun, foḍī nākhun toḍī nākhun
Toḍī nākhun foḍī nākhun, foḍī nākhun toḍī nākhun
Are bhāngī nākhun chandanabhāṇun, bhāngī nākhun chandanabhāṇun

Ame samajīne salavāṇā rāja
Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun! Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun!

Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun ! Chalak chalāṇun kīye gher bhāṇun? Chalak chalāṇun ā gher bhāṇun !

Kīye gher bhāṇun? Ā gher bhāṇun! Kīye gher bhāṇun? Ā gher bhāṇun!


Source : સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર અને મહેન્દ્ર કપૂર
ગીતઃ ભગુભાઈ રોહડિયા
સંગીતઃ ગૌરાંગ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ સોના ઈંઢોણી રૂપા બેડલું (૧૯૭૯)