ચાલતા રહેજો - Chalata Rahejo - Gujarati

ચાલતા રહેજો

સુખદુઃખ તો આવશે હસીને સહેજો
સુખદુઃખ તો આવશે હસીને સહેજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો

ચાલતા રહેજો…
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો

હિંમત ના જે હારે તેના હાથમાં કિસ્મત છે
હિંમત ના જે હારે તેના હાથમાં કિસ્મત છે
પળ પળને જે પડકારે તેના કદમોમાં જગત છે

ઝૂકશો ના સમયથી…
ઝૂકશો ના સમયથી એને ઝૂકાવજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો
ચાલતા રહેજો…
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો

આજે જે દેખાય પસીનો કાલે બનશે મોતી
આજે જે દેખાય પસીનો કાલે બનશે મોતી
મહેનત તારી રંગ લાવશે દુનિયા રહેશે જોતી

પગલે પગલે મહેનતના…
પગલે પગલે મહેનતના ગીત દોહરાવજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો
ચાલતા રહેજો…
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો

દિવસ કોઈના સરખા કદી ન રહ્યા ના રહેવાના
દિવસ કોઈના સરખા કદી ન રહ્યા ના રહેવાના
ફૂલ ફરી ખિલવાના ને પંખી ફરી ગીત ગાવાના

છોડી નિરાશાને…
છોડી નિરાશાને આશાઓ જગાવજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો
ચાલતા રહેજો…
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો

સુખદુઃખ તો આવશે હસીને સહેજો
સુખદુઃખ તો આવશે હસીને સહેજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો
જીવનનો સંદેશ છે ચાલતા રહેજો


चालता रहेजो

सुखदुःख तो आवशे हसीने सहेजो
सुखदुःख तो आवशे हसीने सहेजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो

चालता रहेजो…
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो

हिंमत ना जे हारे तेना हाथमां किस्मत छे
हिंमत ना जे हारे तेना हाथमां किस्मत छे
पळ पळने जे पडकारे तेना कदमोमां जगत छे

झूकशो ना समयथी…
झूकशो ना समयथी एने झूकावजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो
चालता रहेजो…
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो

आजे जे देखाय पसीनो काले बनशे मोती
आजे जे देखाय पसीनो काले बनशे मोती
महेनत तारी रंग लावशे दुनिया रहेशे जोती

पगले पगले महेनतना…
पगले पगले महेनतना गीत दोहरावजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो
चालता रहेजो…
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो

दिवस कोईना सरखा कदी न रह्या ना रहेवाना
दिवस कोईना सरखा कदी न रह्या ना रहेवाना
फूल फरी खिलवाना ने पंखी फरी गीत गावाना

छोडी निराशाने…
छोडी निराशाने आशाओ जगावजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो
चालता रहेजो…
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो

सुखदुःख तो आवशे हसीने सहेजो
सुखदुःख तो आवशे हसीने सहेजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो
जीवननो संदेश छे चालता रहेजो


Chalata Rahejo

Sukhaduahkh to avashe hasine sahejo
Sukhaduahkh to avashe hasine sahejo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo

Chalata rahejo… Jivanano sandesh chhe chalata rahejo

Hinmat na je hare tena hathaman kismat chhe
Hinmat na je hare tena hathaman kismat chhe
Pal palane je padakare tena kadamoman jagat chhe

Zukasho na samayathi… Zukasho na samayathi ene zukavajo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo
Chalata rahejo… Jivanano sandesh chhe chalata rahejo

Aje je dekhaya pasino kale banashe moti
Aje je dekhaya pasino kale banashe moti
Mahenat tari ranga lavashe duniya raheshe joti

Pagale pagale mahenatana… Pagale pagale mahenatana git doharavajo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo
Chalata rahejo… Jivanano sandesh chhe chalata rahejo

Divas koina sarakha kadi n rahya na rahevana
Divas koina sarakha kadi n rahya na rahevana
Ful fari khilavana ne pankhi fari git gavana

Chhodi nirashane… Chhodi nirashane ashao jagavajo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo
Chalata rahejo… Jivanano sandesh chhe chalata rahejo

Sukhaduahkh to avashe hasine sahejo
Sukhaduahkh to avashe hasine sahejo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo
Jivanano sandesh chhe chalata rahejo


Chālatā rahejo

Sukhaduahkh to āvashe hasīne sahejo
Sukhaduahkh to āvashe hasīne sahejo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo

Chālatā rahejo… Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo

Hinmat nā je hāre tenā hāthamān kismat chhe
Hinmat nā je hāre tenā hāthamān kismat chhe
Paḷ paḷane je paḍakāre tenā kadamomān jagat chhe

Zūkasho nā samayathī… Zūkasho nā samayathī ene zūkāvajo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo
Chālatā rahejo… Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo

Āje je dekhāya pasīno kāle banashe motī
Āje je dekhāya pasīno kāle banashe motī
Mahenat tārī ranga lāvashe duniyā raheshe jotī

Pagale pagale mahenatanā… Pagale pagale mahenatanā gīt doharāvajo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo
Chālatā rahejo… Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo

Divas koīnā sarakhā kadī n rahyā nā rahevānā
Divas koīnā sarakhā kadī n rahyā nā rahevānā
Fūl farī khilavānā ne pankhī farī gīt gāvānā

Chhoḍī nirāshāne… Chhoḍī nirāshāne āshāo jagāvajo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo
Chālatā rahejo… Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo

Sukhaduahkh to āvashe hasīne sahejo
Sukhaduahkh to āvashe hasīne sahejo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo
Jīvanano sandesh chhe chālatā rahejo


Source : સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર