ચલો વાંસળી વૃંદાવન - Chalo Vansali Vrundavana - Gujarati

ચલો વાંસળી વૃંદાવન

ચલો વાંસળી, વૃંદાવન, અવ ગોકુળમાં નહિ ગોઠે;
ત્યજી વાંસવન નીરવ વસીએ મુરલીધરને હોઠે.

અંગુલિસ્પર્શ તણી આરતમાં ઝુરી રહ્યાં છે છેદ,
સુગંધભીની ફૂંક શ્યામની કરવી નિજમાં કેદ.

શ્વાસ કૃષ્ણનો અડે તો પ્રગટે દીવા બત્રીસ કોઠે;
ચલો વાંસળી, વૃંદાવન, અવ ગોકુળમાં નહિ ગોઠે.

આનાથી તો ભલો વાંસના વનમાં લાગે દવ,
ગોપી ઘેલી થાય નહિ તો બળ્યો બંસીનો ભવ!

યમુનામાં વહી જાય રાખ ને સૂર ઉઠે પરપોટે;
ચલો વાંસળી, વૃંદાવન, અવ ગોકુળમાં નહિ ગોઠે.


चलो वांसळी वृंदावन

चलो वांसळी, वृंदावन, अव गोकुळमां नहि गोठे;
त्यजी वांसवन नीरव वसीए मुरलीधरने होठे.

अंगुलिस्पर्श तणी आरतमां झुरी रह्यां छे छेद,
सुगंधभीनी फूंक श्यामनी करवी निजमां केद.

श्वास कृष्णनो अडे तो प्रगटे दीवा बत्रीस कोठे;
चलो वांसळी, वृंदावन, अव गोकुळमां नहि गोठे.

आनाथी तो भलो वांसना वनमां लागे दव,
गोपी घेली थाय नहि तो बळ्यो बंसीनो भव!

यमुनामां वही जाय राख ने सूर उठे परपोटे;
चलो वांसळी, वृंदावन, अव गोकुळमां नहि गोठे.


Chalo Vansali Vrundavana

Chalo vansali, vrundavana, av gokulaman nahi gothe;
Tyaji vansavan nirav vasie muralidharane hothe.

Angulisparsh tani arataman zuri rahyan chhe chheda,
Sugandhabhini funka shyamani karavi nijaman keda.

Shvas krushnano ade to pragate diva batris kothe;
Chalo vansali, vrundavana, av gokulaman nahi gothe.

Anathi to bhalo vansana vanaman lage dava,
Gopi gheli thaya nahi to balyo bansino bhava!

Yamunaman vahi jaya rakh ne sur uthe parapote;
Chalo vansali, vrundavana, av gokulaman nahi gothe.


Chalo vānsaḷī vṛundāvana

Chalo vānsaḷī, vṛundāvana, av gokuḷamān nahi goṭhe;
Tyajī vānsavan nīrav vasīe muralīdharane hoṭhe.

Angulisparsh taṇī āratamān zurī rahyān chhe chheda,
Sugandhabhīnī fūnka shyāmanī karavī nijamān keda.

Shvās kṛuṣhṇano aḍe to pragaṭe dīvā batrīs koṭhe;
Chalo vānsaḷī, vṛundāvana, av gokuḷamān nahi goṭhe.

Ānāthī to bhalo vānsanā vanamān lāge dava,
Gopī ghelī thāya nahi to baḷyo bansīno bhava!

Yamunāmān vahī jāya rākh ne sūr uṭhe parapoṭe;
Chalo vānsaḷī, vṛundāvana, av gokuḷamān nahi goṭhe.


Source : ભગવતીકુમાર શર્મા