ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ - Chando Ugyo Chokaman Ghayala - Lyrics

ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ

ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ, ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં
હે લહેરીડા, હરણ્યું આથમી રે હાલાર દેશમાં રે અરજણિયા
ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ, ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં

ઝાંપે તારી ઝૂંપડી ઘાયલ, ઝાંપે તારી ઝૂંપડી
ઝાંપે તારી ઝૂંપડી ઘાયલ, ઝાંપે તારી ઝૂંપડી
હે લહેરીડા, આવતા જાતાનો નેડો લાગ્યો રે અરજણિયા
ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ, ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં

ગાયું તારી ગોંદરે ઘાયલ, ગાયું તારી ગોંદરે
ગાયું તારી ગોંદરે ઘાયલ, ગાયું તારી ગોંદરે
હે લહેરીડા, વાછરું વઢિયારમાં ઝોલાં ખાય રે અરજણિયા
ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ, ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં

ભેંસું તારી ભાલમાં ઘાયલ, ભેંસું તારી ભાલમાં
ભેંસું તારી ભાલમાં ઘાયલ, ભેંસું તારી ભાલમાં
હે લહેરીડા, પાડરું પાંચાલમાં ઝોલાં ખાય રે અરજણિયા

પાવો તું વગાડ મા ઘાયલ, પાવો તું વગાડ મા
પાવો તું વગાડ મા ઘાયલ, પાવો તું વગાડ મા
હે લહેરીડા, પાવો સાંભળીને પ્રાણ વીંધાય રે અરજણિયા
ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ, ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં

તારે ને મારે ઠીક છે ઘાયલ, તારે ને મારે ઠીક છે
તારે ને મારે ઠીક છે ઘાયલ, તારે ને મારે ઠીક છે
હે લહેરીડા, ઠીકને ઠેકાણે વેલેરો આવ રે અરજણિયા
ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાયલ, ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં

ક્લીક કરો અને સાંભળો / ડાઉનલોડ કરો
હેમુ ગઢવી, દીના ગાંધર્વ અને સાથીદારોના
અમર સ્વરમાં રેકોર્ડ થયેલો આ જલસેદાર દાંડીયારાસ


Chando Ugyo Chokaman Ghayala

Chando ugyo chokaman ghayala, chando ugyo chokaman
He laherida, haranyun athami re halar deshaman re arajaniya
Chando ugyo chokaman ghayala, chando ugyo chokaman

Zanpe tari zunpadi ghayala, zanpe tari zunpadi
Zanpe tari zunpadi ghayala, zanpe tari zunpadi
He laherida, avat jatano nedo lagyo re arajaniya
Chando ugyo chokaman ghayala, chando ugyo chokaman

Gayun tari gondare ghayala, gayun tari gondare
Gayun tari gondare ghayala, gayun tari gondare
He laherida, vachharun vadhiyaraman zolan khaya re arajaniya
Chando ugyo chokaman ghayala, chando ugyo chokaman

Bhensun tari bhalaman ghayala, bhensun tari bhalaman
Bhensun tari bhalaman ghayala, bhensun tari bhalaman
He laherida, padarun panchalaman zolan khaya re arajaniya

Pavo tun vagad m ghayala, pavo tun vagad ma
Pavo tun vagad m ghayala, pavo tun vagad ma
He laherida, pavo sanbhaline pran vindhaya re arajaniya
Chando ugyo chokaman ghayala, chando ugyo chokaman

Tare ne mare thik chhe ghayala, tare ne mare thik chhe
Tare ne mare thik chhe ghayala, tare ne mare thik chhe
He laherida, thikane thekane velero av re arajaniya
Chando ugyo chokaman ghayala, chando ugyo chokaman

Klik karo ane sanbhalo / daunalod karo
Hemu gadhavi, din gandharva ane sathidarona
Amar swaraman rekorda thayelo a jalasedar dandiyarasa

Source: Mavjibhai