ચંદ્રીએ અમૃત મોકલ્યાં - Chandrie Amrut Mokalyan - Lyrics

ચંદ્રીએ અમૃત મોકલ્યાં

ચંદ્રીએ અમૃત મોકલ્યાં રે બહેન
ફુલડાં કટોરી ગૂંથી લાવ :
જગમાલણી રે બહેન
અમૃત અંજલિમાં નહિ ઝીલું રે બહેન

 અંજલિમાં ચાર ચાર ચારણી રે બહેન
 અંજલિયે છૂંદણાંના ડાઘ :
            જગમાલણી રે બહેન
 અમૃત અંજલિમાં નહિ ઝીલું રે બહેન

 ઝીલું નહિ તો ઝરી જતું રે બહેન
 ઝીલું તો ઝરે દશધાર :
            જગમાલણી રે બહેન
 અમૃત અંજલિમાં નહિ ઝીલું રે બહેન

 ફુલડાંમાં દેવની હથેળીઓ રે બહેન
 દેવની કટોરી ગૂંથી લાવ :
            જગમાલણી રે બહેન
 અમૃત અંજલિમાં નહિ ઝીલું રે બહેન

  -મહાકવિ નાનાલાલ

Chandrie Amrut Mokalyan

Chandrie amrut mokalyan re bahena
fuladan katori gunthi lav :
jagamalani re bahena
amrut anjaliman nahi zilun re bahena

 anjaliman char char charani re bahena
 anjaliye chhundananna dagh :
            jagamalani re bahena
 amrut anjaliman nahi zilun re bahena

 zilun nahi to zari jatun re bahena
 zilun to zare dashadhar :
            jagamalani re bahena
 amrut anjaliman nahi zilun re bahena

 fuladanman devani hathelio re bahena
 devani katori gunthi lav :
            jagamalani re bahena
 amrut anjaliman nahi zilun re bahena

  -mahakavi nanalala

Source: Mavjibhai