છલકાતું આવે બેડલું મલકાતી આવે નાર - Chhalakātun Ave Beḍalun Malakātī Ave Nāra - Lyrics

છલકાતું આવે બેડલું મલકાતી આવે નાર

છલકાતું આવે બેડલું! મલકાતી આવે નાર રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના સુતારી રે, વીરા તમને વીનવું,
મારી માંડવડી ઘડી લાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના લુહારી રે, વીરા તમને વીનવું,
મારી માંડવડી મઢી લાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના રંગારી રે, વીરા તમને વીનવું,
મારી માંડવડી રંગી લાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના કુંભારી રે, વીરા તમને વીનવું,
મારે ગરબે કોડિયાં મેલાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના પિંજારી રે, વીરા તમને વીનવું,
મારા ગરબે દિવેટ મેલાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના ઘાંચીડા રે, વીરા તમને વીનવું,
મારે ગરબે દિવેલ પુરાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામના મોતીઆરા રે, વીરા તમને વીનવું,
મારો ગરબો ભલેરો શણગાર રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામની દીકરિયું રે, બેની તમને વીનવું,
મારો ગરબો ભલેરો ગવરાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું

મારા ગામની વહુવારુ રે, ભાભી તમને વીનવું,
મારો ગરબો ભલેરો ઝીલાવો રે
મારી સાહેલીનું બેડલું, છલકાતું આવે બેડલું


Chhalakātun Ave Beḍalun Malakātī Ave Nāra

Chhalakātun āve beḍalun! Malakātī āve nār re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā sutārī re, vīrā tamane vīnavun,
Mārī mānḍavaḍī ghaḍī lāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā luhārī re, vīrā tamane vīnavun,
Mārī mānḍavaḍī maḍhī lāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā rangārī re, vīrā tamane vīnavun,
Mārī mānḍavaḍī rangī lāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā kunbhārī re, vīrā tamane vīnavun,
Māre garabe koḍiyān melāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā pinjārī re, vīrā tamane vīnavun,
Mārā garabe diveṭ melāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā ghānchīḍā re, vīrā tamane vīnavun,
Māre garabe divel purāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanā motīārā re, vīrā tamane vīnavun,
Māro garabo bhalero shaṇagār re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanī dīkariyun re, benī tamane vīnavun,
Māro garabo bhalero gavarāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Mārā gāmanī vahuvāru re, bhābhī tamane vīnavun,
Māro garabo bhalero zīlāvo re
mārī sāhelīnun beḍalun, chhalakātun āve beḍalun

Source: Mavjibhai