છંદ રેણકીની કમાલ ધમાલ-૧ - Chhanda Renakini Kamal Dhamala-1 - Gujarati

છંદ રેણકીની કમાલ ધમાલ-૧

(૧) તહુ દમક દમક

તહુ દમક દમક દાદુર ડણ ડમકત
ગહકત મોર મલ્હાર ઘીરા
તહુ પીયુ પીયુ શબદ પુકારત ચાતક
પીયુ પીયુ કોકિલ કંઠ ઘીરા

તહુ ગડડ ગડડ નભ હોત ગડાકા
ને ઘણણણ ણણણ ગિરિવર શિખર દડે
તહુ રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ બરસત બરખા
ગડડ ગડડ ઘન ઘોર ગરજે રે ભાઈ
ગડડ ગડડ ઘન ઘોર ગરજે રે ભાઈ
ગડડ ગડડ ઘન ઘોર ગરજે

(૨) શ્રાવણ જલ બરસેં સુંદર સરસે

શ્રાવણ જલ બરસે, સુંદર સરસે
બાદલ ભરસે, અંબર સે
તરુવર વિરિવરસે, લતા લહરસે
નદિયાં બરસે, સાગર સે

દંપતી દુઃખ હરસે, સેજ સમરસે
લગત જ હરસેં, દુખકારી
કહે રાધે પ્યારી મેં બલિહારી,
ગોકુળ આવો ગિરધારી
રે ભાઈ ગોકુળ આવો ગિરધારી
રે ભાઈ ગોકુળ આવો ગિરધારી

(૩) મોર પીછાળા શ્યામ છોગાળા

મોર પીછાળા શ્યામ છોગાળા
ગોપ ગોપાળા નંદ લાલા
દીન દયાળા કૃષ્ણ કૃપાલા
રૂપ રસાલા મતવાલા

ચિતડું ચોરી મટકી ફોડી
ક્યાં ક્યાં દોડી મોરારી
મુરલી વગાડી સહુને જગાડી
માયા લગાડી મોરારી
રે ભાઈ માયા લગાડી મોરારી
રે ભાઈ માયા લગાડી મોરારી


छंद रेणकीनी कमाल धमाल-१

(१) तहु दमक दमक

तहु दमक दमक दादुर डण डमकत
गहकत मोर मल्हार घीरा
तहु पीयु पीयु शबद पुकारत चातक
पीयु पीयु कोकिल कंठ घीरा

तहु गडड गडड नभ होत गडाका
ने घणणण णणण गिरिवर शिखर दडे
तहु रूमझूम रूमझूम बरसत बरखा
गडड गडड घन घोर गरजे रे भाई
गडड गडड घन घोर गरजे रे भाई
गडड गडड घन घोर गरजे

(२) श्रावण जल बरसें सुंदर सरसे

श्रावण जल बरसे, सुंदर सरसे
बादल भरसे, अंबर से
तरुवर विरिवरसे, लता लहरसे
नदियां बरसे, सागर से

दंपती दुःख हरसे, सेज समरसे
लगत ज हरसें, दुखकारी
कहे राधे प्यारी में बलिहारी,
गोकुळ आवो गिरधारी
रे भाई गोकुळ आवो गिरधारी
रे भाई गोकुळ आवो गिरधारी

(३) मोर पीछाळा श्याम छोगाळा

मोर पीछाळा श्याम छोगाळा
गोप गोपाळा नंद लाला
दीन दयाळा कृष्ण कृपाला
रूप रसाला मतवाला

चितडुं चोरी मटकी फोडी
क्यां क्यां दोडी मोरारी
मुरली वगाडी सहुने जगाडी
माया लगाडी मोरारी
रे भाई माया लगाडी मोरारी
रे भाई माया लगाडी मोरारी


Chhanda Renakini Kamal Dhamala-1

(1) tahu damak damaka

Tahu damak damak dadur dan damakata
Gahakat mor malhar ghira
Tahu piyu piyu shabad pukarat chataka
Piyu piyu kokil kanth ghira

Tahu gadad gadad nabh hot gadaka
Ne ghananan nanan girivar shikhar dade
Tahu rumazum rumazum barasat barakha
Gadad gadad ghan ghor garaje re bhai
Gadad gadad ghan ghor garaje re bhai
Gadad gadad ghan ghor garaje

(2) shravan jal barasen sundar sarase

Shravan jal barase, sundar sarase
Badal bharase, anbar se
Taruvar virivarase, lata laharase
Nadiyan barase, sagar se

Danpati duahkh harase, sej samarase
Lagat j harasen, dukhakari
Kahe radhe pyari men balihari,
Gokul avo giradhari
Re bhai gokul avo giradhari
Re bhai gokul avo giradhari

(3) mor pichhala shyam chhogala

Mor pichhala shyam chhogala
Gop gopala nanda lala
Din dayala krushna krupala
Rup rasala matavala

Chitadun chori mataki fodi
Kyan kyan dodi morari
Murali vagadi sahune jagadi
Maya lagadi morari
Re bhai maya lagadi morari
Re bhai maya lagadi morari


Chhanda reṇakīnī kamāl dhamāla-1

(1) tahu damak damaka

Tahu damak damak dādur ḍaṇ ḍamakata
Gahakat mor malhār ghīrā
Tahu pīyu pīyu shabad pukārat chātaka
Pīyu pīyu kokil kanṭh ghīrā

Tahu gaḍaḍ gaḍaḍ nabh hot gaḍākā
Ne ghaṇaṇaṇ ṇaṇaṇ girivar shikhar daḍe
Tahu rūmazūm rūmazūm barasat barakhā
Gaḍaḍ gaḍaḍ ghan ghor garaje re bhāī
Gaḍaḍ gaḍaḍ ghan ghor garaje re bhāī
Gaḍaḍ gaḍaḍ ghan ghor garaje

(2) shrāvaṇ jal barasen sundar sarase

Shrāvaṇ jal barase, sundar sarase
Bādal bharase, anbar se
Taruvar virivarase, latā laharase
Nadiyān barase, sāgar se

Danpatī duahkh harase, sej samarase
Lagat j harasen, dukhakārī
Kahe rādhe pyārī men balihārī,
Gokuḷ āvo giradhārī
Re bhāī gokuḷ āvo giradhārī
Re bhāī gokuḷ āvo giradhārī

(3) mor pīchhāḷā shyām chhogāḷā

Mor pīchhāḷā shyām chhogāḷā
Gop gopāḷā nanda lālā
Dīn dayāḷā kṛuṣhṇa kṛupālā
Rūp rasālā matavālā

Chitaḍun chorī maṭakī foḍī
Kyān kyān doḍī morārī
Muralī vagāḍī sahune jagāḍī
Māyā lagāḍī morārī
Re bhāī māyā lagāḍī morārī
Re bhāī māyā lagāḍī morārī