છેલ હલકે રે ઈંઢોણી - Chhel Halake Re Inḍhoṇī - Lyrics

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી

ચાર પાંચ સાહેલી પાણીડા જાય રે
એમાં વચલી સાહેલી ટબૂકડી
કાં તો એનો પતિ ઘર નહિ
કાં તો એને કઠોર મળી છે સાસુલડી

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

મારે ભરવાં સરવરિયાના નીર રે ઓલે
ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
ઓલે ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે

હેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

સામા ઊભા સસરાજી મારા શું રે જુઓ છો
મારે જોવાં વહુવારું કેરા ગુણ રે ઓલે
ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
ઓલે ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

સામા ઊભા પરણ્યાંજી મારા શું રે જુઓ છો
મારે જોવા ગોરાંદે તારા રૂપ રે ઓલે
ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
ઓલે ઓલે કાનુડે મુને બાણ માર્યાં છે
છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે

છેલ હલકે રે ઈંઢોણી માથે હેલ લેવી છે


Chhel Halake Re Inḍhoṇī

Chār pāncha sāhelī pāṇīḍā jāya re
Emān vachalī sāhelī ṭabūkaḍī
Kān to eno pati ghar nahi
Kān to ene kaṭhor maḷī chhe sāsulaḍī

Chhel halake re īnḍhoṇī māthe hel levī chhe

Māre bharavān saravariyānā nīr re ole
Ole kānuḍe mune bāṇ māryān chhe
Ole ole kānuḍe mune bāṇ māryān chhe

Hel halake re īnḍhoṇī māthe hel levī chhe

Sāmā ūbhā sasarājī mārā shun re juo chho
Māre jovān vahuvārun kerā guṇ re ole
Ole kānuḍe mune bāṇ māryān chhe
Ole ole kānuḍe mune bāṇ māryān chhe

Chhel halake re īnḍhoṇī māthe hel levī chhe

Sāmā ūbhā paraṇyānjī mārā shun re juo chho
Māre jovā gorānde tārā rūp re ole
Ole kānuḍe mune bāṇ māryān chhe
Ole ole kānuḍe mune bāṇ māryān chhe
Chhel halake re īnḍhoṇī māthe hel levī chhe

Chhel halake re īnḍhoṇī māthe hel levī chhe

Source: Mavjibhai