દાદા હો દીકરી - Dada Ho Dikri - Lyrics

દાદા હો દીકરી

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી, વાગડમાં મ દેજો રે સૈ
વાગડની વઢીયારણ સાસુ દોહ્યલી રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

દીએ દળાવે મુને, દીએ દળાવે મુને, રાતલડીએ કંતાવે રે સૈ
પાછલે તે પરોઢીએ પાણી મોકલે રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

ઓશીકે ઈંઢોણી વહુ, ઓશીકે ઈંઢોણી વહુ, પાંગતે સીંચણિયું રે સૈ
સામી તે ઓરડીએ, વહુ તારું બેડલું રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

ઘડો ન બુડે મારો, ઘડો ન બુડે, મારું સીંચણિયું નવ પૂગે રે સૈ
ઊગીને આથમિયો દી કૂવા કાંઠડે રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

ઊડતા પંખીડા વીરા, ઊડતા પંખીડા વીરા, સંદેશો લઈ જાજો રે સૈ
દાદાને કહેજો કે દીકરી કૂવે પડે રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

કહેજો દાદાને રે, કહેજો દાદાને રે, મારી માડીને નવ કહેજો રે સૈ
માડી મારી આંસુ સારશે રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

કૂવે ન પડજો દીકરી, કૂવે ન પડજો દીકરી, અફીણિયાં નવ ઘોળજો રે સૈ
અંજવાળી તે આઠમનાં આણાં આવશે રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

કાકાના કાબરિયા, કાકાના કાબરિયા, મારા મામાના મૂંઝડિયા રે સૈ
વીરાના વઢિયારા વાગડ ઊતર્યા રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી

કાકાએ સીંચ્યું, કાકાએ સીંચ્યું ને મારા મામાએ ચડાવ્યું રે સૈ
વીરાએ આંગણ બેડું ફોડિયું રે, સૈયોં કે હમચી, સૈયોં કે હમચી
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી


Dada Ho Dikri

Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī, vāgaḍamān m dejo re sai
Vāgaḍanī vaḍhīyāraṇ sāsu dohyalī re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Dīe daḷāve mune, dīe daḷāve mune, rātalaḍīe kantāve re sai
Pāchhale te paroḍhīe pāṇī mokale re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Oshīke īnḍhoṇī vahu, oshīke īnḍhoṇī vahu, pāngate sīnchaṇiyun re sai
Sāmī te oraḍīe, vahu tārun beḍalun re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Ghaḍo n buḍe māro, ghaḍo n buḍe, mārun sīnchaṇiyun nav pūge re sai
Ūgīne āthamiyo dī kūvā kānṭhaḍe re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Ūḍatā pankhīḍā vīrā, ūḍatā pankhīḍā vīrā, sandesho laī jājo re sai
Dādāne kahejo ke dīkarī kūve paḍe re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Kahejo dādāne re, kahejo dādāne re, mārī māḍīne nav kahejo re sai
Māḍī mārī ānsu sārashe re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Kūve n paḍajo dīkarī, kūve n paḍajo dīkarī, afīṇiyān nav ghoḷajo re sai
Anjavāḷī te āṭhamanān āṇān āvashe re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Kākānā kābariyā, kākānā kābariyā, mārā māmānā mūnzaḍiyā re sai
Vīrānā vaḍhiyārā vāgaḍ ūtaryā re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī

Kākāe sīnchyun, kākāe sīnchyun ne mārā māmāe chaḍāvyun re sai
Vīrāe āngaṇ beḍun foḍiyun re, saiyon ke hamachī, saiyon ke hamachī
Dādā ho dīkarī, dādā ho dīkarī