ડગલું ભર્યું કે પાછું ના હઠવું ના હઠવું - Dagalun Bharyun Ke Pachhun N Haṭhavun N Haṭhavun - Lyrics

ડગલું ભર્યું કે પાછું ના હઠવું ના હઠવું

ડગલું ભર્યું કે ના હઠવું ના હઠવું;
વેણ કાઢ્યું કે ના લટવું ના લટવું.

સમજીને તો પગલું મૂકવું મૂકીને ના બીવું;
જવાય જો નહિ આગળ તોયે ફરી ના પાછું લેવું.

સંકટ મોટું આવી પડતાં મોઢું ન કરવું વીલું;
કળે બળે ખૂબ લડવું પણ ના ફરવું કરવા ઊંધું.

જ્યાં ઊભા ત્યાં ચોંટી રહીને વચન લેવું સબળું;
આભ પડો કે પૃથ્વી ફાટો તોય ન કરીએ નબળું.

ફતેહ કરીને આગળ વધશું અથવા અહીંયાં મરશું;
પણ લીધેલું તે પાળીશું રે વજ્જરનું કરશું.

તજી હામ ને ઠામ મૂકવા ખૂણા જે કો ખોળે;
ધિક કાયર રે અપજશરૂપી ખાળકૂંડીમાં બોળે.

-કવિ નર્મદ


Dagalun Bharyun Ke Pachhun N Haṭhavun N Haṭhavun

Dagalun bharyun ke n haṭhavun n haṭhavun;
Ven kadhyun ke n laṭavun n laṭavun.

Samajine to pagalun mukavun mukine n bivun;
Javaya jo nahi agal toye fari n pachhun levun.

Sankat motun avi padatan modhun n karavun vilun;
Kale bale khub ladavun pan n faravun karav undhun.

Jyan ubh tyan chonti rahine vachan levun sabalun;
Abh pado ke pruthvi fato toya n karie nabalun.

Fateh karine agal vadhashun athav ahinyan marashun;
Pan lidhelun te palishun re vajjaranun karashun.

Taji ham ne tham mukav khun je ko khole;
Dhik kayar re apajasharupi khalakundiman bole.

-Kavi Narmada