દરિયાને મન એમ કે - Dariyane Man Em Ke - Gujarati

દરિયાને મન એમ કે

દરિયાને મન એમ કે થઈને રસ્તો ખૂબ જ દોડું,
રસ્તાને મન એમ થાય કે વાદળ થઈને થોભું;
એમાં ફૂલ હસે છે ઠાલું.

શ્રાવણને મન એમ કે આળસ ગ્રીષ્મબપોરે મરડું,
સૂરજ અમથો એમ વિચારે શ્રાવણ થઈને વરસું;
એમાં ઝાકળ મલકે મીઠું.

કૂંપળને ભમરો થઈ કોઈ ભેદ થયું ઉકેલું,
ભમરાને મધુબિન્દુ થવાનું એક જ લાગ્યું ઘેલું;
એમાં ડાળ મરકતી લીલું.

આભ વિચારે પ્હાડ થઈને ઘડીક ઘડી વિસામું,
પર્વતને સૌ ગાંઠ ઉકેલી આભ મહીં વિહરવું;
નિર્ઝર સ્મિત કરે ખળખળતું.


दरियाने मन एम के

दरियाने मन एम के थईने रस्तो खूब ज दोडुं,
रस्ताने मन एम थाय के वादळ थईने थोभुं;
एमां फूल हसे छे ठालुं.

श्रावणने मन एम के आळस ग्रीष्मबपोरे मरडुं,
सूरज अमथो एम विचारे श्रावण थईने वरसुं;
एमां झाकळ मलके मीठुं.

कूंपळने भमरो थई कोई भेद थयुं उकेलुं,
भमराने मधुबिन्दु थवानुं एक ज लाग्युं घेलुं;
एमां डाळ मरकती लीलुं.

आभ विचारे प्हाड थईने घडीक घडी विसामुं,
पर्वतने सौ गांठ उकेली आभ महीं विहरवुं;
निर्झर स्मित करे खळखळतुं.


Dariyane Man Em Ke

Dariyane man em ke thaine rasto khub j dodun,
Rastane man em thaya ke vadal thaine thobhun;
Eman ful hase chhe thalun.

Shravanane man em ke alas grishmabapore maradun,
Suraj amatho em vichare shravan thaine varasun;
Eman zakal malake mithun.

Kunpalane bhamaro thai koi bhed thayun ukelun,
Bhamarane madhubindu thavanun ek j lagyun ghelun;
Eman dal marakati lilun.

Abh vichare phad thaine ghadik ghadi visamun,
Parvatane sau ganth ukeli abh mahin viharavun;
Nirzar smit kare khalakhalatun.


Dariyāne man em ke

Dariyāne man em ke thaīne rasto khūb j doḍun,
Rastāne man em thāya ke vādaḷ thaīne thobhun;
Emān fūl hase chhe ṭhālun.

Shrāvaṇane man em ke āḷas grīṣhmabapore maraḍun,
Sūraj amatho em vichāre shrāvaṇ thaīne varasun;
Emān zākaḷ malake mīṭhun.

Kūnpaḷane bhamaro thaī koī bhed thayun ukelun,
Bhamarāne madhubindu thavānun ek j lāgyun ghelun;
Emān ḍāḷ marakatī līlun.

Ābh vichāre phāḍ thaīne ghaḍīk ghaḍī visāmun,
Parvatane sau gānṭh ukelī ābh mahīn viharavun;
Nirzar smit kare khaḷakhaḷatun.


Source : મહેશ શાહ