દરિયાને પ્રશ્ન - Dariyane Prashna - Gujarati

દરિયાને પ્રશ્ન

બોલ, હે દરિયા બોલ! તું હિન્દુ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી?

અમે ભાગલા તારા અઢળક જળનાં કરવા બેઠા
માનવતાની ટોચ ઉપરથી ગબડ્યા કેવા હેઠા!

ઊભા તને અંગત પખાલમાં ભરવા સઘળા ભિસ્તી
બોલ, હે દરિયા બોલ! તું હિન્દુ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી?

તારાં પેટાળો પર તાણ્યું કિયા ધરમનું ટીલું?
તું પકવે મોતીઓ તેનું કુળ ભગવું કે લીલું?

તારા આશિષ ફકત તારતાં કિયા વરણની કિસ્તી?
બોલ, હે દરિયા બોલ! તું હિન્દુ, મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી?

(તા. ૧૪-૦૩-૨૦૦૦)


दरियाने प्रश्न

बोल, हे दरिया बोल! तुं हिन्दु, मुसलमान के ख्रिस्ती?

अमे भागला तारा अढळक जळनां करवा बेठा
मानवतानी टोच उपरथी गबड्या केवा हेठा!

ऊभा तने अंगत पखालमां भरवा सघळा भिस्ती
बोल, हे दरिया बोल! तुं हिन्दु, मुसलमान के ख्रिस्ती?

तारां पेटाळो पर ताण्युं किया धरमनुं टीलुं?
तुं पकवे मोतीओ तेनुं कुळ भगवुं के लीलुं?

तारा आशिष फकत तारतां किया वरणनी किस्ती?
बोल, हे दरिया बोल! तुं हिन्दु, मुसलमान के ख्रिस्ती?

(ता. १४-०३-२०००)


Dariyane Prashna

Bola, he dariya bola! Tun hindu, musalaman ke khristi?

Ame bhagala tara adhalak jalanan karava betha
Manavatani toch uparathi gabadya keva hetha!

Ubha tane angat pakhalaman bharava saghala bhisti
Bola, he dariya bola! Tun hindu, musalaman ke khristi?

Taran petalo par tanyun kiya dharamanun tilun? Tun pakave motio tenun kul bhagavun ke lilun?

Tara ashish fakat taratan kiya varanani kisti? Bola, he dariya bola! Tun hindu, musalaman ke khristi?

(ta. 14-03-2000)


Dariyāne prashna

Bola, he dariyā bola! Tun hindu, musalamān ke khristī?

Ame bhāgalā tārā aḍhaḷak jaḷanān karavā beṭhā
Mānavatānī ṭoch uparathī gabaḍyā kevā heṭhā!

Ūbhā tane angat pakhālamān bharavā saghaḷā bhistī
Bola, he dariyā bola! Tun hindu, musalamān ke khristī?

Tārān peṭāḷo par tāṇyun kiyā dharamanun ṭīlun? Tun pakave motīo tenun kuḷ bhagavun ke līlun?

Tārā āshiṣh fakat tāratān kiyā varaṇanī kistī? Bola, he dariyā bola! Tun hindu, musalamān ke khristī?

(tā. 14-03-2000)


Source : રમેશ પારેખ