દર્પણનું સત્ય - Darpananun Satya - Gujarati

દર્પણનું સત્ય

અમથી અમથી તું ટીચે છે એના ઉપર ચાંચ
આવ તને સમજાવું, ચકલી, આ દર્પણનું સાચ.

રોજ રોજ તું ભૂલી પડતી આ ખોટા સરનામે,
બિંબ જોઈને ઝૂર્યા કરતી તું દર્પણની સામે.
કોઈ નથી એ બીજું મ્હોરું, ખાલી છે આ કાચ.
આવ તને સમજાવું, ચકલી, આ દર્પણનું સાચ.

ડાળ ઉપરથી ચીંચીં કરતી, ઘૂમરાતી તું ઘેલી,
વ્યાકુળ થઈને ખખડાવે છે બંધ કરેલી ડેલી,
કોઈ નથી ખોવાયું તારું, ના કર અમથી જાંચ.
આવ તને સમજાવું, ચકલી, આ દર્પણનું સાચ.

ફરફર ફરફર ફરક્યાં કરતી તારી કોમલ પાંખો,
કોઈ નર્તકી જેમ નાચંતી તારી બન્ને આંખો,
કોઈ નથી જોનારું અંદર, તારો સુંદર નાચ.
આવ તને સમજાવું, ચકલી, આ દર્પણનું સાચ.

ઝૂરી ઝૂરી થાકી ગ્યા છે, કૈંક અહીં છેવટમાં,
લોહી નીગળતી ચાંચ રહે છે, અંતે અહીં ફોગટમાં,
પથ્થર છે આ, નહીં આવે કંઈ એને ઊની આંચ.
આવ તને સમજાવું, ચકલી, આ દર્પણનું સાચ.

(કાવ્યપાઠ લયસ્તરો.કોમ પરથી સાભાર)


दर्पणनुं सत्य

अमथी अमथी तुं टीचे छे एना उपर चांच
आव तने समजावुं, चकली, आ दर्पणनुं साच.

रोज रोज तुं भूली पडती आ खोटा सरनामे,
बिंब जोईने झूर्या करती तुं दर्पणनी सामे.
कोई नथी ए बीजुं म्होरुं, खाली छे आ काच.
आव तने समजावुं, चकली, आ दर्पणनुं साच.

डाळ उपरथी चींचीं करती, घूमराती तुं घेली,
व्याकुळ थईने खखडावे छे बंध करेली डेली,
कोई नथी खोवायुं तारुं, ना कर अमथी जांच.
आव तने समजावुं, चकली, आ दर्पणनुं साच.

फरफर फरफर फरक्यां करती तारी कोमल पांखो,
कोई नर्तकी जेम नाचंती तारी बन्ने आंखो,
कोई नथी जोनारुं अंदर, तारो सुंदर नाच.
आव तने समजावुं, चकली, आ दर्पणनुं साच.

झूरी झूरी थाकी ग्या छे, कैंक अहीं छेवटमां,
लोही नीगळती चांच रहे छे, अंते अहीं फोगटमां,
पथ्थर छे आ, नहीं आवे कंई एने ऊनी आंच.
आव तने समजावुं, चकली, आ दर्पणनुं साच.

(काव्यपाठ लयस्तरो.कोम परथी साभार)


Darpananun Satya

Amathi amathi tun tiche chhe ena upar chancha
Av tane samajavun, chakali, a darpananun sacha.

Roj roj tun bhuli padati a khota saraname,
Binba joine zurya karati tun darpanani same. Koi nathi e bijun mhorun, khali chhe a kacha. Av tane samajavun, chakali, a darpananun sacha.

Dal uparathi chinchin karati, ghumarati tun gheli,
Vyakul thaine khakhadave chhe banda kareli deli,
Koi nathi khovayun tarun, na kar amathi jancha. Av tane samajavun, chakali, a darpananun sacha.

Farafar farafar farakyan karati tari komal pankho,
Koi nartaki jem nachanti tari banne ankho,
Koi nathi jonarun andara, taro sundar nacha. Av tane samajavun, chakali, a darpananun sacha.

Zuri zuri thaki gya chhe, kainka ahin chhevataman,
Lohi nigalati chanch rahe chhe, ante ahin fogataman,
Paththar chhe a, nahin ave kani ene uni ancha. Av tane samajavun, chakali, a darpananun sacha.

(kavyapath layastaro.kom parathi sabhara)


Darpaṇanun satya

Amathī amathī tun ṭīche chhe enā upar chāncha
Āv tane samajāvun, chakalī, ā darpaṇanun sācha.

Roj roj tun bhūlī paḍatī ā khoṭā saranāme,
Binba joīne zūryā karatī tun darpaṇanī sāme. Koī nathī e bījun mhorun, khālī chhe ā kācha. Āv tane samajāvun, chakalī, ā darpaṇanun sācha.

Ḍāḷ uparathī chīnchīn karatī, ghūmarātī tun ghelī,
Vyākuḷ thaīne khakhaḍāve chhe banḍa karelī ḍelī,
Koī nathī khovāyun tārun, nā kar amathī jāncha. Āv tane samajāvun, chakalī, ā darpaṇanun sācha.

Farafar farafar farakyān karatī tārī komal pānkho,
Koī nartakī jem nāchantī tārī banne ānkho,
Koī nathī jonārun andara, tāro sundar nācha. Āv tane samajāvun, chakalī, ā darpaṇanun sācha.

Zūrī zūrī thākī gyā chhe, kainka ahīn chhevaṭamān,
Lohī nīgaḷatī chānch rahe chhe, ante ahīn fogaṭamān,
Paththar chhe ā, nahīn āve kanī ene ūnī āncha. Āv tane samajāvun, chakalī, ā darpaṇanun sācha.

(kāvyapāṭh layastaro.kom parathī sābhāra)


Source : જીતેન્દ્ર જોશી