દેખતી માનો દીકરાને ઈ-મેલ - Dekhati Mano Dikarane I-mela - Gujarati

દેખતી માનો દીકરાને ઈ-મેલ

સંતોષ ભરેલું જીવન જેનું ને સાગર જેવડું સત
વેણીભાઈની વહુ વનિતા લખે ઈ-મેલ દ્વારા ખત
દીકરો એનો અમેરિકા વસે
રોહિતભાઈ પટેલ નામે

મનુભાઈનો મનિયો કે છે રોહિત રોજ મને ભેળો થાય
દિવસ આખો યુ-રેલમાં ભટકે ને મોડી રાતે ઘર જાય
પત્ની એની બેબી-સીટિંગ કરે ને સાંજ પડે થાકી જાય
ખાવામાં પીઝા ને બર્ગર
પીવામાં પેપ્સી ને કોલા

શનિ-રવિ માંડ રજા મળે ત્યારે કપડાં ને વાસણ ધોવાય
થોડો ઘણો વિશ્રામ મળે ત્યારે ટીવીના પ્રોગ્રામ જોવાય
ડૉલરિયું જીવન તમારું
છતે પૈસે દુઃખી થવાનું

મારે અહીં નોકર-રસોઈયા ને સુખ-સાહેબી બેશુમાર
જાત જાતનાં પકવાન જમીને આનંદનો નહિ પાર
પૈસો ભલે હોય તમારે
સોના જેવું જીવન અમારે

શનિ-રવિ ઘેર મેળો જામે ને પિકનિકો ગોઠવાય
મન થાય ત્યારે હોટલ-ખાણાં ને નાટક સિનેમા જોવાય
પૈસો ભલે હોય તમારે
સોના જેવું જીવન અમારે

ઈચ્છા થાય ત્યારે આવતા રહેજો ખુલ્લાં છે મારા દ્વાર
માણસાઈના અહીં દીવા બળે છે ને શાંતિ અપરંપાર
ભારત જેવો દેશ નહીં દીકરા
છોડી દે અમેરિકાનાં ઠીકરાં


देखती मानो दीकराने ई-मेल

संतोष भरेलुं जीवन जेनुं ने सागर जेवडुं सत
वेणीभाईनी वहु वनिता लखे ई-मेल द्वारा खत
दीकरो एनो अमेरिका वसे
रोहितभाई पटेल नामे

मनुभाईनो मनियो के छे रोहित रोज मने भेळो थाय
दिवस आखो यु-रेलमां भटके ने मोडी राते घर जाय
पत्नी एनी बेबी-सीटिंग करे ने सांज पडे थाकी जाय
खावामां पीझा ने बर्गर
पीवामां पेप्सी ने कोला

शनि-रवि मांड रजा मळे त्यारे कपडां ने वासण धोवाय
थोडो घणो विश्राम मळे त्यारे टीवीना प्रोग्राम जोवाय
डॉलरियुं जीवन तमारुं
छते पैसे दुःखी थवानुं

मारे अहीं नोकर-रसोईया ने सुख-साहेबी बेशुमार
जात जातनां पकवान जमीने आनंदनो नहि पार
पैसो भले होय तमारे
सोना जेवुं जीवन अमारे

शनि-रवि घेर मेळो जामे ने पिकनिको गोठवाय
मन थाय त्यारे होटल-खाणां ने नाटक सिनेमा जोवाय
पैसो भले होय तमारे
सोना जेवुं जीवन अमारे

ईच्छा थाय त्यारे आवता रहेजो खुल्लां छे मारा द्वार
माणसाईना अहीं दीवा बळे छे ने शांति अपरंपार
भारत जेवो देश नहीं दीकरा
छोडी दे अमेरिकानां ठीकरां


Dekhati Mano Dikarane I-mela

Santosh bharelun jivan jenun ne sagar jevadun sata
Venibhaini vahu vanita lakhe i-mel dvara khata
Dikaro eno amerika vase
Rohitabhai patel name

Manubhaino maniyo ke chhe rohit roj mane bhelo thaya
Divas akho yu-relaman bhatake ne modi rate ghar jaya
Patni eni bebi-sitinga kare ne sanja pade thaki jaya
Khavaman piza ne bargara
Pivaman pepsi ne kola

Shani-ravi manda raja male tyare kapadan ne vasan dhovaya
Thodo ghano vishram male tyare tivina program jovaya
Dolariyun jivan tamarun
Chhate paise duahkhi thavanun

Mare ahin nokara-rasoiya ne sukha-sahebi beshumara
Jat jatanan pakavan jamine anandano nahi para
Paiso bhale hoya tamare
Sona jevun jivan amare

Shani-ravi gher melo jame ne pikaniko gothavaya
Man thaya tyare hotala-khanan ne natak sinema jovaya
Paiso bhale hoya tamare
Sona jevun jivan amare

Ichchha thaya tyare avata rahejo khullan chhe mara dvara
Manasaina ahin diva bale chhe ne shanti aparanpara
Bharat jevo desh nahin dikara
Chhodi de amerikanan thikaran


Dekhatī māno dīkarāne ī-mela

Santoṣh bharelun jīvan jenun ne sāgar jevaḍun sata
Veṇībhāīnī vahu vanitā lakhe ī-mel dvārā khata
Dīkaro eno amerikā vase
Rohitabhāī paṭel nāme

Manubhāīno maniyo ke chhe rohit roj mane bheḷo thāya
Divas ākho yu-relamān bhaṭake ne moḍī rāte ghar jāya
Patnī enī bebī-sīṭinga kare ne sānja paḍe thākī jāya
Khāvāmān pīzā ne bargara
Pīvāmān pepsī ne kolā

Shani-ravi mānḍa rajā maḷe tyāre kapaḍān ne vāsaṇ dhovāya
Thoḍo ghaṇo vishrām maḷe tyāre ṭīvīnā progrām jovāya
Ḍŏlariyun jīvan tamārun
Chhate paise duahkhī thavānun

Māre ahīn nokara-rasoīyā ne sukha-sāhebī beshumāra
Jāt jātanān pakavān jamīne ānandano nahi pāra
Paiso bhale hoya tamāre
Sonā jevun jīvan amāre

Shani-ravi gher meḷo jāme ne pikaniko goṭhavāya
Man thāya tyāre hoṭala-khāṇān ne nāṭak sinemā jovāya
Paiso bhale hoya tamāre
Sonā jevun jīvan amāre

Īchchhā thāya tyāre āvatā rahejo khullān chhe mārā dvāra
Māṇasāīnā ahīn dīvā baḷe chhe ne shānti aparanpāra
Bhārat jevo desh nahīn dīkarā
Chhoḍī de amerikānān ṭhīkarān


Source : ગિરધરદાસ વિ. સંપટ