ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી - Dhime Dhime Dhal Utarati - Lyrics

ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી

(તા. ૨૭-૯-૧૯૬૮ના રોજ લખાયેલી રમેશ પારેખની મૂળ કવિતા)

ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી
ટેકરીઓની સાખે
તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ

સળવળ વહેતી કેડસમાણી લીલોતરીમાં
તરતા ખેતરશેઢે સોનલ તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ

અમે તમારી ટગરફૂલ-શી આંખે
ઝૂલ્યાં ટગર ટગર તે યાદ

અમારી બરછટ બરછટ હથેળીઓને
તમે ટેરવાં ભરી કેટલી વાર પીધાંનું યાદ

તમારી નાજુક નાજુક હથેળીઓને
અમે ટેરવાં ભરી કેટલી વાર પીધાંનું યાદ
તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ

અડખેપડખેનાં ખેતરમાં
ચાસ પાડતાં હળ મારી આંખોમાં તરતાં

એકલ-દોકલ કોઈ ઉછળતું સસલું દોડી જતાં
ઝાંખરાં પરથી પર્ણો ખરતાં

તરે પવનના લયમાં સમડી
તેના છાયા છૂટાછવાયા ફાળ ઘાસમાં ભરતાં
તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ

ડાળ ઉપર ટાંગેલી ઠીબનું
નાનું સરખું બપોર ઊડી
એક સામટું પાંખ વીંઝતું હવા જેવડું થાય

ડાળ ઉપર ટાંગેલી ઠીબમાં
સવાર પીતું નીલરંગનું પંખી જોઈ
ઝાડ ભૂલ્યાંનું યાદ

ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી
ટેકરીઓની સાખે
તમને ફૂલ દીધાનું યાદ

(રમેશ પારેખે પોતાની એ જ વિખ્યાત કવિતાને આપેલો ગીતનો દેહ)

ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી
ટેકરીઓની સાખે
તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ

કેડસમાણી લીલોતરીમાં ખૂલ્લાં ખેતર તરતાં
સોનલ તમને ફૂલ દીધાના અવસરથી નીતરતાં
તમે અમારી હથેળીઓ ભેંકાર કેટલી વાર ટેરવાં
ભરી પીધાંનું યાદ

ખેતરમાં આ અડખપડખનાં હળ આંખોમાં ફરતાં
એકલ દોકલ સસલું દોડી જતું પાંદડાં ખરતાં
સમળીના પડછાયા છૂટી ફાળ ઘાસમાં ભરતાં
અમે તમારી ટગરફૂલ શી ટગર ટગરતી આંખે
જિયલ ઝૂલા ઝૂલ્યાંનું યાદ

ડાળ ઉપર એક ઠીબ ઠીબથી બપોર ફંગોળાય
પાંખ વીંઝતું પાંખ વીંઝતું હવા જેવડું થાય
સવાર પંખીનો પડછાયો ઠીબ વિશે તરડાય
ઠીબમાં ઝૂકી સવાર પીતું નીલરંગનું પંખી જોઈ
ઝાડ ભૂલ્યાંનું યાદ

ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી
ટેકરીઓની સાખે
તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ


Dhime Dhime Dhal Utarati

(ta. 27-9-1968n roj lakhayeli ramesh parekhani mul kavita)

Dhime dhime dhal utarati
Tekarioni sakhe
Tamane ful didhannun yada

Salaval vaheti kedasamani lilotariman
Tarat khetarashedhe sonal tamane ful didhannun yada

Ame tamari ṭagarafula-shi ankhe
Zulyan ṭagar ṭagar te yada

Amari barachhat barachhat hathelione
Tame teravan bhari keṭali var pidhannun yada

Tamari najuk najuk hathelione
Ame teravan bhari keṭali var pidhannun yada
Tamane ful didhannun yada

Adakhepadakhenan khetaraman
Chas padatan hal mari ankhoman taratan

Ekala-dokal koi uchhalatun sasalun dodi jatan
Zankharan parathi parno kharatan

Tare pavanan layaman samadi
Ten chhaya chhutachhavaya fal ghasaman bharatan
Tamane ful didhannun yada

Dal upar tangeli thibanun
Nanun sarakhun bapor udi
Ek samatun pankha vinzatun hav jevadun thaya

Dal upar tangeli thibaman
Savar pitun nilaranganun pankhi joi
Zad bhulyannun yada

Dhime dhime dhal utarati
Tekarioni sakhe
Tamane ful didhanun yada

(ramesh parekhe potani e j vikhyat kavitane apelo gitano deha)

Dhime dhime dhal utarati
tekarioni sakhe
tamane ful didhannun yada

Kedasamani lilotariman khullan khetar taratan
Sonal tamane ful didhan avasarathi nitaratan
Tame amari hathelio bhenkar keṭali var teravan
bhari pidhannun yada

Khetaraman a adakhapadakhanan hal ankhoman faratan
Ekal dokal sasalun dodi jatun pandadan kharatan
Samalin padachhaya chhuti fal ghasaman bharatan
Ame tamari ṭagaraful shi ṭagar ṭagarati ankhe
jiyal zul zulyannun yada

Dal upar ek thib thibathi bapor fangolaya
Pankha vinzatun pankha vinzatun hav jevadun thaya
Savar pankhino padachhayo thib vishe taradaya
Thibaman zuki savar pitun nilaranganun pankhi joi
zad bhulyannun yada

Dhime dhime dhal utarati
tekarioni sakhe
tamane ful didhannun yada

Source: Mavjibhai