ધુતારા ધરણીધર - Dhutara Dharanidhara - Gujarati

ધુતારા ધરણીધર

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ઓલી વાંસલડીએ કંઈ ઘેલું કીધું ગામ જો…

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ

સખી ના‘તાં-ધોતાં, દોતાં-વલોવતાં નિસર્યાં રે લોલ
સખી ઢળતાં-પડતાં, રડતાં મૂક્યાં બાળ જો

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ

સખી સાસુ-સસરો, જેઠ-જેઠાણી નવ લહ્યાં રે લોલસ
સખી કંથજીની રડતી મૂકી પ્રીત જો

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ

મધરાતે મોહનજી બેઠાં ગઠન કરી રે લોલ
ગોપીજનનાં હૈયા કંઈ છે ચીર જો

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ

સખી અવળાં વસ્ત્ર ને અવળાં આભરણ પહેર્યાં રે લોલ
સખી કાન તણાં લઈ કેડે ઘાલ્યા પોત જો

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ

સખી રામ-કૃષ્ણ પ્રભુ પધાર્યાં શેરીએ રે લોલ
સખી ગોપીજનની પૂરી થઈ ગઈ આશ જો

ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ
ધુતારા ધરણીધર આ તારી વાંસળી રે લોલ


धुतारा धरणीधर

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
ओली वांसलडीए कंई घेलुं कीधुं गाम जो…

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल

सखी ना‘तां-धोतां, दोतां-वलोवतां निसर्यां रे लोल
सखी ढळतां-पडतां, रडतां मूक्यां बाळ जो

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल

सखी सासु-ससरो, जेठ-जेठाणी नव लह्यां रे लोलस
सखी कंथजीनी रडती मूकी प्रीत जो

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल

मधराते मोहनजी बेठां गठन करी रे लोल
गोपीजननां हैया कंई छे चीर जो

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल

सखी अवळां वस्त्र ने अवळां आभरण पहेर्यां रे लोल
सखी कान तणां लई केडे घाल्या पोत जो

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल

सखी राम-कृष्ण प्रभु पधार्यां शेरीए रे लोल
सखी गोपीजननी पूरी थई गई आश जो

धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल
धुतारा धरणीधर आ तारी वांसळी रे लोल


Dhutara Dharanidhara

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Oli vansaladie kani ghelun kidhun gam jo…

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola

Sakhi na’tan-dhotan, dotan-valovatan nisaryan re lola
Sakhi dhalatan-padatan, radatan mukyan bal jo

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola

Sakhi sasu-sasaro, jetha-jethani nav lahyan re lolasa
Sakhi kanthajini radati muki prit jo

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola

Madharate mohanaji bethan gathan kari re lola
Gopijananan haiya kani chhe chir jo

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola

Sakhi avalan vastra ne avalan abharan paheryan re lola
Sakhi kan tanan lai kede ghalya pot jo

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola

Sakhi rama-krushna prabhu padharyan sherie re lola
Sakhi gopijanani puri thai gai ash jo

Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola
Dhutara dharanidhar a tari vansali re lola


Dhutārā dharaṇīdhara

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Olī vānsalaḍīe kanī ghelun kīdhun gām jo…

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola

Sakhī nā‘tān-dhotān, dotān-valovatān nisaryān re lola
Sakhī ḍhaḷatān-paḍatān, raḍatān mūkyān bāḷ jo

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola

Sakhī sāsu-sasaro, jeṭha-jeṭhāṇī nav lahyān re lolasa
Sakhī kanthajīnī raḍatī mūkī prīt jo

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola

Madharāte mohanajī beṭhān gaṭhan karī re lola
Gopījananān haiyā kanī chhe chīr jo

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola

Sakhī avaḷān vastra ne avaḷān ābharaṇ paheryān re lola
Sakhī kān taṇān laī keḍe ghālyā pot jo

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola

Sakhī rāma-kṛuṣhṇa prabhu padhāryān sherīe re lola
Sakhī gopījananī pūrī thaī gaī āsh jo

Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola
Dhutārā dharaṇīdhar ā tārī vānsaḷī re lola


Source : લોકગીત
સ્વરઃ સરોજ ગુંદાણી