દીવડીયાની જ્યોત - Divadiyani Jyota - Gujarati

દીવડીયાની જ્યોત

મારા દીવડીયાની જ્યોત, મારા દીવડીયાની જ્યોત
દિલમાં સ્થાપન કરજે મા, મારી આશા આછું પોત

મારા દુઃખડા હરજે મા
મારા દીવડીયાની જ્યોત, મારા દીવડીયાની જ્યોત

પથ્થર એટલાં દેવ ગણ્યાં મેં
શ્રદ્ધા ભક્તિ પાઠ ભણ્યાં મેં

અંતર ઓતપ્રોત, મારો હાથ ધરજે મા
મારા દીવડીયાની જ્યોત, મારા દીવડીયાની જ્યોત

ચંદ્ર સૂરજ ઊગે છે દહાડી
માઝમ રાત મને છે માડી

મારા સુખ સૂરજની ગોત આજે પૂરી કરજે મા
મારા દીવડીયાની જ્યોત, મારા દીવડીયાની જ્યોત

(નાટકઃ વડીલોના વાંકે, ૧૯૩૮)


दीवडीयानी ज्योत

मारा दीवडीयानी ज्योत, मारा दीवडीयानी ज्योत
दिलमां स्थापन करजे मा, मारी आशा आछुं पोत

मारा दुःखडा हरजे मा
मारा दीवडीयानी ज्योत, मारा दीवडीयानी ज्योत

पथ्थर एटलां देव गण्यां में
श्रद्धा भक्ति पाठ भण्यां में

अंतर ओतप्रोत, मारो हाथ धरजे मा
मारा दीवडीयानी ज्योत, मारा दीवडीयानी ज्योत

चंद्र सूरज ऊगे छे दहाडी
माझम रात मने छे माडी

मारा सुख सूरजनी गोत आजे पूरी करजे मा
मारा दीवडीयानी ज्योत, मारा दीवडीयानी ज्योत

(नाटकः वडीलोना वांके, १९३८)


Divadiyani Jyota

Mara divadiyani jyota, mara divadiyani jyota
Dilaman sthapan karaje ma, mari asha achhun pota

Mara duahkhada haraje ma
Mara divadiyani jyota, mara divadiyani jyota

Paththar etalan dev ganyan men
Shraddha bhakti path bhanyan men

Antar otaprota, maro hath dharaje ma
Mara divadiyani jyota, mara divadiyani jyota

Chandra suraj uge chhe dahadi
Mazam rat mane chhe madi

Mara sukh surajani got aje puri karaje ma
Mara divadiyani jyota, mara divadiyani jyota

(natakah vadilona vanke, 1938)


Dīvaḍīyānī jyota

Mārā dīvaḍīyānī jyota, mārā dīvaḍīyānī jyota
Dilamān sthāpan karaje mā, mārī āshā āchhun pota

Mārā duahkhaḍā haraje mā
Mārā dīvaḍīyānī jyota, mārā dīvaḍīyānī jyota

Paththar eṭalān dev gaṇyān men
Shraddhā bhakti pāṭh bhaṇyān men

Antar otaprota, māro hāth dharaje mā
Mārā dīvaḍīyānī jyota, mārā dīvaḍīyānī jyota

Chandra sūraj ūge chhe dahāḍī
Māzam rāt mane chhe māḍī

Mārā sukh sūrajanī got āje pūrī karaje mā
Mārā dīvaḍīyānī jyota, mārā dīvaḍīyānī jyota

(nāṭakah vaḍīlonā vānke, 1938)


Source : પ્રભુલાલ દ્વિવેદી