દિવંગત ગુરુદેવ ટાગોરને - Divangat Gurudev Tagorane - Gujarati

દિવંગત ગુરુદેવ ટાગોરને

મૃત્યુ તો તમને લેવા આવ્યું, માન્યું લઈ ગયું,
તેણે ખોલી જહિં મુઠ્ઠી ત્યાં તો ભોંઠું પડી ગયું.

આશ્ચર્યે તે ‘અરે ક્યાં તે’? વદીને નિરખે પૂઠે,
હૈયે હૈયે તમારી એ નિહાળે છબી જે ઊઠે.

ભવ્ય એ જિંદગાનીની પાસમાં વામણું બન્યું,
જીતવા આવિયું તેને પતાકા જયની થયું,

તેજે જે પ્રજ્જ્વળી ઊઠ્યાં સૂર્ય, તારા, નિહારિકા
તેજેથી સળગે નિત્યે એ જ જે પ્રાણની શિખા,

મથ્યું એ ફૂંકથી તેની ઓલવી નાખવા જ એ;
–વિરાજે એ અને હસે!
આવ્યું’તું જિંદગી લેવા, આપી ગયું અમરત્વ એ.


दिवंगत गुरुदेव टागोरने

मृत्यु तो तमने लेवा आव्युं, मान्युं लई गयुं,
तेणे खोली जहिं मुठ्ठी त्यां तो भोंठुं पडी गयुं.

आश्चर्ये ते ‘अरे क्यां ते’? वदीने निरखे पूठे,
हैये हैये तमारी ए निहाळे छबी जे ऊठे.

भव्य ए जिंदगानीनी पासमां वामणुं बन्युं,
जीतवा आवियुं तेने पताका जयनी थयुं,

तेजे जे प्रज्ज्वळी ऊठ्यां सूर्य, तारा, निहारिका
तेजेथी सळगे नित्ये ए ज जे प्राणनी शिखा,

मथ्युं ए फूंकथी तेनी ओलवी नाखवा ज ए;
–विराजे ए अने हसे!
आव्युं’तुं जिंदगी लेवा, आपी गयुं अमरत्व ए.


Divangat Gurudev Tagorane

Mrutyu to tamane leva avyun, manyun lai gayun,
Tene kholi jahin muththi tyan to bhonthun padi gayun.

Ashcharye te ‘are kyan te’? vadine nirakhe puthe,
Haiye haiye tamari e nihale chhabi je uthe.

Bhavya e jindaganini pasaman vamanun banyun,
Jitava aviyun tene pataka jayani thayun,

Teje je prajjvali uthyan surya, tara, niharika
Tejethi salage nitye e j je pranani shikha,

Mathyun e funkathi teni olavi nakhava j e;
-viraje e ane hase! Avyun’tun jindagi leva, api gayun amaratva e.


Divangat gurudev ṭāgorane

Mṛutyu to tamane levā āvyun, mānyun laī gayun,
Teṇe kholī jahin muṭhṭhī tyān to bhonṭhun paḍī gayun.

Āshcharye te ‘are kyān te’? vadīne nirakhe pūṭhe,
Haiye haiye tamārī e nihāḷe chhabī je ūṭhe.

Bhavya e jindagānīnī pāsamān vāmaṇun banyun,
Jītavā āviyun tene patākā jayanī thayun,

Teje je prajjvaḷī ūṭhyān sūrya, tārā, nihārikā
Tejethī saḷage nitye e j je prāṇanī shikhā,

Mathyun e fūnkathī tenī olavī nākhavā j e;
–virāje e ane hase! Āvyun’tun jindagī levā, āpī gayun amaratva e.


Source : પ્રહ્લાદ પારેખ