દોલતની દુનિયાવાળાં - Dolatani Duniyavalan - Gujarati

દોલતની દુનિયાવાળાં

ઓ ઊંચી મહેલાતે રહેનારા ધરતી પર પગ તો મૂકી જૂઓ
ઊંચે માથે ફરનારા અભિમાન મૂકી જરી ઝૂકી જૂઓ

શું જાણે… શું જાણે… શું જાણે…
દોલતની દુનિયાવાળાં મ્હોબતની લિજ્જત શું જાણે?
ઊંચે આકાશે વસનારાં ધરતીની કિમ્મત શું જાણે?

ખુદ બગડેલી મોટર છો તો કોઈ મિકેનિક બોલાવો
નહિતર નાક ઘસીને મારા ગાડામાં હાલ્યાં આવો
જે રાજા થઈને બેઠેલાં રૈયતની ખિદમત શું જાણે?
દોલતની દુનિયાવાળા મ્હોબતની લિજ્જત શું જાણે?

પરસેવો પાડી કિસાનો ખેતરનું વાવેતર કરતાં
મૂડીવાદીઓ કાળી ધોળી મૂડી સંતાડીને ફરતાં
જેણે આંસુ કદીએ જોયા નથી આંસુની મિલકત શું જાણે?
દોલતની દુનિયાવાળા મ્હોબતની લિજ્જત શું જાણે?

તમે લાગો છો રૂપાળા તમે લાગો છો નખરાળા
છો વિફરેલી વાઘણ જેવા પણ અંદર છો સુંવાળા
પણ મારા જેવા ગરીબને એક નારી નફ્ફટ શું જાણે?
દોલતની દુનિયાવાળા મ્હોબતની લિજ્જત શું જાણે?


दोलतनी दुनियावाळां

ओ ऊंची महेलाते रहेनारा धरती पर पग तो मूकी जूओ
ऊंचे माथे फरनारा अभिमान मूकी जरी झूकी जूओ

शुं जाणे… शुं जाणे… शुं जाणे…
दोलतनी दुनियावाळां म्होबतनी लिज्जत शुं जाणे?
ऊंचे आकाशे वसनारां धरतीनी किम्मत शुं जाणे?

खुद बगडेली मोटर छो तो कोई मिकेनिक बोलावो
नहितर नाक घसीने मारा गाडामां हाल्यां आवो
जे राजा थईने बेठेलां रैयतनी खिदमत शुं जाणे?
दोलतनी दुनियावाळा म्होबतनी लिज्जत शुं जाणे?

परसेवो पाडी किसानो खेतरनुं वावेतर करतां
मूडीवादीओ काळी धोळी मूडी संताडीने फरतां
जेणे आंसु कदीए जोया नथी आंसुनी मिलकत शुं जाणे?
दोलतनी दुनियावाळा म्होबतनी लिज्जत शुं जाणे?

तमे लागो छो रूपाळा तमे लागो छो नखराळा
छो विफरेली वाघण जेवा पण अंदर छो सुंवाळा
पण मारा जेवा गरीबने एक नारी नफ्फट शुं जाणे?
दोलतनी दुनियावाळा म्होबतनी लिज्जत शुं जाणे?


Dolatani Duniyavalan

O unchi mahelate rahenara dharati par pag to muki juo
Unche mathe faranara abhiman muki jari zuki juo

Shun jane… Shun jane… Shun jane… Dolatani duniyavalan mhobatani lijjat shun jane? Unche akashe vasanaran dharatini kimmat shun jane?

Khud bagadeli motar chho to koi mikenik bolavo
Nahitar nak ghasine mara gadaman halyan avo
Je raja thaine bethelan raiyatani khidamat shun jane? Dolatani duniyavala mhobatani lijjat shun jane?

Parasevo padi kisano khetaranun vavetar karatan
Mudivadio kali dholi mudi santadine faratan
Jene ansu kadie joya nathi ansuni milakat shun jane? Dolatani duniyavala mhobatani lijjat shun jane?

Tame lago chho rupala tame lago chho nakharala
Chho vifareli vaghan jeva pan andar chho sunvala
Pan mara jeva garibane ek nari naffat shun jane? Dolatani duniyavala mhobatani lijjat shun jane?


Dolatanī duniyāvāḷān

O ūnchī mahelāte rahenārā dharatī par pag to mūkī jūo
Ūnche māthe faranārā abhimān mūkī jarī zūkī jūo

Shun jāṇe… Shun jāṇe… Shun jāṇe… Dolatanī duniyāvāḷān mhobatanī lijjat shun jāṇe? Ūnche ākāshe vasanārān dharatīnī kimmat shun jāṇe?

Khud bagaḍelī moṭar chho to koī mikenik bolāvo
Nahitar nāk ghasīne mārā gāḍāmān hālyān āvo
Je rājā thaīne beṭhelān raiyatanī khidamat shun jāṇe? Dolatanī duniyāvāḷā mhobatanī lijjat shun jāṇe?

Parasevo pāḍī kisāno khetaranun vāvetar karatān
Mūḍīvādīo kāḷī dhoḷī mūḍī santāḍīne faratān
Jeṇe ānsu kadīe joyā nathī ānsunī milakat shun jāṇe? Dolatanī duniyāvāḷā mhobatanī lijjat shun jāṇe?

Tame lāgo chho rūpāḷā tame lāgo chho nakharāḷā
Chho vifarelī vāghaṇ jevā paṇ andar chho sunvāḷā
Paṇ mārā jevā garībane ek nārī naffaṭ shun jāṇe? Dolatanī duniyāvāḷā mhobatanī lijjat shun jāṇe?


Source : સ્વરઃ મહેન્દ્ર કપૂર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ વાવાઝોડું (૧૯૮૪)