ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે - Dungaraman Mithi Mithi Morali Vage Re - Gujarati

ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

વાગે રે, વાગે રે, વાગે રે
ઓલ્યા ડુંગરમાં
હો ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

   વાગે રે, વાગે રે, વાગે રે
   ઓલ્યા ડુંગરમાં
   હો ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

   વાગે રે, વાગે રે, વાગે રે

   મોરલીનો સાદ સુણી હૈયું લાગે ડોલવા
   હૈયું લાગે ડોલવાને મોર લાગે બોલવા
   એવું મીઠું સંગીત લાગે રે
   એવું મીઠું સંગીત લાગે રે
   ઓલ્યા ડુંગરમાં
   હો ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

   વાગે રે, વાગે રે, વાગે રે

   આંખો શોધે છે એને ઘેરા ઘેરા વનમાં
   ઘેરો ઘેરો નાદ એનો ઊડે પવનમાં
   સુણી અંતરના તાર જાગે રે
   સુણી અંતરના તાર જાગે રે
   ઓલ્યા ડુંગરમાં
   હો ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

   વાગે રે, વાગે રે, વાગે રે
   ઓલ્યા ડુંગરમાં
   હો ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

   મનડું નાચવા લાગે એના સૂરથી
   એની જુની જુની ઓળખાણ લાગે
   મુરલી વગાડનાર કોણ હશે
   તોય દિલડામાં લાલસા જાગે
   મને મીઠો એ રાગ લાગે રે
   મને મીઠો એ રાગ લાગે રે
   ઓલ્યા ડુંગરમાં
   ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

   વાગે રે, વાગે રે, વાગે રે
   ઓલ્યા ડુંગરમાં
   હો ઓલ્યા ડુંગરમાં મીઠી મીઠી મોરલી વાગે રે

डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

वागे रे, वागे रे, वागे रे
ओल्या डुंगरमां
हो ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

   वागे रे, वागे रे, वागे रे
   ओल्या डुंगरमां
   हो ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

   वागे रे, वागे रे, वागे रे

   मोरलीनो साद सुणी हैयुं लागे डोलवा
   हैयुं लागे डोलवाने मोर लागे बोलवा
   एवुं मीठुं संगीत लागे रे
   एवुं मीठुं संगीत लागे रे
   ओल्या डुंगरमां
   हो ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

   वागे रे, वागे रे, वागे रे

   आंखो शोधे छे एने घेरा घेरा वनमां
   घेरो घेरो नाद एनो ऊडे पवनमां
   सुणी अंतरना तार जागे रे
   सुणी अंतरना तार जागे रे
   ओल्या डुंगरमां
   हो ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

   वागे रे, वागे रे, वागे रे
   ओल्या डुंगरमां
   हो ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

   मनडुं नाचवा लागे एना सूरथी
   एनी जुनी जुनी ओळखाण लागे
   मुरली वगाडनार कोण हशे
   तोय दिलडामां लालसा जागे
   मने मीठो ए राग लागे रे
   मने मीठो ए राग लागे रे
   ओल्या डुंगरमां
   ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

   वागे रे, वागे रे, वागे रे
   ओल्या डुंगरमां
   हो ओल्या डुंगरमां मीठी मीठी मोरली वागे रे

Dungaraman Mithi Mithi Morali Vage Re

Vage re, vage re, vage re
olya dungaraman
ho olya dungaraman mithi mithi morali vage re

   vage re, vage re, vage re
   olya dungaraman
   ho olya dungaraman mithi mithi morali vage re

   vage re, vage re, vage re

   moralino sad suni haiyun lage dolava
   haiyun lage dolavane mor lage bolava
   evun mithun sangit lage re
   evun mithun sangit lage re
   olya dungaraman
   ho olya dungaraman mithi mithi morali vage re

   vage re, vage re, vage re

   ankho shodhe chhe ene ghera ghera vanaman
   ghero ghero nad eno ude pavanaman
   suni antarana tar jage re
   suni antarana tar jage re
   olya dungaraman
   ho olya dungaraman mithi mithi morali vage re

   vage re, vage re, vage re
   olya dungaraman
   ho olya dungaraman mithi mithi morali vage re

   manadun nachava lage ena surathi
   eni juni juni olakhan lage
   murali vagadanar kon hashe
   toya diladaman lalasa jage
   mane mitho e rag lage re
   mane mitho e rag lage re
   olya dungaraman
   olya dungaraman mithi mithi morali vage re

   vage re, vage re, vage re
   olya dungaraman
   ho olya dungaraman mithi mithi morali vage re

Ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

Vāge re, vāge re, vāge re
olyā ḍungaramān
ho olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

   vāge re, vāge re, vāge re
   olyā ḍungaramān
   ho olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

   vāge re, vāge re, vāge re

   moralīno sād suṇī haiyun lāge ḍolavā
   haiyun lāge ḍolavāne mor lāge bolavā
   evun mīṭhun sangīt lāge re
   evun mīṭhun sangīt lāge re
   olyā ḍungaramān
   ho olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

   vāge re, vāge re, vāge re

   ānkho shodhe chhe ene gherā gherā vanamān
   ghero ghero nād eno ūḍe pavanamān
   suṇī antaranā tār jāge re
   suṇī antaranā tār jāge re
   olyā ḍungaramān
   ho olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

   vāge re, vāge re, vāge re
   olyā ḍungaramān
   ho olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

   manaḍun nāchavā lāge enā sūrathī
   enī junī junī oḷakhāṇ lāge
   muralī vagāḍanār koṇ hashe
   toya dilaḍāmān lālasā jāge
   mane mīṭho e rāg lāge re
   mane mīṭho e rāg lāge re
   olyā ḍungaramān
   olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

   vāge re, vāge re, vāge re
   olyā ḍungaramān
   ho olyā ḍungaramān mīṭhī mīṭhī moralī vāge re

Source : સ્વર: રાજકુમારી
ગીત-સંગીતઃ રમેશ ગુપ્તા (૧૯૪૯)